Atlaides

RISEBA atlaides

RISEBA piedāvā augstskolas finansētās budžeta vietas, studiju maksas atlaides un elastīgus studiju apmaksas nosacījumus. Detalizēts atlaižu apjoms un pretendentu atbilstība - 2018./2019.studiju gada Noteikumos par studiju maksas atlaižu piemērošanu.

1. RISEBA finansētās budžeta vieta

 • pieejamas dienas nodaļas studentiem šādās bakalaura studiju programmās:

             Bakalaura studiju programma "Arhitektūra" (1 vieta) 
             Bakalaura studiju programma "Audiovizuālā mediju māksla" (2 vietas) 
             Bakalaura studiju programma "Biznesa psiholoģija" (2 vietas) 
             Bakalaura studiju programma "Biznesa vadība digitālā vidē" (1 vieta) 
             Bakalaura studiju programma "Eiropas biznesa studijas" (2 vietas) 
             Bakalaura studiju programma "Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments" (2 vietas) 
             Bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība" (2 vietas)

2. Atlaide "Arhitektūra"

 • 20% visam studiju periodam bakalaura studiju programmas "Arhitektūra" dienas nodaļā studējošajiem (LR pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji)
 • 20% visam studiju periodam maģistra studiju programmas  "Arhitektūra" studējošiem  (LR pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji)

3. Atlaide "Radinieki"

 • līdz 25% vienam semestrim ar iespēju pagarināt radiniekiem, kas studē bakalaura studiju programmu pilna laika dienas nodaļā. Radiniekiem ir jāstudē vienlaicīgi

                   Bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība"
                   Bakalaura studiju programma "Biznesa vadība digitālā vidē" Bakalaura studiju programma "Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments"
                   Bakalaura studiju programma "Audiovizuālo mediju māksla" 
                   Bakalaura studiju programma "Biznesa psiholoģija"

 • līdz 15% vienam semestrim ar iespēju pagarināt radiniekiem, kas studē bakalaura studiju programmu pilna laika dienas nodaļā. Radiniekiem ir jāstudē vienlaicīgi.

                  Bakalaura studiju programma "Eiropas biznesa studijas"
                  Bakalaura studiju programma "Arhitektūra"

 • 10% vienam semestrim ar iespēju pagarināt radiniekiem, kas studē bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās
 • 5% vienam semestrim ar iespēju pagarināt radiniekiem, kas studē augstskolas RISEBA studiju programmās un  mācās profesionālajā vidusskolā  „Victoria”

4. Atlaide "Absolvents"

 • 480 EUR apmērā pirmajam studiju gadam bakalaura programmas "Arhitektūra" reflektantiem, kas ir absolvējuši profesionālās vidusskolas „Victoria” mācību programmas.
 • 10% apmērā visam studiju periodam reflektantiem, kas ir absolvējuši profesionālās vidusskolas „Victoria” mācību programmas.
 • 15% pirmajam studiju gadam reflektantiem, kas ir absolvējuši RISEBA bakalaura vai maģistra studiju programmu 
 • 15% pirmajam studiju gadam maģistra studiju programmas "Veselības vadība" reflektantiem, kas ir absolvējuši RISEBA vai Rīgas Stradiņa Universitātes bakalaura vai maģistra studiju programmas
 • 720 EUR apmērā pirmajam studiju gadam maģistra studiju programmas "Arhitektūra" reflekantiem, kas ir absolvējuši RISEBA bakalaura studiju programmas
 • 10% apmērā pirmajam studiju gadam doktora studiju programmas "Biznesa vadība" reflektantiem,  kas ir absolvējuši RISEBA maģistra studiju programmas. 
 •  150 EUR apmērā pirmajam studiju gadam reflektantiem, kuri absolvējuši kādu no RISEBA īstenotajām programmām ESF projektu ietvaros - „Nodarbināto personu
  profesionālās kompetences pilnveide”, “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā”,“Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”,
  apmācības „Datu analīze”. Atlaide tiek piemērota noteiktās studiju programmās - ar pilnu sarakstu var iepazīties noteikumos.

5. Atlaide "RISEBA Goda absolvents" 

 • 25% pirmajam studiju gadam reflektantiem, kas ar izcilību ir absolvējuši bakalaura studiju programmu un ir saņemts RISEBA goda diploms

              Maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība"
              Maģistra studiju programma "Projekta vadība"
              Maģistra studiju programma "Personāla vadība"
              Maģistra studiju programma "Audiovizuālā mediju māksla"
              Maģistra studiju programma "Starptautiskās finanses"
              Maģistra studiju programma "Starptautiskais bizness"
              Maģistra studiju programma "Sabiedrisko attiecību vadība"
              Maģistra studiju programma "Vadības psiholoģija un supervīzija"
              Maģistra studiju programma "Biznesa stratēģiskā vadība"
              Maģistra studiju programma "Vadība un administrēša (MBA)"

 • 1200 EUR apmērā pirmajam studiju gadam maģistra studiju programmā "Arhitektūra" reflektantiem, kas ar izcilību ir absolvējuši bakalaura studiju programmu un ir saņemts RISEBA goda diploms
 • 25% apmērā pirmajam studiju gadam doktora studiju programmas "Biznesa vadība" reflektantiem,  kas ar izcilību ir absolvējuši maģistra studiju programmu un ir saņemts RISEBA goda diploms

6. Atlaide “Studentu sasniegumi” (studiju/radošie/pētnieciskie/zinātniskie/sporta)

 • līdz 50% RISEBA studējošajiem par izciliem radošiem, pētnieciskiem, zinātniskiem sasniegumiem ar komisijas lēmumu vienam semestrim vai vienam studiju gadam visās studiju programmās studējošiem (bakalaura, maģistra, doktora studiju programmās)

7. Atlaide "Jauniešu akadēmija"

 • 100 EUR atlaide tiek piešķirta pilna laika dienas nodaļas reflektantiem, iesniedzot sertifikātu par  “Jauniešu akadēmijā” apgūtiem studiju kursiem 50% apmērā

              Bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība"
              Bakalaura studiju programma "Biznesa vadība digitālā vidē"
              Bakalaura studiju programma "Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments" 
              Bakalaura studiju programma "Audiovizuālo mediju māksla"
              Bakalaura studiju programma "Biznesa psiholoģija" 
              Bakalaura studiju programma "Eiropas biznesa studijas" 
              Bakalaura studiju programma "Arhitektūra"

8. Atlaide "Esi līderis"

 • 100 EUR programmas „Esi līderis” beidzējiem pirmajam studiju gadam. Atlaide attiecas uz bakalaura studiju programmu reflektantiem pilna laika dienas nodaļā.

              Bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība"
              Bakalaura studiju programma "Biznesa vadība digitālā vidē"
              Bakalaura studiju programma "Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments" 
              Bakalaura studiju programma "Audiovizuālo mediju māksla"
              Bakalaura studiju programma "Biznesa psiholoģija" 
              Bakalaura studiju programma "Eiropas biznesa studijas" 
              Bakalaura studiju programma "Arhitektūra"

9. Atlaide "Sadarbības partneris"

 • 100 % visam studiju periodam, tiek piemērota vienam reflekantam maģistra studiju programmā "Personāla vadība", iesniedzot apliecinājumu no Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes. 
 • 10 % visam studiju periodam, tiek piemērota 5 reflektantiem maģistra studiju programmā "Personāla vadība", iesniedzot apliecinājumu no Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes.
 • 10% visam studiju periodam, tiek piemērota reflekantiem, kuri paši vai uzņēmumi, kurā reflektants strādā, ir British Chamber of Commerce Latvijā biedrs.

               Maģistra studiju programma "Starptautiskais bizness" 
               Maģistra studiju programma "Veselības vadība" 
               Maģistra studiju programma "Audiovizuālā mediju māksla"
               Maģistra studiju programma "Vadība un administrēšana (MBA)"

 • 10% visam studiju periodam, tiek piemērota reflekantiem maģistra studiju programmā "Projektu vadība", iesniedzot rekomendācijas vēstuli no Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas
 • 10 % visam studiju periodam, tiek piemērota reflekantiem bakalaura studiju programmā "Biznesa psiholoģija", iesniedzot rekomendācijas vēstuli no Latvijas Organizāciju psihologu biedrības
 • 10 % visam studiju periodam, tiek piemērota reflekantiem maģistra studiju programmā "Sabiedrisko attiecību vadība", iesniedzot rekomendācijas no Latvijas asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem.
 • 10% visam studiju periodam, tiek piemērota reflekantiem bakalaura studiju programmā “Biznesa vadība digitālā vidē” un maģistra studiju programmā "Lielo datu analīze", iesniedzot rekomendācijas vēstuli no Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas (LIKTA).
 • 10% visam studiju periodam, tiek piemērota reflekantiem maģistra studiju programmā "Starptautiskās finanses", kuru darbavieta ir finanšu iestāde, ar kuru RISEBA ir noslēgusi sadarbības līgumu.
 • 10% visam studiju periodam, tiek piemērota reflekantiem maģistra studiju programmā " Starptautiskās finanses", kuri paši vai uzņēmumi, kurā reflektants strādā, ir LR Grāmatvežu asociācijas biedrs. 
 • 10% visam studiju periodam, tiek piemērota reflekantiem bakalaura, maģistra un doktora studiju programmām Centrālās Statistikas Pārvaldes darbiniekiem, iesniedzot rekomendācijas vēstuli. 

10. Atlaide "Studējošo pašpārvalde" 

 • līdz 25% Studentu pašpārvaldes valdes sastāvā esošie studējošie vai studējošie, kas aktīvi organizē pašpārvaldes pasākumus un citas augstskolas aktivitātes

11. Atlaide "Sociālais atbalsts"

 •  līdz 25% pilna laika dienas un pilna laika vakara nodaļu studējošajiem. Atlaide tiek piemērota bāreņiem, ja studējošam nav algots darbs (ienākumi) un vecums ir līdz 24 gadiem, kā arī citos vienreizēja rakstura gadījumos

12. Atlaide "Tālmācība"

 • 10% pirmajam studiju gadam reflektantiem, kuri pretendē uz studijām tālmācībā un ir absolvējuši Rīgas 1. Tālmācības, Rīgas Tālmācības vidusskolu vai Eiropas Tālmācības vidusskolu.

               Bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība"
               Bakalaura studiju programma "Biznesa vadība digitālā vidē"
               Bakalaura studiju programma "Biznesa psiholoģija"

13. Atlaide "Sadarbības skola" 

 • 480 EUR/gadā visam studiju periodam bakalaura studiju programmas "Arhitektūra" pilna laika dienas nodaļas reflektantiem, kuri ir Rīgas Celtniecības koledžas vai  Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas absolventi 
 • 480 EUR pirmajam studiju gadam bakalaura studiju programmas "Arhitektūra" pilna laika dienas nodaļas reflektantiem, kuri ir Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas, Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas vai Rīgas Amatniecības vidusskolas absolventi
 • 10% atlaide pirmajam studiju gadam reflektantiem, kuri ir absolvējuši Biznesa vadības koledžu bakalaura studiju programmām. 

14. Atlaide "RISEBA Reklāmas konkurss 2017" 

 • no 400 līdz 1000 EUR atlaide uz visu studiju periodu bakalura programmas "Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments" reflekantiem, kuri ieguvuši 1. (1000 EUR atlaide), 2. (600 EUR atlaide) vai 3. (400 EUR atlaide) vietu  reklāmas konkursā „Labākas pasaules meklējumos“

15. Atlaide “No biznesa idejas līdz uzņēmumam”

 • 100 EUR dienas, vakara, tālmācības nodaļu reflekantiem, kuri sekmīgi absolvējuši profesionālās pilnveides izglītības programmu „No biznesa idejas līdz uzņēmumam”

              Bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība"
              Bakalaura studiju programma "Biznesa vadība digitālā vidē"
              Bakalaura studiju programma "Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments" 
              Bakalaura studiju programma "Audiovizuālo mediju māksla"
              Bakalaura studiju programma "Biznesa psiholoģija" 
              Bakalaura studiju programma "Eiropas biznesa studijas" 
              Bakalaura studiju programma "Arhitektūra"

16. Atlaide "Rīgas skolu telpu futbola čempionāts" 

 • 100 EUR apmērā uz pirmo semestri, kura tiek piemērota bakalaura studiju programmu reflekantiem, kuri piedalījās Rīgas skolu telpu futbola čempionāta play-off 2018. gadā un mācījās 12. klasē 

              Bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība"
              Bakalaura studiju programma "Biznesa vadība digitālā vidē"
              Bakalaura studiju programma "Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments" 
              Bakalaura studiju programma "Audiovizuālo mediju māksla"
              Bakalaura studiju programma "Biznesa psiholoģija" 
              Bakalaura studiju programma "Eiropas biznesa studijas" 
              Bakalaura studiju programma "Arhitektūra"

17. Atlaide “Projektu vadības čempionāts vidusskolēniem” 

 • no 100 EUR līdz 200 EUR apmērā uz pirmo semestri pilna laika dienas nodaļas reflektantiem, kuri ieguvuši 1. (200 EUR atlaide), 2. (150 EUR atlaide) vai 3. (100 EUR atlaide) vietu Projektu vadības čempionātā vidusskolēniem.

Rīkojums par studiju maksas piemērošanas noteikumiem 2018./2019. akadēmiskajam gadam jaunā redakcijā 

Studiju maksas atlaižu piemērošanas noteikumi 2018./2019. akadēmiskajā gadā

 

 

Sadarbības partneri

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png