Kopīgā doktora studiju programma BIZNESA VADĪBA

Programmas mājas lapa - www.jointphd.eu

Programma tiek realizēta kopā ar Banku augstskolu un sadarbībā ar SSE Riga, un Kaiserslautern University of Applied Sciences (Vācija).

Doktora studiju programma paredzēta cilvēkiem ar darba pieredzi biznesa vai organizāciju vadībā.


Iegūstamais grāds: Doktora grāds vadībzinātnē (studiju virziena akreditācijas lapa)
Mācību valoda: latviešu, angļu
Studiju ilgums: pilna laika studijas - 3 gadi (katru otro piektdienu, sestdienu, svētdienu)
(maksimālais studiju ilgums - 5 gadi)
Studiju maksa*: pilna laika studiju maksa EUR 3190 gadā
Iestājpārbaudījums: individuālā intervija

Iesniedzamie dokumenti

  • pretendenta pieteikums (uz veidlapas)
  • maģistra diploms un tā pielikuma kopijas
  • pretendenta CV
  • referāts par promocijas darba tēmu (līdz 20 lpp.)
  • pases kopija (jāuzrāda oriģināls)
  • maksājuma uzdevums, kas apliecina reģistrācijas maksu - 30.00 EUR
  • 2 fotokartītes (3x4cm)

Pretendentiem, kuri maģistra grādu ieguvuši kādā citā zinātnes nozarē, jābūt vismaz 2 gadu darba pieredzei komercdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības darba vadībā un pietiekošām zināšanām vadības zinātnē. Doktora studiju programmas padome, izvērtējot šos pretendentus, nepieciešamības gadījumā, var ieteikt papildus studijas.

Personas, kas iepriekšējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, iesniedz izglītības dokumenta kopiju, uzrādot tā oriģinālu un pievieno SIA „Akadēmiskais informācijas centrs” izsniegtu izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments.

Studiju programmas saturs

Obligātie kursi
Stratēģiskā vadīšana
Finanšu vadīšana
Pētījumu dizains
Pētījuma teorētiskā daļa 
Datu analīze
Mūsdienu pētījumi biznesā dažādās nozarēs
Daļējās izvēles studiju priekšmeti
Vadīšanas un organizācijas teorija
Cilvēkresursu vadīšana
Inovāciju vadīšana
Jauno zinātnieku laboratorija - doktora disertācijas attīstīšanai
Mārketinga vadīšana
Psiholoģija vadīšanā
Brīvās izvēles studiju priekšmeti

Lietišķā svešvaloda
Projektu vadīšana
Aktualitātes uzņēmējdarbībes pētniecībā
Brīvais izvēles kurss savā vai citā augstskolā∗

Pētnieciskais  darbs
Publikācijas** (min. 3, katrai 1-2 KP)
Piedalīšanās starptautiskās konferencēs un semināros (t.sk. minimums 3 prezentācijas ) **
Promocijas darba sagatavošana, noformēšana un aizstāvēšana

Doktora studiju rekomendējamais laika grafiks un kontroles etapi

Aktivitāte Laiks Kontrole
Promocijas darba tēmas apstiprināšana 0. līdz 6. mēn.            Kopīgās doktora studiju programmas padomes lēmums
Doktora studiju teorētiskie kursi 0. līdz 18. mēn. Eksāmeni par doktora studiju teorētiskajiem kursiem (36 KP)
Promocijas darba teorētiskās daļas izstrāde 12. līdz 24. mēn. Ieskaite par studiju kursu "Pētījuma teorētiskā daļa" (4 KP)
Promocijas darba praktiskā pētījumu daļa 37. līdz 42. mēn. Zinātniskā vadītāja slēdziens, augstskolas atzinums
Promocijas darba melnraksta sagatavošana 24. līdz 36. mēn. Zinātniskā vadītāja vērtējums un augstskolas atzinums

Promocijas darba aprobācija (4. vai 5. studiju gads)

Aprobācijas veids Nepieciešamais laiks Aprobācijas veicējs
Promocijas darba apspriešana 1 līdz 2 mēn. Augstskola
Promocijas darba apspriešana 2 1 līdz 2 mēn. Kopīgā doktora studiju programmas padome
Promocijas darba pieņemšana aizstāvēšanai 1 līdz 2 mēn. Promocijas padome
Promocijas darba izskatīšana Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijā līdz 3 mēn. Zinātniskā padome
Promocijas darba aizstāvēšana 1 līdz 2 mēn. Promocijas padome (aizklāta balsošana)

Programmas raksturojums par 2015 gadu.

Programmas pašnovērtējuma ziņojums par 2014 gadu.

2016./2017. studiju grafiks 

Studiju programma


Kontakti

Programmas direktors
Vulfs Кozlinskis
Tālr..: +371 67807963
E-pasts: vulfs.kozlinksis@riseba.lv
 

Doktorantūras administratore
Anna Strazda 
Tālr.: 
+371 67807234, +371 25619870 
E-pasts: anna.strazda@riseba.lv

Akreditācijas

EPAS
IQA
IZM.png