facebook

RISEBA on Twitter

linkedin

RISEBA on vimeo

gplus

RISEBA on youtube

RISEBA on youtube

RISEBA on Instagram

Biznesa psiholoģija
RISEBA Jauniešu akadēmija
Esi students vienu dienu
Profesionālā vidusskola VICTORIA
Atvērto durvju dienas
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Banku zinības un finanses
Interjera dizains
Loģistikas darbinieks
Multimediju dizains
TV un video operators
Viesnīcu pakalpojumi
Uzņemšanas noteikumi
Kontakti
Bakalaura studiju programmas
Arhitektūra
Pasniedzēji
Virtuālā tūre Arhitektūras un mediju centrā H2O 6
Audiovizuālā mediju māksla
Pasniedzēji
Studentu video darbi
Virtuālā tūre Arhitektūras un mediju centrā H2O 6
Studentu atsauksmes
Biznesa psiholoģija
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Eiropas biznesa studijas
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Studentu video
LCCI
Dubultgrāds
Biznesa vadība digitālā vidē
Pasniedzēji
Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Absolventu atsauksmes
Darba devēju atsauksmes
Sudentu darbi
Studentu video darbi
Uzņēmējdarbības vadība
Loģistika
Biznesa vadība
Finanšu vadība
Mārketinga vadība
Pasniedzēji
Atsauksmes
Maģistra studiju programmas
Arhitektūra
Audiovizuālā mediju māksla
Pasniedzēji
Virtuālā tūre Arhitektūras un mediju centrā H2O 6
Specializācija “MULTIMEDIĀLĀ SKATUVES MĀKSLA” (JAUNUMS)
Biznesa stratēģiskā vadība (JAUNUMS)
Pasniedzēji
Personāla vadība
Studentu un absolventu atsauksmes
Pasniedzēji
Projekta vadība
Pasniedzēji
RISEBA MBA
Pasniedzēji
Sabiedrisko attiecību vadība
Pasniedzēji
Starptautiskais bizness
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Starptautiskās finanses
Pasniedzēji
Atsauksmes
Uzņēmējdarbības vadība
Pasniedzēji
Atsauksmes
Neprofilējoša
Profilējoša
Veselības vadība (JAUNUMS - Latviešu valodā)
Atsauksmes
Vadības psiholoģija un supervīzija (JAUNUMS)
Pasniedzēji
Doktora studiju programma
Jaunumi
ESF projekti
Tālmācība
Programmu akreditācijas
Atlaides studijām
Studiju kredīti
Studenta karte
Studijas ārzemēs
Uzņemšana

      18     99

RISEBA on Facebook

Biznesa psiholoģija

Biznesa psiholoģija

RISEBA piedāvā jaunu un vienīgo Latvijā akadēmisko bakalaura studiju programmu „Biznesa psiholoģija”. Tā apvieno vairākas nozares - vadībzinības, ekonomiku un psiholoģiju.

Šīs programmas absolvents iegūs zināšanas uzņēmējdarbībā - par to, kā izveidot un vadīt uzņēmumu, par stratēģisko biznesa plānošanu, biznesa konsultēšanu un mārketingu. Students iegūs zināšanas psiholoģijā: par personības uzvedību organizācijā, personības emocijām un motivāciju, lēmumu pieņemšanu un risku uzņemšanos, efektīvu pārrunu vadīšanu, speciālistu atlasi un izvērtēšanu uzņēmumā, pārdošanas stratēģiju izstrādi. Absolvents orientēsies arī līdervadības, komandu veidošanas teorijās un veiksmes psiholoģijā.

Iegūstamais grāds: sociālo zinātņu bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā (studiju virziena akreditācijas lapa)
Studiju valoda: latviešu vai krievu un angļu
Studiju formas: pilna laika dienas nodaļa; nepilna laika vakara nodaļa; tālmācība
Starptautiskās iespējas: viena semestra studijas ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros

Icon-Document03-BlueInformatīvais materiāls

Jana Roze MG 2927         
Programmas direktore:
Jana Roze, Mg.psych.
Tālr.: 67807958
Mob.: 26095423
E-pasts: jana.roze@riseba.lv

 

Programmas direktora p.i.
Barba Vilčaka, Mg.sc.soc.
Mob.tālr.: +371 25618687
E-pasts: barba.vilcaka@riseba.lv

Programmas priekšrocības

  • Piedāvātā programma ir starpdisciplināra, jo no vienas puses tā pamatojas uz sniegtajām zināšanām par biznesa darbības pamatiem, no otras puses – uz priekšmetu zināšanām kuras aptver personības attīstības psiholoģiskās īpatnības, kas ir dziļākas par sociālās psiholoģijas jomu
  • RISEBA piedāvā starptautisku vidi, starptautiskus studiju kursus, starptautiskas iespējas
  • individuālā pieeja katram studentam
  • elastīgs studiju grafiks un elastīgs studiju maksas grafiks
  • plašs atlaižu klāsts

Psiholoģiskās zināšanas par: personības attīstības likumsakarībām; izmaiņām personības vajadzību un motivācijas jomā; paņēmieniem efektīvas mijiedarbības ar darbiniekiem paaugstināšanai; pārrunu vadīšanas specifiku; pārdošanas taktiku un stratēģijām; psiholoģiskajām īpatnībām darbā ar klientu, - veicina biznesa efektivitātes paaugstināšanos.

Programmas saturs*:

1. gads

2. gads

Biznesa ētika
Personības izaugsme un komandas veidošana
Informācijprātība
Mikroekonomika
Vadībzinības
Karjeras attīstības teorijas
Vispārīgā psiholoģija
Biznesa komunikācijas angļu valodā
Grāmatvedība
Makroekonomika
Ievads biznesa psiholoģijas pētniecībā
Starpkultūru komunikācija un psiholoģija
Sociālā psiholoģija
Uzņēmējdarbība
Organizāciju psiholoģija
Prezentācijas prasme
Kursa darbs biznesa psiholoģijā I
Mārketings
Vadības psiholoģija
Patērētāju uzvedība
Patopsiholoģija organizācijā
Ekonomikas psiholoģija
Konfliktu vadīšana un mediācija organizācijā
Brīvās izvēles kurss
Personālvadība
Komerctiesības
Biznesa komunikācijas angļu valodā
Patopsiholoģija organizācijā II
Pārdošana un klientu apkalpošana
Personības izpētes metodes organizācijā
Vadības grāmatvedība
Zinātniski pētnieciskās metodes I
Kursa darbs biznesa psiholoģijā II
3. gads  
Starptautiskais mārketings
Politiskā psiholoģija
Stratēģiskā vadībzinība
Grupas vadīšanas psiholoģiskie aspekti
Inovāciju menedžments
Darba tiesības un darba aizsardzība
Koučings biznesā
Starptautiskais bizness
Projektu vadīšanas pamati
Kreativitāte uzņēmējdarbībā
Pieaugušo mācību metodes
Biznesa psiholoģija
Zinātniski pētnieciskās metodes II
Bakalaura darbs
 
*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Studiju programmas raksturojums par 2014./2015. studiju gadu

Studiju programmas raksturojums par 2013./2014. studiju gadu

Studiju programmas pašnovērtējuma ziņojums par 2012./2013. studiju gadu

Iestāšanās nosacījumi

Prasības, uzsākot studijas – atestāts par iegūtu vispārējo vidējo izglītību, nokārtoti centralizētie eksāmeni latviešu valodā un svešvalodā. Potenciālo studentu piemērotība programmai tiek vērtēta arī atestātu konkursā. Informācija par pieteikšanās kārtību pieejama sadaļā Uzņemšana.

Studiju formas, ilgums un maksa

 Studiju veids, forma Ilgums Valoda Maksa 2016./2017.g.
Pilna laika dienas nodaļa 3 gadi latviešu vai krievu un angļu 2000 EUR gadā
Nepilna laika vakara nodaļa
(katru otro ceturtdienu, piektdienu un sestdienu)
3,5 gadi latviešu vai krievu un angļu 1700 EUR gadā
Tālmācība 
3,5 gadi latviešu vai krievu 1500 EUR gadā

Ir RISEBA apmaksātas budžeta vietas.
Uzzini vairāk par budžeta vietām un atlaidēm.