Biznesa psiholoģija

"Nav iespējams veidot sekmīgu biznesu bez mijiedarbības ar citiem cilvēkiem. RISEBA studiju programma “Biznesa psiholoģija” sekmīgi apvieno abas šīs lietas – nostiprina pamatus zināšanām par biznesa veidošanai nepieciešamajām komponentēm un dod karti ceļojumam reizēm tik sarež- ģītajā cilvēka psihē. Apvienojot biznesa veidošanai nepieciešamās zināšanas ar labāku sevis un apkārtējo izpratni, var droši stāties pretim jebkuram izaicinājumam."

Andris Lāriņš, students, Finanšu tirgus pārvaldes vadītājs A/S “SEB banka”

BP_RISEBA

 

 

 

Vairāk atsauksmes par programmu šeit.


Par programmu

RISEBA piedāvā vienīgo Latvijā akadēmisko bakalaura studiju programmu „Biznesa psiholoģija”. Tā apvieno vairākas nozares - vadībzinības, ekonomiku un psiholoģiju.

Šīs programmas absolvents iegūs zināšanas uzņēmējdarbībā - par to, kā izveidot un vadīt uzņēmumu, par stratēģisko biznesa plānošanu, biznesa konsultēšanu un mārketingu. Students iegūs zināšanas psiholoģijā: par personības uzvedību organizācijā, personības emocijām un motivāciju, lēmumu pieņemšanu un risku uzņemšanos, efektīvu pārrunu vadīšanu, speciālistu atlasi un izvērtēšanu uzņēmumā, pārdošanas stratēģiju izstrādi. Absolvents orientēsies arī līdervadības, komandu veidošanas teorijās un veiksmes psiholoģijā.

Iegūstamais grāds: sociālo zinātņu bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā (studiju virziena akreditācijas lapa)
Studiju valoda: latviešu vai krievu un angļu
Studiju formas: pilna laika dienas nodaļa; nepilna laika vakara nodaļa; tālmācība
Starptautiskās iespējas: viena semestra studijas ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros

 Ja vēlies pieteikties studijām līdz 14.07.2018:

 Portāls Latvija.lv

 Pieteikties studijām pēc 14.07.2018.:

Pieteikties pilna laika dienas nodaļā

Pieteikties nepilna laika vakara nodaļā

Pieteikties tālmācībā 

Hofmane.jpg
Programmas direktore:         
Anete Hofmane
Tālr.: +371 67807958
Mob.tālr.: +371 25618687
E-pasts: [email protected]

Programmas priekšrocības

  • Piedāvātā programma ir starpdisciplināra, jo no vienas puses tā pamatojas uz sniegtajām zināšanām par biznesa darbības pamatiem, no otras puses – uz priekšmetu zināšanām kuras aptver personības attīstības psiholoģiskās īpatnības, kas ir dziļākas par sociālās psiholoģijas jomu;
  • RISEBA piedāvā starptautisku vidi, starptautiskus studiju kursus, starptautiskas iespējas;
  • individuālā pieeja katram studentam;
  • elastīgs studiju grafiks un elastīgs studiju maksas grafiks;
  • plašs atlaižu klāsts.

Psiholoģiskās zināšanas par: personības attīstības likumsakarībām; izmaiņām personības vajadzību un motivācijas jomā; paņēmieniem efektīvas mijiedarbības ar darbiniekiem paaugstināšanai; pārrunu vadīšanas specifiku; pārdošanas taktiku un stratēģijām; psiholoģiskajām īpatnībām darbā ar klientu, - veicina biznesa efektivitātes paaugstināšanos.

Karjeras iespējas

Studiju programmas „Biznesa psiholoģija” absolventi ir īpaši pieprasīti personāla vadībā apmācībā un attīstībā, mārketinga un pārdošanas pozīcijās. Viņi veido karjeru konsultāciju firmās, finanšu iestādēs, mārketinga pētījumu uzņēmumos, valsts pārvaldē, ar pakalpojumu sniegšanu saistītos uzņēmumus, ražošanas atbalstā un citur. Programmas absolventi var uzņemties daudzveidīgas lomas dažādās nozarēs.

Programmas saturs

1. gads

2. gads

Biznesa ētika
Personības izaugsme un komandas veidošana
Informācijprātība
Mikroekonomika
Vadībzinības
Karjeras attīstības teorijas
Vispārīgā psiholoģija
Biznesa komunikācijas angļu valodā
Grāmatvedība
Makroekonomika
Ievads biznesa psiholoģijas pētniecībā
Starpkultūru komunikācija un psiholoģija
Sociālā psiholoģija
Uzņēmējdarbība
Organizāciju psiholoģija
Prezentācijas prasme
Kursa darbs biznesa psiholoģijā I
Mārketings
Vadības psiholoģija
Patērētāju uzvedība
Patopsiholoģija organizācijā
Ekonomikas psiholoģija
Konfliktu vadīšana un mediācija organizācijā
Brīvās izvēles kurss
Personālvadība
Komerctiesības
Biznesa komunikācijas angļu valodā
Patopsiholoģija organizācijā II
Pārdošana un klientu apkalpošana 
Personības izpētes metodes organizācijā
Vadības grāmatvedība
Zinātniski pētnieciskās metodes I 
Kursa darbs biznesa psiholoģijā II
3. gads  

Finanšu vadīšana
Starptautiskais mārketings
Politiskā psiholoģija
Stratēģiskā vadībzinība
Grupas vadīšanas psiholoģiskie aspekti
Inovāciju menedžments
Darba tiesības un darba aizsardzība
Koučings biznesā
Starptautiskais bizness
Projektu vadīšanas pamati
Kreativitāte uzņēmējdarbībā
Pieaugušo mācību metodes
Biznesa psiholoģija
Zinātniski pētnieciskās metodes II
Bakalaura darbs

 
*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.


*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%

Studiju programmas raksturojums par 2016./2017. studiju gadu

Iestāšanās nosacījumi

Prasības, uzsākot studijas – atestāts par iegūtu vispārējo vidējo izglītību, nokārtoti centralizētie eksāmeni latviešu valodā un svešvalodā. Potenciālo studentu piemērotība programmai tiek vērtēta arī atestātu konkursā. Informācija par pieteikšanās kārtību pieejama sadaļā Uzņemšana.

Studiju formas, ilgums un maksa

 Studiju veids, forma Ilgums Valoda Studiju maksa 2018./2019.g.
Pilna laika dienas nodaļa 3 gadi latviešu vai krievu un angļu 2200 EUR gadā
Nepilna laika vakara nodaļa
(studijas katru otro otrdienu, ceturtdienu, piektdienu un sestdienu)
3,5 gadi latviešu vai krievu un angļu 1900 EUR gadā
Tālmācība  3,5 gadi latviešu vai krievu 1700 EUR gadā

Ir RISEBA apmaksātas budžeta vietas. 
Uzzini vairāk par budžeta vietām un atlaidēm.

Sadarbības partneri

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png