Eiropas biznesa studijas

"EBS programma ir vieta, kur teorijas tiek pasniegtas kopā ar praksi un, pateicoties programmas pasniedzējiem un vieslektoriem, kas nāk gan no Latvijas, gan no ārzemēm, studentiem ir unikāla iespēja ieraudzīt plašas biznesa iespējas gan Latvijā, gan visā pasaulē. Pateicoties iegūtajām zināšanām EBS programmā un it īpaši LCCI profesionālās angļu valodas prasmēm, man bija iespēja iziet 2. kursa profesionālo praksi Grieķijā un pēc 3. kursa atrast aizraujošu darbu starptautiskā kompānijā Latvijā."

Ruslans Smagins,
absolvents, SIA “BookingGroup”

ruslans_smagins.jpg

Vairāk atsauksmju par programmu šeit.


Par programmu

European Foundation for Management (EFMD) akreditāciju EPAS

Programma ir veidota tā, lai studenti iegūtu vispusīgas zināšanas biznesa un vadības sfērā, kā arī padziļināti apgūtu angļu un franču valodas, tiek dota iespēja apgūt arī spāņu valodu. Studiju laikā tiek garantēta četru nedēļu prakse Francijā, kā arī daļēji finansēta Londonas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LCCI) kursu apgūšana un eksāmenu kārtošana, kas apliecina angļu valodas zināšanas. Katru gadu 5 – 10 EBS studenti izmanto piedāvāto iespēju pavadīt vienu gadu kādā no sadarbības partneru augstskolām, bez papildus samaksas iegūstot abu augstskolu diplomus. Arī gadījumā, ja studēsiet tikai Latvijā, lekcijas un nodarbības tiks organizētas kopīgi ar ārvalstu studentiem, kā arī studiju kursus docēs gan ārvalstu profesionāļi, gan Latvijas pārstāvji ar lielu pieredzi nozarē.

Pēc četriem studiju gadiem Jums pavērsies plašas karjeras iespējas uzņēmumu vadībā, konsultāciju jomā, finanšu sektorā, mārketingā un personāla vadībā. Programmas mērķis ir apvienot akadēmiskās zināšanas ar ‘transformējamo prasmju’ attīstību, lai nodrošinātu konkurētspēju darba tirgu vai iespēju attīstīt savu biznesu un kļūt par darba devēju.

Augstskola RISEBA pirmā un vienīgā no Baltijas augstskolām ieguvusi nu jau otro prestižo European Foundation for Management (EFMD) akreditāciju EPAS. Akreditācija uz 3 gadiem piešķirta RISEBA profesionālā bakalaura studiju programmai "Eiropas biznesa studijas" un profesionālā maģistra studiju programmai „Starptautiskais bizness”. Vairāk lasi šeit

Iegūstamais grāds: profesionālā bakalaura grāds Eiropas biznesā (studiju virziena akreditācijas lapa)
Profesionālā kvalifikācija: uzņēmumu un iestāžu vadītājs
Studiju valoda: angļu
Studiju formas: pilna laika dienas nodaļa
Starptautiskās iespēja: 2.kursā prakse ārzemēs;
viena semestra studijas Erasmus programmas ietvaros;
4.kursā iespēja studēt partneraugstskolā un iegūt divus diplomus (RISEBA un partneraugstskolas diploms);
valodas apmācība Francijā;
iespēja iegūt starptautisku kvalifikāciju - Londonas Tirdzniecības un rūpniecības kameras diplomu (LCCI);
iespēja iegūt Parīzes Tirdzniecības un rūpniecības kameras diplomu;
dalība starptautiskos projektos.

 Ja vēlies pieteikties studijām līdz 14.07.2018., tad izmanto portālu Latvija.lv

Ja vēlies pieteikties studijām pēc 14.07.2018., tad izmanto RISEBA elektronisko pieteikšanās formu


Ieva_Brence_0.jpg

 

 

Programmas direktore:
Ieva Brence, Dr.sc.administr., Asoc.prof. 
Tālr:+371 67500261
Mob.: +371 26363506
E-pasts: [email protected]

 

 


Būtiskākās programmas priekšrocības:

 • Starptautiska akreditācija EPAS (vienīgā bakalaura programma Baltijā);
 • padziļināta angļu valodas apmācība, piešķirot LCCI un Kembridžas (BEC) sertifikātus;
 • intensīva franču valodas apmācība, prakse Francijā pēc otrā studiju gada;
 • sadarbība ar nozares uzņēmumiem Latvijā un ārvalstīs, nozares profesionāļu un ārvalstu mācībspēku piesaiste studiju kursu docēšanai;
 • sadarbība ar starptautiskām institūcijām – CFA institūts, ICAEW;
 • iespēja sadalīt maksājumus 10 daļās bez papildus uzcenojuma.

 

Programma ir unikāla, jo:

 • Tiek īstenota angļu valodā un vienīgā bakalaura programma Latvijā, kas ieguvusi prestižo starptautisko akreditāciju EPAS
 • Iespējas vienu gadu studēt dubultgrāda programmā un iegūt divu valstu augstskolu diplomus – Francijā (Kedge Business School), Somijā (HAAGA-HELIA University of Applied Sciences) (bez papildus samaksas);
 • angļu valodas apmācībā, piedāvājot iespējas Kembridžas (Cambridge) - BEC B2-C1 – eksāmena kārtošanai;
 • intensīva franču valodas apmācība – prakse Francijā pēc otrā studiju kursa, kā arī iespēja iegūt Francijas tirdzniecības un rūpniecības kameras diplomu (Diplôma Français Professionnel Affaires), kas dod iespēju strādāt franciski runājošās valstīs;
 • plašas biznesa komunikācijas apmācību iespējas angļu valodā – programmā iekļauti LCCI (Londonas tirdzniecības un rūpniecības kameras) apmācību kursi, kā arī iespējas iegūt papildus sertifikātus;
 • augsti kvalificēti mācībspēki no Latvijas un ārvalstīm;
 • plašas starptautiskās apmaiņas iespējas, studējot ERASMUS programmā;
 • plašs brīvās izvēles kursu piedāvājums, tajā skaitā studiju kursi latviešu un krievu valodā, spāņu valodas apmācība;
 • iespēja piedalīties CFA (Chartered Financial Analyst) pētījumu iniciatīvā (https://www.cfainstitute.org/);
 • iespēja par atvieglotu samaksu apgūt ACA grāmatvežu kvalifikācijas kursus.

Starptautiskās kvalifikācijas

 • LCCI (London Chamber of Commerce and Industry) kvalifikācijas;
 • Parīzes tirdzniecības un rūpniecības kameras (CCIP) sertifikāti;
 • angļu valodas apmācība, piešķirot LCCI un Kembridžas (BEC) sertifikātus;
 • ACA grāmatvežu kvalifikācijas kursi par pazeminātu samaksu.

Karjeras iespējas:

Programmas absolventi strādā vadošos amatos Latvijā un ārvalstīs finanšu, mārketinga un sabiedrisko attiecību jomā, projektu vadībā un cilvēkresursu vadībā, piemēram, tādās institūcijās, kā Deloitte, Ernst&Young, KPMG, PwC, SEB Banka, AS „Rietumu Banka”, Dukascopy Bank SA, Kreiss, CYTEC, airBaltic, IBM. Daudzi izveidojuši un attīstījuši paši savus uzņēmumus.

Iestāšanās prasības:

Angļu valodas centralizētajā eksāmenā vismaz B1 (C) līmenis. Ja angļu valodas centralizētajā eksāmenā iegūts zemāks līmenis, tad jākārto RISEBA iestājeksāmens angļu valodā vai jāuzrāda angļu valodas prasmi apliecinošs sertifikāts (IELTS, TOEFL u.c.). Nosacījumi neattiecas uz tiem, kuriem iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.

Angļu valodas iestājpārbaudījuma nolikums PDF

Reflektantiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārzemēs, jākārto Augstskolas RISEBA uzņemšanas tests.

Programmas saturs*

1.gads 2.gads

Mikroekonomika
Makroekonomika
Menedžmenta teorijas un prakses pamati
Mārketinga pamati
Civilā aizsardzība
Skaitliskās metodes: augstākā matemātika ekonomistiem
Skaitliskās metodes: statistika I
Informāciju tehnoloģijas
Biznesa komunikācija:
Angļu valoda biznesam un komercijai
Lietišķā biznesa korespondence angļu valodā
Biznesa angļu valoda: Kembridža 
Franču valoda iesācējiem A1 un A2
Personības attīstība - studiju prasmes
Prezentācijas prasmes
Kursa darbs ekonomikā
 

Ievads tiesībās
Biznesa psiholoģija
Skaitliskās metodes: statistika II
Finanšu grāmatvedība
Personības attīstība: nodarbinātības prasmes
Eiropas Savienība: pārskats un struktūra
Komerctiesības
Mārketinga pētījumi
Kursa darbs Mārketinga pētījumos
Franču valoda: B1; Lietišķā franču valoda
Starpkultūru komunikācija
Angļu valoda biznesam-LCCI**
Prakse ārvalstīs (Francijā – apmaksā RISEBA)
3.gads 4.gads

Stratēģiskā vadībzinība
Biznesa operāciju pārvaldība
Uzņēmējdarbība
Inovāciju pārvaldība un radošums biznesā
Vadības grāmatvedība
Uzņēmuma finanses
Finanšu tirgi un investīcijas
Loģistika: piegādes ķēdes vadība
Vadības ekonomika
Integrētās mārketinga komunikācijas
Eiropas politiskā un ekonomiskā attīstība
Starptautiskā ekonomika
Starptautiskā tirdzniecība
Franču valoda: B2; Lietišķā franču valoda
Personības attīstība: diskusiju klubs
2 brīvās izvēles kursi
Prakse starptautiskā uzņēmumā

LCCI kursi un eksāmeni (papildus programmai):

LCCI mārketings (eksāmens)
SEFIC 3 (eksāmens)
EFB (angļu valoda biznesam) – 4.līmenis (eksāmens)
 

Projektu vadība
Līderība un organizācijas uzvedība
Starptautiskais banku un finanšu tirgus
Biznesa pētījumu metodoloģija
Skaitliskās metodes, izmantojot SPSS
Finansu vadība un riski: vērtību radīšanas menedžments
Biznesa ētika un sociālā atbildība
Biznesa simulācija "INTOPIA"
Brīvās izvēles kursi
Pirms-diploma pētniecības prakse

Bakalaura darbs

Izvēles kursi:

Stress un tā vadība
Biznesa sarunas
SEFIC – Angļu sarunvaloda nozarei un komercdarbībai
Krievu valoda (iesācējiem)
Gadījumu analīze pētniecībā
Starptautiskais mārketings
Biznesa pārrunu prasmes
IT un mārketings digitālā vidē
ES valoda: Spāņu valoda I un II
 

 

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%
**Pieejami tikai studentiem, kuriem noslēgts līgums ar LCCI kvalifikāciju

A1-A2-B1-B2-C1-C2 – Eiropas valodu zināšanu līmeņi (Common European Framework of Reference — CEFR)

Studiju virzienu akdreditācijas lapa

Studiju programmas raksturojums par 2016./2017. studiju gadu

Studiju programmas pašnovērtējuma ziņojums par 2017./2018. studiju gadu

Studiju formas, ilgums un maksa

Studiju veids, forma Ilgums Valoda Studiju maksa 2018./2019.g.
pilna laika dienas nodaļa 4 gadi angļu 4375 EUR gadā

* Ar atlaidi LR pilsoņim un pastāvīgajiem iedzīvotājiem tiek piemērota 20% atlaide - studijās gadā izmaksās 3500 EUR.

Par studiju atlaidēm vairāk

Ir RISEBA apmaksātas budžeta vietas.

Uzzini vairāk par budžeta vietām un  atlaidēm.

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png