Vadības psiholoģija un supervīzija

"Supervīzija ir konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību. Supervīzija ir konsultēšanas veids, kurš tiek izmantots organizāciju darbā. Supervīzija uzņēmējdarbībā ir nepieciešama ikvienai organizācijai, jo ar tās palīdzību var sasniegt savus finanšu un biznesa attīstības mērķus un izcilību klientu apkalpošanā."

supervizija.lv

 

Citas atsauksmes.


Par programmu

Studiju programma sniedz studējošiem padziļinātas zināšanas vadības psiholoģijā un vadībzinībās, nodrošina teorētisko atziņu praktisko pielietojumu, sagatavo izglītotus un kvalificētus speciālistus jaunrades un pētnieciskajam darbam valsts un privātajās uzņēmējdarbības struktūrās Latvijā. Nākotnē absolvents var strādāt kā supervizors jeb konsultants/koučs ar organizāciju vadītājiem un personālu.

Programma sagatavos augsti kvalificētus un Latvijā un ārpus tās konkurētspējīgus speciālistus supervizorus/konsultantus, kuriem pēc absolvēšanas būtu gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskās iemaņas un kompetence, lai piedāvātu kvalificētu supervīzijas pakalpojumu / konsultētu dažādu profesiju pārstāvjus, kā arī, atbilstoši kompetencei, veiksmīgi darboties gan privātā, gan publiskā sektora organizācijās un uzņēmumos, uzņemoties atbildību par savu darbu un sekmējot organizācijas un tās darbinieku attīstību / izaugsmi.

Iegūstamais grāds:  maģistra grāds vadībzinībās 
Profesionālā kvalifikācija: supervizors/konsultants
Studiju valoda: latviešu vai krievu
Studiju forma: pilna laika klātiene

 Pieteikties studijām  


 

katalogam Riseba liela.jpg

Programmas direktore
Maija Zakriževska-Belogrudova, Dr. psych., sc.sal., asoc. prof.

Mob. tālr.: +371 29438435
[email protected]

 


Kas ir supervīzija?

„Supervīzija ir konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību”. Supervīzija ir konsultēšanas veids, kurš tiek izmantots organizāciju darbā. Supervīzija uzņēmējdarbībā ir nepieciešama ikvienai organizācijai, jo ar tās palīdzību var sasniegt savus finanšu un biznesa attīstības mērķus un izcilību klientu apkalpošanā (supervizija.lv).

Programmas saturs

1. Modulis

Supervizora profesionālā darbība un ētika 
Konsultēšanas un supervīzijas teorijas 
Pieaugušo mācīšanās mūsdienu metodes (koučings, mentorings, fasilitācija)

2. Modulis

Intervīzija kā profesionālā izaugsme un kompetence
Individuālā supervīzija
Supervīzija grupā un komandā
Supervīzijas process
Supervīzijas metodes un tehnikas: teorija un prakse
Konsultāciju pakalpojumu pārdošana un realizēšana
Koučings biznesā

3. Modulis

Biznesa stratēģiskā vadīšana un konkurētspēja starptautiskā vidē
Biznesa modeļi
Mūsdienu pasaules attīstības tendences
Korporatīvā pārvaldība un biznesa ilgtspēja

4. Modulis

Inovācijas un intelektuālā īpašuma aizsardzība
Personāla psiholoģija un pārmaiņu vadība
IT biznesa efektivitātes paaugstināšanai

5. Modulis

Mūsdienu vadības un organizāciju psiholoģija
Mākslā pamatotas pieejas organizācijas vadīšanai
Pārrunu vadīšanas psiholoģija 
Līderības psiholoģija un organizāciju uzvedība 
Dažādības vadība un psiholoģija

6. Modulis

Pētniecības loģika un metodoloģija
Izpēte organizācijā

7. Modulis

Prakse I (individuālā supervīzija)
Prakse II (grupas un komandas supervīzija)
Prakse projektu vadībā (projektu laboratorija)
Prakse IV (kvalifikācijas prakse)

Maģistra darbs

Studiju programmas raksturojums par 2015./2016. studiju gadu

Studiju formas, ilgums un maksa

Iepriekšējā izglītība Studiju veids, forma KP Ilgums Valoda Studiju maksa 2018./2019.g.
 Augstākā + darba pieredze  pilna laika klātiene  80  2 gadi  Latviešu vai krievu  2400 EUR gadā

Studijas notiek katru otro nedēļas nogali: piektdien no 18.00 līdz 21.10, sestdien un svētdien no 9.00 līdz 17.30 vai 19:10.

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png