Promocijas padome

2009./2010.ak.g. ir izveidota Promocijas padome vadībzinātnē RISEBA, kuras sastāvā ir profesori no trīs augstskolām (MK 20.07.2010. noteikumi Nr.639)

Promocijas padomes priekšsēdētājs: Dr.oec. profesors Andrejs Čirjevskis

Promocijas padomes locekļi: 
Dr.oec. Profesore Tatjana Volkova, Dr.rer.pol., Asociētais Profesors Arnis Sauka, Dr.oec. Profesore, Ingrīda Jakušonoka, Dr.oec. Profesore, Andra Zvirbule- Bērziņa, Dr.habil.oec., Profesors Vulfs Kozlinskis, Dr.sc.administr. Asociētā Profesore Ieva Brence; Dr.oec. Asociētā Profesore Tatjana Vasiļjeva 
Promocijas padomes sekretāre:

Sadarbības partneri

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png