RISEBA akadēmiskā personāla pētījumu virzieni

Pētījuma virzieni

1. Asoc.Prof. I.Kreituss Finanšu tirgu un institūciju vadība un darbība.

2. Prof. A.Čirjevskis Finanšu ekonomika: Reālo opciju analīzes pielietojums: uzņēmuma attīstības stratēģiju izvelē, uzņēmuma tirgus vērtības novērtējumā un uzņēmuma investīciju projekta novērtējumā dažās Latvijas nozarēs.

3. Prof. A.Čirjevskis Stratēģiskā vadībzinība: Uzņēmumu konkurētspējas avotu izpēte: biznesa modeļu inovācijas, vērtību inovācijas; dinamiskas spējas, kultūras resursi, radnieciska saistīta diversifikācija, projektu vadības brieduma modeļi dažos starptautiskos un Latvijas uzņēmumos. 

4. Asoc.Prof. G.Lapiņa Uzņēmējdarbības pedagoģija. Inovācijas pedagoģija. Pieaugušo pedagoģija. Radošās domāšanas metodes, zināšanas un prasmes inovatīvā uzņēmējdarbībā.

5. Lektors A.Helde Sociālā psiholoģija, Sociālais mārketings. Sabiedrības psiholoģiskās veselības stāvoklis pašvaldības teritorijā, pašvaldības  komunikācija ar iedzīvotājiem, tās interpretācija.   

6. Doc. A.Uzulniece Kino valodas transformācija.

7. Doc. A.Ceplītis Rizomātiskā naratoloģija kinematogrāfā, jaunajos medijos, un video spēļu tehnoloģijās un to strukturālā mijiedarbībā.

8. Doc. J.Holsteins Latvija audiovizuālā sektora potenciāla izpēte.

9. Prof. A.Fedotovs Ekonomiskā integrācija un Latvijas makroekonomiskā attīstība (Makroekonomika).

10. Asoc.Prof. A.Limanskis Jaunākās tendences starptautisko investīciju jomā. 

11. Prof. I.Senņikova Augstākās izglītības studiju programmu stratēģiskā vadība, kvalitāte, konkurētspēja un internacionalizācija.

12. Lektors A.Eglītis Reklāmas un sabiedrisko attiecību aktivitātes Latvijas spēkratu industrijā (vēsturiskais aspekts)

13. Prof. T.Vasiļjeva Biznesa digitalizācija. ICT un e-servisu pielietošana inovatīvā uzņēmējdarbībā privātā un publiskā sektorā.

14. Prof. V.Kozlinskis Sociālā-ekonomiskās sistēmas augošā nestabilitāte

15. Doc. G.Matule Komunikācijas ētika un estētika

16. Vad.pētnieks T.Bartele Reklāmas vēsture. Izglītības vēsture. Teātra vēsture. (Reklāmas, izglītības un teātra vēsture preses spogulī)

17. Asoc.Prof. M.Zakriževska Biznesa psiholoģija un supervīzija. Studentu personības izaugsme un attīstība

18. Asoc.Prof. R.Vīra Personālvadība kā uzņēmuma stratēģiskais instruments

19. Asoc.Prof. I.Ludviga Stratēģiskā uzņēmējdarbība, ilgtspēja un kultūra

20. Lektore G.Sarkane Augstākās izglītības pakalpojumu mārketings.

21. Lektore L.Semjonova Mārketinga komunikācijas kā iedarbības līdzeklis uz patērētāju vērtības sistēmu.

22. Doc. I.Paklone Pilsētas arhitektūra un pilsētvides reģenerācija.  

23. Asoc.Prof. A.Prohorovs Pelietojumu pētījumi makroekonomikā 

24. Doc. A.Ponomarjovs Starptautisko grāmatvedisko standartu pielietojums uzņēmumos

25. Doc. J.Spiridonovs Atjaunojamās enerģētikas pētījumi

26. Asoc.Prof. S.Veinberga Komunikācijas teorija un prakse  

Akreditācijas

EPAS
IQA
IZM.png