VĒRTĪBĀS BALSTĪTU PRASMJU ATTĪSTĪBA CILVĒKKAPITĀLA KVALITĀTES PAAUGSTINĀŠA

Projekta nosaukums

“Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”

Projekta numurs

Nr. 1.1.1.1/18/A/151

Projekta uzsākšanas datums

15/04/2019

Projekta beigu datums

15/10/2021

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izstrādāt praktisku instrumentu, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projektā izveidotās IT matricas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā. Izmantojot attēlu kolāžu balstītus vērtību mērījumus, IT matrica ļaus iedzīvotājiem noteikt prasmes, kuru attīstīšana nākotnē būs augsti pieprasīta. Darba devējiem tā ļaus vadīt pārkvalifikāciju uz prasmēm, kas būs nepieciešamas pēc viedo tehnoloģiju pieauguma, bet valsts iestādēm - iesaistīt ilgstošos bezdarbniekus vai ekonomiski neaktīvos iedzīvotājus un iegūt precīzu informāciju par izglītības prioritātēm, kam novirzāms budžeta finansējums.

PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI

Plānotās darbības projekta ietvaros:

  1. Vērtību iegūšana ar attēlu palīdzību;
  2. Attēlu testa validācijas veikšana pret vārdisko vērtību testu;
  3. Rezultātu kvalitātes novērtējuma veikšana vērtību noteikšanai, izmantojot attēlus;
  4. Esošo prasmju noteikšanas instrumentu analītisks apskats;
  5. Pētījuma veikšana par esošajiem izaicinājumiem prasmju izmantošanā ikdienā;
  6. Pētījuma dizaina izstrāde par prasmju sasaisti ar vērtībām;
  7. Darba tirgus galveno dalībnieku aptaujas veikšana;
  8. Secinājumu veikšana par prasmju atbilstības līmeni kopumā un atsevišķās grupās, neatbilstības ietekme uz apmācības programmām;
  9. Motivācijas programmas izveide darba ņēmējiem un iedzīvotājiem.

Projekta budžets

Kopējais finansējums 452 491.96 EUR, t.sk. ERAF finansējums nepārsniedzot 63 418.70 (Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Programma "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskais atbalsta mērķis 1.1.1.“Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākums “Praktiskas ievirzes pētījumi” 2. kārta

Vairāk informācijas par pasākumu “Praktiskas ievirzes pētījumi” Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) tīmekļa vietnē

Projekta vadītājs no projektā iesaistītā sadarbības partnera SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”” puses

Projekta vadītāja Olga Dmitrijeva

Projekta koordinatore Elīna Dubinska

 

logo

 

Informācija ievietota 15.04.2020.

 

AR ERAF ATBALSTU ĪSTENO UNIKĀLU PĒTĪJUMU TEHNOLOĢIJU PROJEKTU
01.10.2019

Jau kopš 2019.gada aprīļa pilnsabiedrība PS “Motival Development” sadarbībā ar SIA “Aptauju centrs” un SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"", īsteno ERAF finansētu projektu 1.1.1.1/18/A/151 “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”.

Projekta ietvaros tiek attīstīta unikāla sociālā tehnoloģija – tiek izstrādāts praktisks instruments, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projekta rezultātā radītās tehnoloģijas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā.

Izmantojot attēlu kolāžu balstītus vērtību mērījumus, IT matrica ļaus iedzīvotājiem noteikt prasmes, kuru attīstīšana nākotnē būs augsti pieprasīta. Darba devējiem tā ļaus vadīt pārkvalifikāciju uz prasmēm, kas būs nepieciešamas pēc viedo tehnoloģiju pieauguma, bet valsts iestādēm - iesaistīt ilgstošos bezdarbniekus vai ekonomiski neaktīvos iedzīvotājus un iegūt precīzu informāciju par izglītības prioritātēm, kam novirzāms budžeta finansējums.

Šobrīd, projekta sākumposmā, jau ir veikta virkne aktivitāšu izvirzīto mērķu sasniegšanai – tostarp, projekta dalībnieku pētnieku kopdarbībā izstrādāts esošo prasmju noteikšanas instrumentu analītisks apskats, veikta vērtību iegūšanas ar attēlu palīdzību un attēlu testa validācija pret vārdisko vērtību testu, uzsākta IT matricas prototipa izstrāde.
 

NOTIEK AKTĪVS DARBS PIE PROJEKTA PĒTĪJUMA                                                                                                                                                                            13.11.2019

Projekta pētījumā piedalās pētniecības grupa, kuras sastāvā ir:
-    Vadošais pētnieks Dr.oec. Jevgenijs Kurovs;
-    Pētniece Mg.psych. Anna Strazda;
-    Pētniece Mg.psych. Olga Dzene;
-    Pētniece Mg.oec. Elīna Dubinska.

Lai apspriestu projekta gaitu, katras divas nedēļas tiek rīkotas pētnieciskās sapulces, kurās tiek apspriesti svarīgākie rezultāti un projekta gaita. 

Šobrīd pētnieku grupa aktīvi strādā pie projekta izvirzītajiem uzdevumiem un drīzumā ir gaidāmi pirmie rezultāti. 

 

IEGŪTI PIRMIE PROJEKTA PĒTĪJUMA REZULTĀTI                                                                                                                                                                         15.01.2020

Projekta gaitā ir veikts apjomīgs literatūras apskats un analīze par projekta tēmām, ir veiktas daļēji strukturētas intervijas ar uzņēmumu vadītājiem un personāla vadības augstākā līmeņa speciālistiem. 

Pētījuma projekta mērķiem, tiek izstrādātas jaunas klasifikācijas (piemēram prasmes un vērtības).

Šobrīd pētnieku grupa gatavo divas publikācijas un notiek aktīvs darbs pie intervija analīzes un pētījuma konceptuālā modeļa izstrādes.

 

Informācija ievietota 20.04.2020.

AR ERAF ATBALSTU ĪSTENOTĀ UNIKĀLĀ PĒTĪJUMU TEHNOLOĢIJU PROJEKTS IEGŪST ĪPAŠU AKTUALITĀTI COVID-19 KONTEKSTĀ
20.04.2019

Kopš 2019.gada aprīļa pilnsabiedrība PS “Motival Development” sadarbībā ar SIA “Aptauju centrs” un SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"", īsteno ERAF finansētu projektu 1.1.1.1/18/A/151 “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”.


Projekta ietvaros tiek attīstīta unikāla sociālā tehnoloģija – tiek izstrādāts praktisks instruments, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projekta rezultātā radītās tehnoloģijas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā.


COVID-19 izraisītās ārkārtējās situācijas apstākļos Latvijā daudzi uzņēmēji spiesti sašaurināt vai pārtraukt darbību. Valsts ekonomiskā situācija ilgstošas krīzes gadījumā vai pēc tās beigām rada daudz neskaidrību – tostarp ir augsta varbūtība, ka pieaugs bezdarba līmenis un būs nepieciešama aktīvo darba meklētāju pārkvalifikācija. Šajā kontekstā īpašu aktualitāti gūst mūsu projekts.


Izmantojot attēlu kolāžu balstītus vērtību mērījumus, projekta ietvaros radītā IT matrica ļaus iedzīvotājiem noteikt prasmes, kuru attīstīšana nākotnē būs augsti pieprasīta. Darba devējiem tā ļaus vadīt pārkvalifikāciju uz prasmēm, kas būs nepieciešamas pēc viedo tehnoloģiju pieauguma, bet valsts iestādēm - iesaistīt ilgstošos bezdarbniekus vai ekonomiski neaktīvos iedzīvotājus un iegūt precīzu informāciju par izglītības prioritātēm, kam novirzāms budžeta finansējums.


Šobrīd projekta ietvaros jau ir veikta virkne aktivitāšu izvirzīto mērķu sasniegšanai – tostarp, veikts sākotnējais pētījums darba ņēmēju pusē, pabeigtas intervijas ar darba devējiem, veikta IT matricas prototipa izstrāde un sagatavota zinātniskā publikācija par pētījuma rezultātiem.


Neraugoties uz pandēmijas apstākļiem, pētnieki aktīvi darbojas, lai radītu unikālo tehnoloģiju, kas pēckrīzes apstākļos spētu ievērojami palīdzēt sabiedrības un tautsaimniecības atjaunotnei un tālākai izaugsmei.
 

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png