Arhitektūras un dizaina fakultātes projekti: koprade jaunām idejām

RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultātes studenti piedalās Cēsu novada pašvaldības projektā "Augmented Urbans" un izstrādā Cēsu pilsētas ekosistēmu telpiskos prototipus un piedāvājumus zaļo teritoriju attīstībai. 

Teritoriju koprade ir salīdzinoši jauna telpiskās plānošanas pieeja, kurā plašs telpisko, sociālo, pētniecības, inovāciju, izglītības, kā arī biznesa iestāžu tīkls sadarbojas, kopīgi veido vienotu kultūrtelpu un tādējādi veicina pilsētu reģeneratīvos procesus. Šāda sadarbība palīdz veidot pilsētu un lauku ekosistēmu atbilstoši globālās ekonomikas, reģionālās politikas un vietējās sabiedrības vajadzībām. RISEBA arhitektūras maģistra un bakalaura līmeņa studijās teritoriju koprade, izvēloties reģionu pilsētas jaunu ideju prototipēšanai, ir augstskolas studiju kursu tēma jau ilgākā laika periodā.

Telpisko scenāriju modelēšana un pilsētvides prototipēšana ir studiju kursu un dizaina studijas galvenais praktiski sasniedzamais rezultāts. Studiju kursi tā dalībniekiem padziļina teorētiskās zināšanas un trenē praktiskas iemaņas pilsētplānošanā, pilsētvides dizainā, un telpisko scenāriju modelēšanā. Kursi sniedz studentiem gan teorētiskas, gan tipoloģiskas zināšanas par pilsētvides dinamiku veidojošiem apstākļiem un pilsētu pētniecības metodēm un paņēmieniem. Studiju kursu ietvaros tiek izstrādāta kritiska pilsētvides dizaina un socioekonomiskā izpētē balstīta pieeja.

2019./2020. studiju gadā RISEBA piedalījās Cēsu novada pašvaldības iepirkumā par “Projekta “Augmented Urbans” telpiskās izpētes un plānošanas studiju kursa organizēšanu”, izstrādāja kursu kalendāru, saturu, metodoloģiju un īstenoja telpiskās plānošanas kursu norisi. Studiju kursu vadītāja Dr. Arch. Ilze Paklone. Kursu īstenošanā piedalījās 24 studenti un pasniedzēji Rūdolfs Dainis Šmits, Viesturs Celmiņš, Jānis Dripe, Zane Vēja, Dina Suhanova.

Cēsu pilsētas ekosistēmu pakalpojumu telpiskie prototipi un vīzijas par publiskās ārtelpas attīstību apkopoti bukletā "Augmented Urbans".

Cēsis
 

Projekta ietvaros Arhitektūras un dizaina fakultātes Akadēmiskā bakalaura studiju 3. kursa pavasara semestra un Profesionālā maģistra studiju 1. gada arhitektūras projektēšanas kursu mērķis bija izpētīt Cēsu pilsētas Cīrulīšu un Gaujaslīču apkaimju teritoriju telpisko, programmisko, sociālo un uzņēmējdarbības dinamiku kā pilsētu atjaunotnes un ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmes līdzekli. Studiju kursos tika izskatīts gan plašs gadījuma studiju klāsts, gan veiktas teorētiskās izpētes par pilsētu attīstības dinamiku, kā arī tiek modelēti, salīdzināti un novērtēti dažādi stratēģiskie un telpiskie attīstības scenāriji. Studiju kursu ietvaros studenti strādājot grupās pētīja pilsētvides profilu un modelēja pilsētai atbilstošas zaļās teritorijas, domājot par publiskās ārtelpas attīstību, piedāvājot iespējamo programmu un izrietošos telpiskos risinājumus kūrorta koncepcijas teorētiskās bāzes izveidei.

Telpiskās izpētes un pilsētplānošanas kursu projekti par Cēsu pilsētas ekosistēmu pakalpojumu telpisko prototipu modelēšanu, zaļo teritoriju un publiskās ārtelpas vīzijām apkopoti bukletā "Augmented Urbans" un uzskatāmi par alternatīviem redzējumiem pilsētvides formālajai plānošanas politikai, veicinot diskusiju un ideju apmaiņu dažādu ieinteresēto pušu starpā.

Projektu "Augmented Urbans" Cēsu novada pašvaldība īstenoja "Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.–2020. gadam projekts "Vizionāra un uz līdzdalību vērsta attīstības plānošana un integrēta pilsētu pārvaldība ilgtspējīgām pilsētām"" ietvaros.

Cēsis

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png