Ievadkursi zīmēšanā 2023

Augstskola RISBEA piedāvā sagatavošanās kursus zīmēšanā 2023

Augstskola RISEBA piedāvā sagatavošanas kursus zīmēšanā iestājeksāmeniem studiju programmā “Arhitektūra”. 

KURSA PASNIEDZĒJA

Mg. Art. Laura Potaša-Strode. 

Kursu nodarbību laikā ir paredzēts apgūt klasiskās zīmēšanas pamata prasmes un kompozīcijas principu izpratni, vienlaikus attīstot arī katra kursa dalībnieka individuālās spējas. Lai gan sagatavošanas kursu tēmas un metodika ir tieši orientēta uz kompetencēm, kādas nepieciešamas studijām arhitektūras bakalaura programmā, kursu saturs var noderēt arī citu ar mākslas jaunradi saistītu studiju programmu topošajiem studentiem.
Par sekmīgi nokārtotiem kursu noslēguma pārbaudījumiem zīmēšanā un kompozīcijā tiek izsniegts augstskolas RISEBA vadības apstiprināts sertifikāts un pārbaudījumu rezultāti tiek ieskaitīti kā nokārtoti iestājpārbaudījumi augstskolas RISEBA bakalaura studiju programmā Arhitektūra. 

UZDEVUMI
Sagatavošanas kursu nodarbību primārais uzdevums ir nodrošināt vizuālās mākslas zināšanu un prasmju līmeni, kāds nepieciešams sekmīgai iespējai apgūt augstskolas RISEBA bakalaura studiju programmu Arhitektūra. 

Sagatavošanas kursu sekundārais uzdevums ir sniegt izpratni par attēla veidošanas kultūru personām, kuras interesējas par vizuālās mākslas pamatiem. 

KURSA SATURS
Zīmēšanas uzdevumi saistās ar ģeometrisku formu attēlošanu, galveno uzmanību pievēršot:

  • attēlojamo objektu proporciju novērtēšanas spēju attīstīšanai;
  • attēlojamo objektu uzbūves principu studēšanai;
  • lineārās perspektīvas principu izmantošanai telpas attēlošanā;
  • izpratnes veidošanai par plaknes kompozīcijas pamatprincipiem.

Zīmēšanas apguves metodika paredz vairāku (6–7) dažādas sarežģītības pakāpes uzdevumu īstenošanu nodarbību laikā, tomēr uzdevumu ilgums un ievirze var mainīties atkarībā no kursu apmeklētāju sagatavotības pakāpes. Nodarbību laika ietvaros papildus var tikt organizētas arī nodarbības skicēšanā.
Kompozīcijas uzdevumu saturs saistās ar trīs dimensiju formu veidošanas iemaņu apguvi un vispārējas izpratnes veidošanu par formām un telpu. Kursu apmeklētāji apgūst tektonisku objektu maketēšanas pamata principus, galveno uzmanību pievēršot objektu proporcijām un telpiskajai mijiedarbībai.

KURSA ILGUMS UN MAKSA

  • Kursu ilgums – 96 h, paredzētais norises laiks – 4 mēneši. Katrā mēnesī paredzētas 24 akadēmiskās stundas, nodarbības notiek divas reizes nedēļa.
  • Kursi norisināsies laika no 23.03.2023 - 08.06.2023
  • Zīmēšanas kursu cena – 600 EUR /par kursu
  • Piesakoties kursiem tiek slēgts līgums par kursu apguvi. 

NORISES LAIKS UN VIETA
Kursi notiek RISEBA Arhitektūras un Dizaina fakultātē Durbes ielā 4, "Mākslas studijas" telpās 2. stāvā:
Ceturtdienās no 18:00 līdz 20:00 
Piektdienās no 18:00 līdz 20:00

KAS JĀŅEM LĪDZI
Pirmajai nodarbībai jāņem līdz balta A2 formāta zīmēšanas papīra lapa, vidēji mīkstuma (HB) grafīta zīmulis un dzēšgumija.

PIETEIKUMA ANKETA

RISEBA

 

RISEBA

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png