360° vizualizācija (3D modelēšana virtuālajai realitātei)

Studiju kursa nosaukums

360° vizualizācija (3D modelēšana virtuālajai realitātei)

Izglītības dokuments

Apliecība par kursa apgūšanu 2 KP (3 ECTS) apjomā

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Operatora darba pamati, audiovizuālās montāžas pamati

Studiju kursa sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas: Atpazīst un prot izmantot 3D modelēšanas programmas, kā arī aprakstīt nepieciešamā darba procesa secību. Spēj paskaidrot virtuālās realitātes iedalījumu, paveidus un arī praktiskos pielietojumus. 

Prasmes: Prot izmantot visus nepieciešamos rīkus, lai izveidotu 3D modeli (programmās SketchUp, Blender), kā arī spēj prognozēt rezultātu pirms darba uzsākšanas. Spēj izveidot vienkāršu CGI animāciju 3D vidē, realizēt iedomātu ideju un pārvērst to praktiskā modelī, gan atdarinot jau esošu piemēru, gan atdarinot apkārt esošo reālo vidi. 

Kompetences: Spēj strādāt komandā un komunicēt savu ideju un priekšlikumus citiem, patstāvīgi izveidojot idejas prezentāciju (idejas uzmetumu) un to komunicējot auditorijas priekšā.

Galvenās tēmas:

  1. Virtuālā un pievienotā realitāte - definīcijas, video paraugi, iekārtu demonstrācijas
  2. 360° fotogrāfija - 360° sfēra un panorāma, pēcapstrāde, pielietojums
  3. Digitālo modeļu veidošana ar programmu Sketch Up
  4. Digitālo modeļu apstrāde ar programmu Blender - mesh apstrāde un animācija
  5. Digitālo modeļu apstrāde ar programmu Blender - objektu modelēšana, tekstūras (shaders)
  6. Videospēļu tehnikas veidi, prezentācija un mārketings
  7. Videospēļu stāsta attēlojumi
  8. Ievads virtuālās realitātes mārketingā, tā koncepts
  9. Virtuālās realitātes mārketings - praktisku piemēru analīze

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas, Microsoft Office programmas (Word, Power Point). Šī kursa apguvei papildus ir nepieciešamas aplikācijas SketchUp un Blender.

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

80

kontaktstundas

23 stundas

patstāvīgais darbs

57 stundas

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Eksāmens

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~10

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Mācību maksa

36.00 EUR (10% no pilnas mācību maksas 360.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2744

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png