Biznesa plāna sastādīšana jauna uzņēmuma izveidošanai un darbības sekmīgai nodrošināšanai

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Biznesa plāna sastādīšana jauna uzņēmuma izveidošanai un darbības sekmīgai nodrošināšanai

Izglītības dokuments

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas) Nepieciešamas pamatzināšanas: Microsoft Office

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas -  pārzina produkta vai pakalpojuma reklamēšanas metodes interneta vidē un uzņēmumu atpazīstamību interneta vidē; pārzina datu analīzes principus un biznesa plānošanas principus.
Prasmes -  prot izvēlēties produkta vai pakalpojuma reklamēšanas metodes interneta vidē un plānot biznesa sagaidāmos rezultātus.  Kompetences -  spēj virzīt produktus vai pakalpojumus interneta vidē, tādējādi veicinot produkta vai pakalpojuma pārdošanu, atpazīstamību interneta vidē; spēj analizēt datus, izstrādāt ieteikumus un priekšlikumus, balstoties uz datu analīzes rezultātiem; spēj strādāt ar datu vizualizācijas rīkiem un programmām.

Galvenās tēmas:

  1. Komerctiesības
  2. Vadībzinības un personālvadība
  3. Mārketinga daļas izstrāde
  4. Microsoft Excel
  5. Finanšu plāna sagatavošana

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgumu un programmu paketi Microsoft Office, videokamera, mikrofons

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

160

teorija

61 stundas (no kurām 17 stundas ir neklātiene)

praktiskie darbi

99 stundas (no kurām 47 stundas ir neklātiene)

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Ieskaite

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~16

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Mācību maksa

40.00 EUR (10% no pilnas mācību maksas 400.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2481

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png