Būvprojekta saturs un noformējums, Būvprojekta rasējumu lasīšana

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Būvprojekta saturs un noformējums, Būvprojekta rasējumu lasīšana

Izglītības dokuments

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas: Izpratne būvprojekta saturā un noformēšanā. Apgūst rasējumu izstrādi un to noformēšanu atbilstoši ISO standartiem.

Apgūst iemaņas rasējumu salīdzināšanā caur kvalitātīvu un nekvalitatīvu rasējumu salīdzināšanu. 

Prasmes: Prot izstrādāt un noformēt rasējumus atbilstoši ISO standartiem.

Kompetences: Spēj lasīt būvprojektu rasējumus. Ātri atpazīst kvalitātīvu rasējumu no nekvalitatīva.

Galvenās tēmas:

  1. Būvprojekta saturs un noformēšana
  2. Rasējumu salīdzināšana
  3. Rasējumu izstrāde un noformēšana
  4. Rasējumu noformēšana atbilstoši ISO standartiem
  5. Kvalitātīvu un nekvalitatīvu rasējumu salīdzināšana

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas.

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

160

teorija

80 stundas (no kurām 45 stundas ir neklātiene)

praktiskie darbi

80 stundas (no kurām 43 stundas ir neklātiene)

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Ieskaite

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~16

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Mācību maksa

50.80 EUR (10% no pilnas mācību maksas 508.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2658

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png