Komunikācija un sadarbības digitālie rīki attālinātā darba komandām

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Komunikācija un sadarbības digitālie rīki attālinātā darba komandām

Izglītības dokuments

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas:  noteikt komandas darbu ietekmējošos psiholoģiskos aspektus darbojoties attālināti. 
Prasmes:  vadīt komandas darbu, konstruktīvi sadarboties un komunicēt komandā izmatojot dažādus digitālos rīkus, piem., Zoom, MS Teams, Miro, Mural, u.c; nodrošināt efektīvu laika un informācijas aprites vadību komandā, veicot uzskaiti digitalizēti.

Kompetences:  veidot komandu atbilstoši izvirzītajam mērķim; plānot un organizēt attālinātas komandas darbu, orientējoties uz mērķi un sasniedzamajiem rezultātiem; risināt problēmas komandā un pieņemt lēmumus izmantojot dažādas tehnoloģiskās iespējas; nodrošināt komandas radošu pieeju problēmu risināšanā attālināti, izmatojot dizaina domāšanas rīkus un radošās platformas; vadīt riskus digitālā vidē un darboties krīzes situācijās; pilnveidot komandas kultūru arī attālināta darba apstākļos.

Programmas galvenās tēmas

  1. Komandas veidošana, biznesa digitālā kompetence
  2. Darba plānošana un organizēšana attālinātā darba komandā
  3. Komunikācija un informācijas aprite komandā
  4. Lēmumu pieņemšana
  5. Komandas vadīšanas mūsdienu modeļi
  6. Radošums un attīstība komandā
  7. Labas darbības prakse
  8. Komandas darba rezultativitāti ietekmējošie faktori

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas.

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

160

teorija

85 stundas (no kurām 57 stundas ir neklātiene)

praktiskie darbi

75 stundas (no kurām 45 stundas ir neklātiene)

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Ieskaite

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~16

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Pilna mācību maksa

40.00 EUR (10% no pilnas mācību maksas 400.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2508

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png