Līderība & darbs komandās

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Līderība & darbs komandās

Izglītības dokuments

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas: Izprot pamatprincipus līderības un komandas būtībā. Saprot, kā veidot komandu un kā to menedžēt virtuālā vidē. Apgūst informācijas apkopošanas un apmaiņas procesus, kā arī to analīzes paņēmienus, lai nodrošinātu efektivitāti komandā.

Prasmes: Prot pasniegt idejas un organizēt komandas darba procesus, izmantojot apgūtās modernās prezentācijas iemaņas un komunikācijas prasmes, tai skaitā, digitālās komunikācijas prasmes.

Kompetences: Radošas komandas motivēšanas prasmes, kā arī spēja pārvaldīt un vadīt komandas virtuālā vidē.

Galvenās tēmas:

 1. Efektīvs vadītājs
 2. Līderis
 3. Komandas principi un būtība
 4. Komandas veidošana
 5. Virtuālās komandas un attālinātais darbs
 6. Plānošana kā komandas vadīšanas pamatfunkcija
 7. Komunikācija un informācija komandā
 8. Verbālā un neverbālā komunikācija
 9. Informācijas apkopošana, analīze un apmaiņas process, tā efektivitāte komandā
 10. Motivācija
 11. Barjeras un šķēršļi efektīvai komunikācijai komandā
 12. Psiholoģiskais klimats komandā
 13. Digitālās prasmes un komunikācija attālinātajā darbā
 14. Digitālie rīki un to pielietojums attālinātā darbā
 15. Prezentācijas veidošanas pamatprincipi
 16. Vizuālā komunikācija
 17. Modernas prezentācijas veidošana

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas.

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

160

teorija

80 stundas (no kurām 30 stundas ir neklātiene)

praktiskie darbi

80 stundas (no kurām 48 stundas ir neklātiene)

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Ieskaite

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~16

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Mācību maksa

40.00 EUR (10% no pilnas mācību maksas 400.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2606

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png