Matemātiskā modelēšana uzņēmumu investīciju stratēģijas izstrādei

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Matemātiskā modelēšana uzņēmumu investīciju stratēģijas izstrādei

Izglītības dokuments

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Pamatzināšanas: Microsoft Office (specifiski: Excel) un statistikā.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas:  Pārzina datu ieguves veidus, to apstrādes funkcijas un metodes; Pārzina satiskos, parametriskos un diferenciālvienādojumu matemātiskos modeļus; Pārzina analītikas un optimizācijas rīkus datu nosacījuma formatēšanā.
Prasmes:  Prot izstrādāt datu apkopojošas un attēlojošas tabulas, histogrammas un statistiku; Prot importēt, validēt un konsolidēt datus grafiskai attēlošanai un stratēģijas izstrādei.
Kompetences:  Objektīvi izvērtē investīcijas, izmantojot pašreizējās vērtības kritērijus; Patstāvīgi izstrādā uzņēmuma investīciju stratēģiju caur varbūtību un prognožu noteikšanu.

Programmas galvenās tēmas

  1. Datu ieguve, datu meklēšana un datu pirmapstrāde
  2. Zinātnisko publikāciju meklēšana un to analīze
  3. Datu sākotnējā apstrāde
  4. Matemātisko modeļu izveide
  5. Datu nosacījuma formatēšana, analītikas un optimizācijas rīki un to praktiskais pielietojums
  6. Datu importēšana un validācija un konsolidācija, Pivot tabulu izmantošana.
  7. Datu grafiskā attēlošana, ANOVA analīzes rīks, gadījuma lielumi.
  8. Varbūtību un prognožu noteikšana un to praktiskais pielietojums
  9. Patstāvīgais darbs

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons un tumbas.

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

160

teorija

70 stundas (no kurām 30 stundas ir neklātiene)

praktiskie darbi

90 stundas (no kurām 48 stundas ir neklātiene)

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Ieskaite

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~16

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Mācību maksa

40.00 EUR (10% no pilnas mācību maksas 400.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2518

 

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png