Nekustāmā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana

Profesionālās tālākizglītības programmas nosaukums

Nekustāmā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana

Piešķiramā kvalifikācija (PKL līmenis/ LKI līmenis)

Namu pārzinis (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis / atbilst 4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)

Izglītības dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)

Profesionālās tālākzglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas: Apgūst izpratni namu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, iepazīstoties ar namu pārziņa funkcijas saistītajiem pienākumiem un to patstāvīgu veikšanu. Izprot normatīvo aktu noteiktājā kārtībā atbildīgos organizēšanas procesus ēku un citu būvju konstrukcijās, kā arī elementu tehnisko apkopi atbilstoši to tehniskajam stāvoklim un konstatētajām novirzēm no normas.

Prasmes: Prot patstāvīgi pildīt ar namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saistītos pienākumus, kā arī nodrošināt un veikt namu pārziņa funkcijas. Izrāda spējas organizēt ēku un citu būvju tehnisko iekārtu un inženierkomunikāciju apsekošanu, tehnisko apkopi un remontu, kā arī patstāvīgi organizēt ēku un citu būvju funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu regulējumam un klienta uzdevumiem. Spēj organizēt ēku un citu būvju ārējo fasāžu apkopi saskaņā ar normatīvo aktu regulējumu un pasūtītāja nolīgto grafiku. Sadarbībā ar klientiem nodrošina enerģijas resursu racionālu izmantošanu un uzraudzību, orientējas ēku energoefektivitātes novērtēšanas metodēs un lieto energoefektivitātes paaugstināšanas tehnoloģijas, novērtē maksājumu prioritātes un sagatavo priekšlikumus maksājumu kārtībai atbilstoši noslēgto līgumu noteikumiem. Rūpīgi izvērtē maksājumu prioritātes un sagatavo priekšlikumus maksājumu kārtībai atbilstoši noslēgto līgumu noteikumiem. Teicami sazinās mutiski un rakstiski valsts valodā, kā arī sniedz informāciju klientiem un citām iesaistītajām pusēm valsts valodā. Prot piemērot matemātisko domāšanu, modelējot darba situācijas un plānojot darba uzdevuma izpildi, pārliecinoši un droši izvēlas un lieto informācijas un komunikāciju tehnoloģijas darba uzdevumu veikšanai. Veic darba uzdevumus, ievērojot darba, vides, ugunsdrošības, civilās aizsardzības un elektrodrošības prasības un noteikumus. Ievēro ētikas normas, efektīvas komunikācijas, uzvedības un saskarsmes principus.

Kompetences: Plāno, vada citus darbiniekus un seko līdzi darba izpildes termiņiem un kvalitātei, sabalansējot darba apjomu, laiku un resursus. Atbildīgi uzrauga inženierkomunikāciju tehnisko stāvokli un sabiedrisko pakalpojumu piegādes nodrošināšanu klientiem atbilstoši normatīvo aktu regulējumam. Spēj normatīvo aktu noteiktajā kārtībā atbildīgi organizēt ēku un citu būvju konstrukciju un elementu tehnisko apkopi atbilstoši tehniskajam stāvoklim un konstatētajām novirzēm no normas, kā arī patstāvīgi organizēt ēku un citu būvju (kā vides objektu) uzturēšanu, to funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu sanitāro apkopi un labiekārtošanu saskaņā ar pasūtītāja noteikto uzdevumu. Spēj savas kompetences ietvaros organizēt un uzraudzīt ēku un citu būvju konstrukciju, inženierkomunikāciju plānotos, avārijas remonta un atjaunošanas darbus, ievērojot darba vides drošības prasības, un patstāvīgi sagatavot dokumentāciju konkrēto darbu ietvaros. Organizē pārvaldīšanas darbu plāna un gada budžeta izpildi, ievērojot normatīvo aktu prasības, kā arī organizē informācijas apmaiņu starp klientiem, nekustamo īpašumu īpašniekiem un citām iesaistītajām personām, izmantojot dažādus komunikāciju veidus. Spēj atbildīgi sagatavot ikmēneša pārvaldīšanas atskaites, pārskatus un citu dokumentāciju, izvērtējot klientu ieteikumus, apkopojot tos vienotā ziņojumā un komunicējot par to izpildi ar pasūtītāju. Patstāvīgi organizē papildu pakalpojumu piedāvājumus un uzrauga šo pakalpojumu izpildi. Saskaņā ar iepriekš veiktajiem tehniskajiem apsekojumiem precīzi veic tehnisko iespēju un izmaksu novērtēšanu, sagatavojot turpmāko rīcības plānu. Atbildīgi veic ikdienas tehniskās uzturēšanas darbu organizēšanu, ievērojot būvniecības materiālu tehnoloģiju un ēku, citu būvju un zemes ekspluatācijas nosacījumus, pieņemot pamatotus lēmumus konkrētās situācijās savas profesionālās darbības jomā.

Galvenās tēmas:

 1. Būvkonstrukcijas, ēku un būvju tehniskā apkope
 2. Būvniecības un būvdarbu plānošana
 3. Cenu veidošana un komercaprēķini namu apsaimniekošanā
 4. Sabiedrības un cilvēku drošība
 5. Darba tiesības
 6. Ēku un būvju energoefektivitāte
 7. Ēku un būvju inženiersistēmas
 8. Ētika
 9. Informācijas tehnoloģijas namu apsaimniekošanā
 10. Lietvedība un latviešu valoda
 11. Nekustamā īpašuma apdrošināšana
 12. Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas organizēšana
 13. Nekustamā īpašuma tiesiskā regulācija un darījumi
 14. Saskarsmes psiholoģija
 15. Uzņēmējdarbības pamati
 16. Vadības zinības
 17. Ugunsdrošība un elektrodrošība

Kvalifikācijas prakse 240 akadēmisko stundu apjomā.

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgumu, mikrofons, webkamera, austiņas vai tumbas. Programmu pakete Microsoft Office.

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

960

teorija

300 stundas (no kurām 192 stundas ir neklātiene)

praktiskie darbi

420 stundas (no kurām 264 stundas ir neklātiene)

kvalifikācijas prakse

240 stundas

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Kvalifikācijas eksāmens

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~36

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Mācību maksa

61.00 EUR (5% no pilnas mācību maksas 1220.00 EUR, 95% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/3011

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png