Personāla vadība kā organizācijas pārvaldības un sasniegumu atbalsta funkcija

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Personāla vadība kā organizācijas pārvaldības un sasniegumu atbalsta funkcija

Izglītības dokuments

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas: Apgūti personāla vadības pamatprincipi un stratēģijas, kā arī profesijai un nozarei atbilstošākie plānošanas, atlases, izglītošanas, novērtēšanas procesi, saskaņā ar darba tiesību un lietvedības normām. Izpratne personāla izglītības un kompetenču pilnveidošanā, personāla motivācijas sistēmas izveidē un personāla novērtēšanas sistēmās, kā arī personāla darba rezultativitātē ietekmējošajiem faktoriem. Mācību apguves rezultātā apgūtas  personāla lietvedības principu, darba tiesību, labas darbības prakses un personāla atbildības pamatzināšanas.

Prasmes: Prot orientēties personāla vadības jomas aktualitātēs un jaunajās stratēģijās, kas skar personāla plānošanu, atlasi un vadību, kā arī personāla lietvedību un darba tiesības. Spēja izvēlēties uzņēmumam un amatiem piemērotākās novērtēšanas metodes,  strādājot ar personāla vadības un personāla lietvedības digitāliem pārvaldības rīkiem.

Kompetences: Spēj patstāvīgi izvēlēties piemērotākās personāla atlases metodes un darba interviju formas. Pārzina attiecīgos digitālos rīkus un nosaka nodarbināto mācību vajadzības, veidojot mācību sistēmu, ieviešot un attīstot to. Spēj izveidot piemērotāko motivēšanas sistēmu (t.sk. attālinātam darbam) un sekmēt spēcīgas un radošas komandas izveidošanos.

Galvenās tēmas:

 1. Personāla vadības principi, stratēģijas
 2. Atlases procesa galvenie uzdevumi
 3. Personāla motivācijas sistēmas izveide
 4. Personāla izglītošana, kompetenču pilnveidošana
 5. Personāla novērtēšanas sistēmas
 6. Komandas vadīšanas mūsdienu modeļi
 7. Radošums un attīstība personālvadībā
 8. Labas darbības prakse un personāla atbildība
 9. Personāla darba rezultativitāti ietekmējošie faktori
 10. Personāla lietvedības principi, aktualitātes, programmatūras
 11. Darba tiesības

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas.

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

160

teorija

80 stundas

praktiskie darbi

80 stundas

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Ieskaite

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~16

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Mācību maksa

40.00 EUR (10% no pilnas mācību maksas 400.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2652

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png