Python un Excel izmantošanai datu apstrādē

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Python un Excel izmantošanai datu apstrādē

Izglītības dokuments

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas: Apgūtas zināšanas datu zinātnē, datu analīzes iespējās un metodēs, izmantojot Excel un Python programmēšanas valodu, datu apstrādes veidos, informācijas iegūšanas metodēs un  informācijas pielāgošanas iespējās dažādām vajadzībām. Excel un Python izmantošanas pamati: Datu vākšasnas metodes un datu tabulas, automatizēta datu apstrāde un vizualizācija, kā arī aprēķinu veikšana.

Prasmes: Prot pieņemt vadības lēmumu, balstoties uz iegūto informāciju no apstrādātajiem datiem vai patstāvīgi apstrādājot sākotnējos datus. Spēj izveidot matemātisko moduli. 

Kompetences: Spēja noteikt varbūtību, prognozes un tās praktiski pielietot. Spēj izmantot Excel un Python programmēšanas valodu, pielietot Excel un Python rīkus datu apstrādes automatizēšanai un sekojošu vadības lēmumu pieņemšanai, balstoties uz iegūto informāciju no apstrādātajiem datiem.

Galvenās tēmas:

  1. Ievads: datu ieguve, datu meklēšana un datu pirmapstrāde
  2. Datu sākotnējā apstrāde
  3. Matemātisko modeļu izveide
  4. Datu nosacījuma formatēšana, analītikas un optimizācijas rīki un to praktiskais pielietojums
  5. Datu importēšana un validācija un konsolidācija, Excel Pivot tabulu izmantošana
  6. Datu grafiskā attēlošana, ANOVA analīzes rīks, gadījuma lielumi
  7. Varbūtību un prognožu noteikšana un to praktiskais pielietojums

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas, programmu pakete Microsoft Office.

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

160

teorija

70 stundas (no kurām 20 stundas ir neklātiene)

praktiskie darbi

90 stundas (no kurām 43 stundas ir neklātiene)

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Ieskaite

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~16

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Mācību maksa

51.20 EUR (10% no pilnas mācību maksas 512.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2643

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png