SQL pamati un SQL izmantošana darbā ar relāciju bāzu datiem

Studiju kursa nosaukums

SQL pamati un SQL izmantošana darbā ar relāciju bāzu datiem

Izglītības dokuments

Apliecība par kursa apgūšanu 2 KP (3 ECTS) apjomā

Prasības iepriekšējai izglītībai

Bakalaura, profesionālā bakalaura grāds vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija

Priekšzināšanu līmenis

Priekšzināšanas IT jomā, labas iemaņas darbā ar datoru

Studiju kursa sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas: Apgūst padziļinātu izpratni par dažādām datu bāzēm (t. sk. relāciju datu bāzēm) un to pārvaldību. Pārzina SQL valodas pamatprincipus un tās pielietošanu dažādu datu bāzu vidēs (ORACLE, MySQL, Microsoft SQL Server).

Prasmes: Prot izmantot SQL valodu datu apstrādei dažādās datu bāzēs (ORACLE, MySQL, Microsoft SQL Server).

Kompetences: Patstāvīgi un pilnvērtīgi pielieto SQL valodu,  izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes. Spēj turpināt veikt Lielo datu iegūšanu, glabāšanu, apstrādi un analīzi arī nerelāciju datu bāzēs.

Galvenās tēmas:

  1. Datu bāzes
  2. SQL – strukturēto vaicājumu valoda datu apstrādei relāciju datu bāzēs
  3. SQL - Datu manipulēšana
  4. NULL vērtība SQL
  5. Datu objektu definēšana
  6. Procedurālās vienības

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgums, webkamera, tumbas. Datorgrāmatvedības programmu lietojumu nodrošina mācību iestāde.  Datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft Office.

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

80

kontaktstundas

23 stundas

patstāvīgais darbs

53 stundas

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Eksāmens

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~10

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Mācību maksa

36.00 EUR (10% no pilnas mācību maksas 360.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2888

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png