Tāmēšanas pamati

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Tāmēšanas pamati

Izglītības dokuments

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Nepieciešamas pamatprasmes darbā ar datoru.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas: Izpratne par būvniecības likumiem un tirgus izpēti. Izpratne būvniecības apjomu noteikšanā, kā arī ievadprasmes Microsoft Excel, lai varētu sastādīt formulas tāmju automātiskai aprēķināšanai. 

Prasmes: Prot veikt tirgus izpēti un sagatavot cenu aptaujas dokumentāciju. Spēj noformēt būvprojekta sadaļas - Būvniecības apjomi (BA) un Tāmes (T) - atbilstoši būvniecības likumam.

Kompetences: Spēja sastādīt būvniecības izmaksu tāmes atbilstoši LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", kā arī sastādīt analogu materiālu tabulu izvēlētajam būvprojektam.

Galvenās tēmas:

  1. Iepazīšanās ar būvprojektu un galvenajiem veicamajiem darbiem
  2. Būvniecības apjomu noteikšana
  3. Iepazīšanās ar LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
  4. Tirgus izpēte
  5. Iepazīšanās ar alternatīvu materiālu cenu aprēķinu
  6. Cenu aptaujas dokumentāciju sagatavošana
  7. Formulu sastādīšana tāmju automātiskai aprēķināšanai, izmantojot Microsoft Excel
  8. Sadaļu Būvniecības Apjomi (BA) un Tāmes (T) noformēšana atbilstoši būvniecības likumam

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas, programmu pakete Microsoft Office.

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

160

teorija

60 stundas (no kurām 20 stundas ir neklātiene)

praktiskie darbi

100 stundas (no kurām 61 stunda ir neklātiene)

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Ieskaite

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~16

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Mācību maksa

50.80 EUR (10% no pilnas mācību maksas 508.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2628

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png