Video un skaņu ierakstu tehnika

Studiju kursa nosaukums

Video un skaņu ierakstu tehnika

Izglītības dokuments

Apliecība par kursa apgūšanu 2 KP (3 ECTS) apjomā

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Labas datorprasmes

Studiju kursa sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas: Prot atpazīt filmēšanas procesam nepieciešamos rīkus, kā arī spēj pamatot to nepieciešamību un nozīmi. Spēj paskaidrot kinomotogrāfijas, skaņas un montāžas elementu māksliniecisko pielietojumu filmas stāsta attēlojumā. 

Prasmes: Prot izmantot visus nepieciešamos rīkus, lai izveidotu audiovizuālu darbu (kamera, gaisma, mikrofons, montāža), kā arī prognozē rezultātu pirms filmēšanas attiecībā uz izvēlētajiem rīkiem.

Patstāvīgi izstrādā filmēšanas plānu un kadrējumu, apvienojot teorētiskās zināšanas par kino ar praktisko darbu filmēšanas laikā.

Kompetences: Spēj strādāt komandā un komunicēt savu ideju un priekšlikumus citiem. Spēj izvērtēt savu darbu, kā arī atrast tam salīdzinājumus ar citiem analogiem, lai panāktu efektīvu plānoto rezultātu.

Galvenās tēmas:

 1. Ievadlekcija: iepazīšanās ar filmēšanas aprīkojumu un tā veidiem
 2. Darbs ar kameru un gaismām, to pamatiestatījumu apgūšana
 3. Ievads kameras kompozīcijā, ekrāna mākslas izteiksmes līdzekļi
 4. Advancēto kadru veidošana, kompozīcija, darbs ar kameru un tās iestatījumiem
 5. Kadru analīzes veidošana
 6. Vizuālās valodas loma stāsta attēlojumā: krāsu shēmas, paletes, simbolismi un kodi
 7. Gaismas, krāsu un kontrasta tehniskie parametri
 8. Kinomotogrāfija un filmēšanas komandas iedalījums
 9. Video uzņemšanas tehniskie parametri (t.sk.viena kadra video uzņemšanas principi)
 10. Filmu formas un stāsta struktūra, lineārā/nelineārā stāsta veidošana
 11. Montāžas principi – montāžas iedalījums un koncepti, tipi, ritmi un likumi
 12. Skaņas loma kino, skaņas ierakstīšanas un apstrādes metodes, principi un likumi

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgums, webkamera, mikrofons, tumbas. Datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft Office.

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

80

kontaktstundas

35 stundas

patstāvīgais darbs

45 stundas

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Eksāmens

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~10

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Mācību maksa

36.00 EUR (10% no pilnas mācību maksas 360.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2750

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png