Kvalitātes nodrošināšana

Kvalitātes nodrošināšana un pilnveidošana ir viena no RISEBA stratēģiskajām prioritātēm. RISEBA kvalitātes nodrošināšanas sistēma katru gadu tiek uzlabota un pilnveidota saskaņā ar apstiprinātajiem stratēģiskajiem mērķiem. RISEBA kvalitātes nodrošināšanas process balstās uz ENQA (Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas tīkls) standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības jomā, EFQM izcilības modeli un EFMD studiju programmu akreditācijas sistēmas (EPAS) kritērijiem. RISEBA kvalitātes nodrošināšanas sistēma aptver visus ar RISEBA darbību saistītos procesus.

EN_1_0.png

RISEBA vadības mērķis ir nodrošināt iekšējo procesu un darbības pārredzamību atbilstoši Latvijas un Eiropas normatīvo aktu prasībām un apmācīt speciālistus starptautiskajam darba tirgum, kuri ir ne tikai zinoši un kvalificēti, bet arī gatavi profesionālajai dzīvei.

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma tiek īstenota, izmantojot šādus mehānismus:
• studentu apmierinātības noteikšana un analīze;
• personāla apmierinātības noteikšana un analīze;
• iekšējās kvalitātes audits (procedūras un dokumentācija);
• pasniedzēju un citu darbinieku darbības novērtējums;
• kvalitātes vadības komitejas darbība;
• studentu darba izpildes novērtējums un analīze;
• absolventu kvalitātes novērtējums;
• darba devēju atsauksmes;
• iestādes ikgadējs pašnovērtējums;
• programmu ikgadēja pašnovērtējums;
• ārējo akreditāciju novērtēšana un analīze.

RISEBA tiecas uz augstākās kvalitātes servisa standartiem un ir atvērta nemitīgai attīstībai un pilnveidošanai. Jebkuras procesu vai apkalpošanas neatbilstības dažkārt var izraisīt ieinteresēto pušu (klientu, darbinieku) neapmierinātību. Lai nodrošinātu nepārtrauktu procesu pilnveidošanu, ir būtiski analizēt procesus, nodrošināt skaidru un nepārprotamu sūdzību iemeslu izklāstu un nodrošināt kārtību, kas būtu saprotama un sniegtu atgriezenisko saiti sūdzības vai priekšlikuma iesniedzējam.

Skat. Sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas procedūra 

Skat. Sūdzību un priekšlikumu veidlapu 


Santa Dobrovoļska
Kvalitātes vadītāja

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA”
Tālr.+371 67807962I Mob: +371 26305313 I [email protected]
Meža iela 3, Rīga, Latvija, LV-1048, www.riseba.lv

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png