Promocijas darba aizstāvēšana

2019. gada 29. maijā plkst. 11:00 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā „RISEBA” 214.telpā, Rīgā, Meža ielā 3 notiks RISEBA promocijas padomes atklātā sēde, kurā ANITA GAILE aizstāvēs promocijas darbu „Indivīda karjeras rīcību un individuālo vērtību mijiedarbība un ietekme uz subjektīvi veiksmīgu karjeru” doktora grāda Vadībzinātnē iegūšanai. Promocijas darba nosaukums angļu valodā „Interaction of personal career behaviors and values of an individual and effect thereof on subjective career success”.

Recenzenti: RISEBA Prof., Dr.sc.administr. Iveta Ludviga (Latvija), LU Prof., Dr.oec. Anda Batraga, Dr. Peter Zettinig, University of Turku (Somija).

Promocijas darba kopsavilkums:

Latviešu valodā

Angļu valodā

Ar promocijas darbu var iepazīties Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas „RISEBA” bibliotēkā, Rīgā Meža ielā 3, un ar darba kopsavilkumu elektroniskā veidā: www.riseba.lv

Promocijas darba aizstāvēšana

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png