Biznesa psiholoģija

"Nav iespējams veidot sekmīgu biznesu bez mijiedarbības ar citiem cilvēkiem. RISEBA studiju programma “Biznesa psiholoģija” sekmīgi apvieno abas šīs lietas – nostiprina pamatus zināšanām par biznesa veidošanai nepieciešamajām komponentēm un dod karti ceļojumam reizēm tik sarež- ģītajā cilvēka psihē. Apvienojot biznesa veidošanai nepieciešamās zināšanas ar labāku sevis un apkārtējo izpratni, var droši stāties pretim jebkuram izaicinājumam."

Andris Lāriņš, students, Finanšu tirgus pārvaldes vadītājs A/S “SEB banka”

BP_RISEBA

 

 

 

Vairāk atsauksmes par programmu šeit.


Par programmu

RISEBA piedāvā vienīgo Latvijā akadēmisko bakalaura studiju programmu „Biznesa psiholoģija”. Tā apvieno vairākas nozares - vadībzinības, uzņēmējdarbību, ekonomiku un psiholoģiju.


Šīs programmas absolvents iegūs zināšanas uzņēmējdarbībā - par to, kā izveidot un vadīt uzņēmumu, par stratēģisko biznesa plānošanu, biznesa konsultēšanu un mārketingu. Students iegūs zināšanas psiholoģijā: par personības uzvedību organizācijā, personības emocijām un motivāciju, lēmumu pieņemšanu un risku uzņemšanos, efektīvu pārrunu vadīšanu, personālvadību, projektu vadību, speciālistu atlasi un izvērtēšanu uzņēmumā, pārdošanas stratēģiju izstrādi. Absolvents orientēsies arī līdervadības, komandu veidošanas teorijās un veiksmes psiholoģijā.

Iegūstamais grāds: sociālo zinātņu bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā (studiju virzienu akdreditācijas lapa)
Studiju valoda: latviešu vai angļu
Starptautiskās iespējas: viena līdz 2 semestru studijas ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros
Akreditācija: Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma ir akreditēta līdz 2020. gada 31. decembrim.
Kredītpunkti: 120
ECTS: 180
EKI: 6

Studiju forma un maksa  

Ja vēlies pieteikties studijām Latvija.lv:

 Portāls Latvija.lv

 Pieteikties studijām pēc abu VUPP kārtu noslēgšanās:

Pieteikties pilna laika dienas nodaļā

Pieteikties nepilna laika vakara nodaļā

Pieteikties tālmācībā 

 
 

 

 


Programmas priekšrocības

  • Piedāvātā programma ir starpdisciplināra, jo no vienas puses tā pamatojas uz sniegtajām zināšanām par biznesa darbības pamatiem, no otras puses – uz priekšmetu zināšanām kuras aptver personības attīstības psiholoģiskās īpatnības, kas ir dziļākas par sociālās psiholoģijas jomu;
  • RISEBA piedāvā starptautisku vidi, starptautiskus studiju kursus, starptautiskas iespējas;
  • individuālā pieeja katram studentam;
  • elastīgs studiju grafiks un elastīgs studiju maksas grafiks;
  • plašs atlaižu klāsts.

Psiholoģiskās zināšanas par: personības attīstības likumsakarībām; izmaiņām personības vajadzību un motivācijas jomā; paņēmieniem efektīvas mijiedarbības ar darbiniekiem paaugstināšanai; pārrunu vadīšanas specifiku; pārdošanas taktiku un stratēģijām; psiholoģiskajām īpatnībām darbā ar klientu, - veicina biznesa efektivitātes paaugstināšanos.

Karjeras iespējas

Studiju programmas „Biznesa psiholoģija” absolventi ir īpaši pieprasīti personāla vadībā apmācībā un attīstībā, mārketinga un pārdošanas pozīcijās. Viņi veido karjeru konsultāciju firmās, finanšu iestādēs, mārketinga pētījumu uzņēmumos, valsts pārvaldē, ar pakalpojumu sniegšanu saistītos uzņēmumus, ražošanas atbalstā un citur. Programmas absolventi var uzņemties daudzveidīgas lomas dažādās nozarēs.

Programmas saturs

1. gads

2. gads

Vadībzinības
Informācijpratība
Mārketings
Personības izaugsme un komandas veidošana
Vispārīgā psiholoģija
Sociālā un lietišķā ekoloģija
Prezentācijas prasmes 
Starpkultūru komunikācija un psiholoģija
Biznesa komunikācija angļu valodā 1
Biznesa komunikācija angļu valodā 2
Biznesa ētika
Sociālā psiholoģija
Ievads biznesa psiholoģijas pētniecībā
Civilā Aizsardzība
Personālvadība
Organizāciju psiholoģija
Koučings Biznesā
C daļas kurss
Kursa darbs biznesa psiholoģijā 1
Mikroekonomika
Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums
Patopsiholoģija organizācijā 1
Konfliktu vadīšana un mediācija organizācijā
Uzņēmējdarbība
Vadības psiholoģija
Patērētāju uzvedība
Biznesa komunikācijas angļu valodā 3
Biznesa komunikācijas angļu valodā 4
Karjeras attīstības teorijas
Makroekonomika
Kreativitāte uzņēmējdarbībā
Patopsiholoģija organizācijā 2
Grāmatvedība
Personības izpētes metodes organizācijā
Stresa un izdegšanas menedžments
Zinātniski pētnieciskās un datu apstrādes metodes 1
Kursa darbs biznesa psiholoģijā 2
3. gads  

Finanšu vadīšana
Politiskā psiholoģija
Inovāciju menedžments
Vadības grāmatvedība
Starptautiskais bizness
Ekonomikas psiholoģija
Grupas vadīšanas psiholoģiskie aspekti
Stratēģiskā vadībzinība
Starptautiskas mārketings
Projektu vadīšanas pamati
Pozitīvā psiholoģija
Biznesa psiholoģija
Zinātniski pētnieciskās un datu apstrādes metodes 2
Bakalaura darbs

 
*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Studiju programmas raksturojums par 2017./2018. studiju gadu

Iestāšanās nosacījumi

Prasības, uzsākot studijas – atestāts par iegūtu vispārējo vidējo izglītību, nokārtoti centralizētie eksāmeni latviešu valodā un svešvalodā. Potenciālo studentu piemērotība programmai tiek vērtēta arī atestātu konkursā. Informācija par pieteikšanās kārtību pieejama sadaļā Uzņemšana.

ATLAIDES

Atlaides

 

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png