​​JAUNU UZŅĒMUMU IZAUGSME UN FINANSĒŠANA

Uzskatu, ka jaunā programmas veicinās uz zināšanām balstītu un strauji
augošu uzņēmumu attīstību, praktiski veidos uzņēmēju, uzņēmuma
īpašnieku un vadītāju sapratni par starptautiskajām iespējām. 

Iveta Cīrule, Eiropas Savienības (ES) pētniecības un
inovācijas atbalsta programma “Apvārsnis 2020” nacionālā
kontaktpunkta vecākā eksperte,
RISEBA Radoša biznesa inkubatora vadītāja

photo.jpg

 

 

 

 

 

Par programmu

Jauna un unikālā studiju programma (Start-up accelaration and finance), kas izstrādāta, par pamatu ņemot RISEBA tradīcijas un labākos mācībspēkus, bet tajā pašā laikā akcentējot jaunākās tendences ekonomikā, uzņēmējdarbībā un darba tirgū. Veidota sadarbībā ar nozares profesionāļiem (Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls, jaunuzņēmumu kopienas platformu “Labs of Latvia”, SIA “Altum” u.c.), kuri iesaistīti studiju kursu izstrādē un docēšanā. Programma veidota arī saskaņā ar starptautisko institūtu ICAEW, kas dod iespēju iegūt starptautisku ACA sertifikātu (konsultants uzņēmuma stratēģiskās attīstības jautājumos).

Absolventi pārzinās jaunu uzņēmumu darbības specifiku, būs sagatavoti izstrādāt un piedāvāt biznesa idejas, strādāt komandā vietējā un starptautiskā mērogā, kā arī attīstīt uzņēmumu, piesaistot un pārvaldot finanšu resursus.

Studiju laikā tiks piedāvāta prakse Biznesa inkubatorā, kā arī uzņēmumos, kas ir RISEBA sadarbības partneri.

Iegūstamais grāds: sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā
Studiju valoda:
latviešu un angļu
Starptautiskās iespējas: viena semestra studijas ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros
Kredītpunkti: 120
ECTS: 160
EKI: 6

Studiju forma un maksa 

ievabrence.jpg

Programmas direktore:

Ieva Brence
+371 67500261, 26363506
[email protected]

Licence

licence.PNG

Pasniedzēji

Būtiskākās programmas priekšrocības:

 • jauna, trīs gadu (nepilna laika studijās – 3.5 gadu) programma, kas veidota, piesaistot labākos RISEBA mācībspēkus, ka arī nozares profesionāļus;
 • sadarbība ar nozares uzņēmumiem Latvijā un ārvalstīs;
 • iespēja attīstīt savu biznesa ideju RISEBA Biznesa inkubatorā;
 • angļu valodas apmācība, dodot iespēju iegūt Kembridžas (BEC) sertifikātu;
 • sadarbība ar starptautiskām institūcijām – CFA institūts, ICAEW;
 • iespēja sadalīt maksājumus 10 daļās bez papildus uzcenojuma.

Programma ir unikāla, jo:

 • izstrādāta sadarbībā ar nozares profesionāļiem, atbildot uz nozares un darba tirgus attīstības tendencēm;
 • studiju saturs izstrādāts, lai absolventi spētu  izstrādāt un piedāvāt biznesa idejas, novērtējot to finansiālo aspektu, pārzinātu komandas darba un psiholoģijas nosacījumus, varētu piesaistīt un pārvaldīt finanšu resursus;
 • ietverta angļu valodas apmācībā, piedāvājot iespējas Kembridžas (Cambridge) - BEC B2-C1 – eksāmena kārtošanai;
 • piesaistīti augsti kvalificēti mācībspēki no Latvijas un ārvalstīm;
 • piedāvātas plašas starptautiskās apmaiņas iespējas, studējot ERASMUS programmā (pilna laika studējošiem);
 • ietverts plašs brīvās izvēles kursu piedāvājums, tajā skaitā studiju kursi angļu un krievu valodā, spāņu valodas apmācība;
 • piedāvāta iespēja piedalīties CFA (Chartered Financial Analyst) pētījumu iniciatīvā (https://www.cfainstitute.org/);

Ir RISEBA apmaksātas budžeta vietas.

* Īpaša cena pirmajā uzņemšanā.

Programmas saturs*
1.gads 2.gads

Vadībzinības
Mārketings
Uzņēmējdarbība
Jaunuzņēmumu darbība un atbalsta instrumenti
Biznesa modeļi jaunu uzņēmumu darbības attīstībai
Radošā ekonomika un uzņēmējdarbība
Informācijpratība
Studiju iemaņu attīstība
Personības attīstība un grupu saliedētība
Prezentācijas prasmes
Augstākā matemātika
Sociālā un lietišķā ekoloģija
Biznesa angļu valoda - Kembridža I
Biznesa angļu valoda - Kembridža II
Biznesa ētika
Sociālā psiholoģija
Civilā aizsardzība
Personālvadība
Finanšu un nodokļu sistēma
Grāmatvedība
Kursa darbs 1

Projektu vadīšanas pamati
Mikroekonomika
Makroekonomika
Tiesību pamati uzņēmējdarbībā
Kvantitatīvās metodes uzņēmējdarbībā - matemātiskā statistika
Ētika un sociālā atbildība 
Biznesa angļu valoda – Kembridža (BEC) – III
Biznesa angļu valoda – Kembridža (BEC) – IV
Finanšu grāmatvedība un datorizētu finanšu pārskatu sagatavošana
Uzņēmuma finanses 
Mārketinga pētījumi  
IT un mārketings digitālā vidē 
Operāciju vadība
Loģistikas pamati 
Stratēģiskā vadībzinība 
Publiskā runa un prezentēšanas prasmes
Personības attīstība un grupu saliedētība
Kursa darbs mārketinga pētījumos
Brīvās izvēles kurss 1
Brīvās izvēles kurss 2
3.gads Brīvās izvēles kursi: 
   
Banku loma uzņēmējdarbībā
Komerctiesības
Finanšu pārvaldība          
Vadības grāmatvedība
Lietišķā biznesa spēle INTOPIA
Risku pārvaldība 
Finanšu tirgi un investīcijas
Starptautiskais mārketings un mērogošana
Inovāciju pārvaldība
Personības attīstība – līderība un kritiskā domāšana
Pētījumu metodoloģija
Brīvās izvēles kurss 3
Kursa darbs finanšu analīzē
Bakalaura darbs

Krievu valoda     
Reklāmas psiholoģija      
Starptautiskā ekonomika              
Patērētāju uzvedība       
Starpkultūru psiholoģija un saskarsme
Apdrošināšana
Finanšu analītika
Kontrolings
Blokķēžu tehnoloģijas
 

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%. Lai uzzinātu sīkāku studiju kursu sadalījumu pa kvalifikācijām, lūdzu sazināties ar programmas direktoru.

 

ATLAIDES

Atlaides

Adrese: Meža iela 3, Rīga, LV-1048 
Tālrunis: + 371 67 500 265 
Mob: + 371 26465351
E-pasts: [email protected]
Skype: riseba_info

 

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png