Uzņēmējdarbības vadība

"RISEBA - man šī abreviatūra, galvenokārt, asociējas ar vārdiem "iespējas" un "kvalitāte". Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola paver iespējas sasniegt izvirzītos mērķus, savlaicīgi un pietiekamā apjomā saņemot kvalitatīvu informāciju savas personības attīstībai.
Studiju procesa gaitā ar akadēmisko un praktisko pieredzi dalās profesionālie pasniedzēji, studijas ir pieejamas latviešu, angļu un krievu valodā, tomēr, RISEBA vairāk akcentē angļu valodas padziļinātu apguvi, kas Eiropas Savienības kontekstā padara augstskolas absolventu par konkurētspējīgu starptautiskajā darba tirgū."

Jānis Zalcmanis, RISEBA absolvents, finanšu analītiķis

2olIMuU.jpeg


Par programmu

Programma ir veidota, lai izglītotu un sagatavotu augsti kvalificētus uzņēmējdarbības vadības speciālistus konkurētspējīgai darbībai valsts un privātajos uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs. Studiju programmas akadēmiskais personāls, daloties ar savu starptautiskā mēroga pieredzi, sagatavo studējošos darbam globālā vidē. Šīs programmas studenti iegūst nepieciešamas zināšanas un prasmes sava uzņēmuma dibināšanai un attīstīšanai.

Programmā paredzētas četras dažādas specializācijas: biznesa vadība, finanšu vadība, mārketinga vadība un loģistika. Specializācija sākas no 3.studiju gada.

Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā (studiju programmas akreditācijas lapa)
Profesionālā kvalifikācija: uzņēmējdarbības vadītājs
Specializācijas: biznesa vadība, mārketinga vadība, loģistika
Studiju valoda: latviešu un angļu
Studiju formas: pilna laika dienas nodaļa; nepilna laika vakara nodaļa; tālmācība
Starptautiskās iespējas: viena semestra studijas ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros;
4.kursā iespēja studēt partneraugstskolā un iegūt divus diplomus (RISEBA un partneraugstskolas diplomu)
Kredītpunkti: 160
ECTS: 240
EKI 6

 Ja vēlies pieteikties studijām līdz 16.07.2019., tad izmanto portālu Latvija.lv

Ja vēlies pieteikties studijām pēc 16.07.2019., tad izmanto RISEBA elektronisko pieteikšanās formu


sk (1)_0.jpg

Programmas direktors:
Aleksandrs Skvorcovs
Tel.: +371 25620748
E - pasts: [email protected]

 

 

 

 

 

 


Programmas priekšrocības

 Iespēja studiju laikā īstenot savu biznesa ideju RISEBA Radošajā biznesa inkubatorā.
•    Iespēja saņemt prestižu valsts atzītu diplomu, kas tiek atzīts arī Eiropā un visā pasaulē.
•    Iespēja padziļināti apgūt vienu no specializācijām, kuras tiek īstenotas ciešā sadarbībā ar attiecīgās biznesa jomas pārstāvjiem, t.i. ar potenciālajiem darba devējiem. 
•    Plašas starptautiskās iespējas, t.sk. starptautiskās apmaiņas programmas, starptautiskās prakses, starptautisko konferenču apmeklēšana u.c.
•    Iespēja saņemt divu augstskolu diplomus, studējot vienu gadu RISEBA partneraugstskolā. 
•    Iespēja attīstīt profesionālās iemaņas un spējas, izejot programmā paredzētas profesionālas prakses, kas ļauj studējošiem iesaistīties reāla uzņēmuma darbībā.
•    Iespēja attīstīt praktiskās iemaņas darbā ar uzņēmumu resursu vadības sistēmām (ERP), apgūstot noteiktus moduļus atbilstoši izvēlētai specializācijai (piem. CRM, HRM, MRP u.c.).  
•    Iespēja piedalīties unikālā lietišķajā spēlē „INTOPIA” (biznesa simulācija), kas attīsta praktiskās iemaņas starptautiskās uzņēmējdarbības vadīšanas jomā un biznesa lēmumu pieņemšanā.
•    Iegūt plašas zināšanas arī starptautiskajā mērogā, t.sk. starptautiskajā mārketingā, pasaules ekonomikā, starptautiskajās finansēs un finanšu tirgos, starptautiskajā biznesā un tml.
•    Iespēja veikt lietišķos pētījumus pēc uzņēmumu pasūtījuma kursa darbu un bakalaura darba ietvaros.
•    Iespēja iepazīt multikulturālo vidi, studējot kopā ar ārvalstu studentiem un apmeklējot ārvalstu vieslektoru nodarbības
•    Iespēja attīstīt savu radošumu, piedaloties starpdisciplinārajos projektos, radošajās darbnīcās, meistarklasēs un tml. 
•    Elastīgs studiju grafiks strādājošajiem cilvēkiem
•    Iespēja pielīdzināt iepriekš apgūtus studiju kursus citās mācību iestādēs
•    Iespēja studēt savā dzimtajā valodā (latviešu vai krievu)
•    Individuālā pieeja katram studentam
•    Iespēja veikt studiju maksu pa mēnešiem (ar papildus maksu 5% par maksājumu administrēšanu)

Programmas saturs par specializācijām

Loģistika  Biznesa vadība  Mārketinga vadība Biznesa vadība digitālajā vidē

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Iestāšanās nosacījumi

Prasības uzsākot studijas – atestāts par iegūtu vispārējo vidējo izglītību, nokārtoti centralizētie eksāmeni latviešu valodā un svešvalodā. Potenciālo studentu piemērotība programmai tiek vērtēta arī atestātu konkursā. Informācija par pieteikšanās kārtību pieejama sadaļā Uzņemšana.

Studiju formas, ilgums un maksa

Studiju veids, forma Ilgums Valoda Studiju maksa 2019./2020.s.g.
Pilna laika dienas nodaļa 4 gadi latviešu 2160EUR gadā
Nepilna laika vakara nodaļa
(studijas katru otro otrdienu, ceturtdienu, piektdienu un sestdienu)
4.5 gadi latviešu 1920 EURgadā
Tālmācība  4.5 gadi latviešu  1650 EUR gadā
Tālmācība  4.5 gadi angļu 2500 EUR gadā *

* Ar atlaidi LR pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem tiek piemērota 10% atlaide - studijas gadā izmaksās 2250 EUR.

ATLAIDES

Atlaides

 

Programmas raksturojums 2017/2018

 

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png