Uzņēmējdarbības vadība

Uv

Pieteikties

Par programmu

Studiju programmas saturs veidots apvienojot uzņēmējdarbības vadību, vadībzinības, ekonomikas un finanses principus, mārketinga un loģistikas aktualitātes, prasmes un kompetences digitālajā vidē. Atbilstību darba tirgus tendencēm un profesionālās vides prasībām nodrošina sadarbība ar studiju programmas padomi un uzņēmējdarbības profesionāļu piesaistīšana studiju kursu docēšanai. 
Studiju programmas mērķis – nodrošināt Latvijas un Eiropas augstākās izglītības prasībām atbilstošas profesionālās studijas, sasniedzot  studiju rezultātus uzņēmējdarbības, ekonomikas un vadības  nozarē, attiecīgi sagatavojot speciālistus uzņēmējdarbības vadībā  privātās, valsts un sabiedriskajās organizācijās darbam ar personālu, mārketingā, biznesa vadībā, digitālā vidē un loģistikā. 

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadība;
kvalifikācija – uzņēmējdarbības vadītājs vai e-biznesa vadītājs 

Akreditācija

Studiju programma ir akreditēta līdz 2027. gadam

KP

160 KP (240 ECTS)

 

Studiju forma

Pilna laika klātiene (dienas): 4 gadi, 
nepilna laika klātiene (vakara): 4,5 gadi, 
nepilna laika neklātiene (tālmācība): 4,5 gadi

Valoda

Latviešu (dienas, vakara, tālmācība)
Angļu (tālmācībā)  

Specializācijas (iespēja izvēlēties trešajā studiju gadā)

Biznesa vadība

Mārketinga vadība

Biznesa vadība digitālā vidē

Loģistika

Studiju maksa gadā

2520 EUR (pilna laika, latviešu valodā)

2240 EUR (nepilna laika, latviešu valodā)

1900 EUR (tālmācība, nepilna laika, latviešu valodā)

2600 EUR (tālmācība, nepilna laika, angļu valodā)

Studiju ilgums

4 gadi (pilna laika)

4,5 gadi (nepilna laika)

 

Programmas direktors

Aleksandrs Skvorcovs

Mg. oec. Aleksandrs Skvorcovs
+371 25620748, [email protected]

Programmas saturs*

1. GADS 2. GADS
Vadībzinības
Mikroekonomika
Makroekonomika
Personības izaugsme un komandas veidošana
Studiju iemaņu attīstīšana
Augstākā matemātika
Biznesa komunikācijas angļu valodā 1-2
Biroja lietišķā programmatūra
Civilā aizsardzība
Sociālā un lietišķā ekoloģija
Grāmatvedība
Uzņēmējdarbība
Finanšu un nodokļu sistēma
Ievads loģistikā
Radošā ekonomika un uzņēmējdarbība
Personālvadība
Kursa darbs uzņēmējdarbībā 1
Mārketings
Sociālā psiholoģija
Mārketinga pētījumi
Biznesa komunikācijas angļu valodā 3-4
Matemātiskā statistika
Kvantitatīvās metodes uzņēmējdarbībā
Prakse biznesa inkubatorā
Biznesa modelēšana
Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums
Finanšu grāmatvedība
Brīvās izvēles kurss 1
Biznesa datu apstrādes tehnoloģijas
Kursa darbs uzņēmējdarbībā 2
Prakse uzņēmējdarbībā (8 nedēļas)
3. GADS 4. GADS
Banku loma uzņēmējdarbībā
Investīcijas
Vadības grāmatvedība
Lietvedība un lietišķā korespondence
Globālā ilgtspēja un pasaules ekonomika
Projektu vadīšanas pamati
Finanšu pārvaldība
Informācijas sistēmas uzņēmējdarbībā
Brīvās izvēles kurss 2
Ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesu vadība
Stratēģiskā vadībzinība
Loģistika
Sociālā uzņēmējdarbība
Bizness internetā
Vadības lēmumu izstrāde biznesā
Vadītāja pašpilnveides vadība
Kursa darbs uzņēmējdarbībā 3
Līderība un organizāciju uzvedība
Ētika un sociālā atbildība
Intelektuālā īpašuma aizsardzība
Pētījumu metodoloģija
Inovāciju menedžments
Brīvās izvēles kurss 3
Risku un kvalitātes vadība
Koučings biznesā
Starptautiskais bizness
Lietišķā spēle "INTOPIA™"
Pētniecības prakse (7 nedēļas)
Kvalifikācijas (bakalaura) darbs

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Studiju metodes

Docētāji atbilstoši studiju kursam, tēmām, materiāltehniskajam nodrošinājumam, izglītojamo sagatavošanas līmenim izvēlas daudzveidīgas  mācību  metodes:  lekcijas, demonstrējumi, praktiskie darbi, prezentācijas, diskusijas, grupu darbs, patstāvīgais darbs, projektu darbs, gadījumu analīze, situāciju analīze, darbs interneta vidē, praktiskās nodarbības augstskolā, uzņēmumos, mācību ekskursijas un nozari pārstāvošu vieslektoru lekcijas. Studiju  procesā  arvien  vairāk  tiek izmantotas  jaunākās tehnoloģijas, materiāli  tehniskais  aprīkojums  pilnībā  nodrošina mācībspēkiem  un  izglītojamajiem  iespēju izmantot IT un interaktīvās studiju metodes. Tā, piemēram, 4. studiju gadā studējošiem tiek piedāvāta lietišķā spēle INTOPIA, kur studējošiem ir iespēja interaktīvā platformā pārvaldīt starptautiska uzņēmuma darbību divu gadu garumā, katru ceturksni (kopumā astoņas reizes) analizējot finanšu rādītājus.

Karjeras iespējas

Darba un karjeras iespējas vairāk nekā 320 Latvijas un starptautiskās organizācijās struktūrvienības vadītāja amatos. Iespējamie amati uzņēmējdarbības vadībā – nodaļas vadītājs, departamenta vadītājs, mazā un vidējā uzņēmuma vadītājs. 

Bakalaura studiju programmas Uzņēmējdarbības vadība pašnovērtējuma ziņojumi

2014./15.

2015./16.

2016./17.

2017./18.

2018./19. LV

2018./19. ENG

2019./20. LV

2019./20. ENG 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2021./2022. studiju gadam

Uzņemšanas noteikumi 2022./2023. studiju gadam

Iespēja studēt tālāk

Starptautiskās finanses

Uzņēmējdarbības vadība

Biznesa stratēģiskā vadība

Starptautiskais bizness

 

RISEBA galvenā ēka: Meža iela 3, Rīga, LV-1048, tel. + 371 67500265, [email protected]

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png