Doktorantūras studijas

PIETEIKTIES

Par programmu


Programmas mērķis ir sagatavot zinātņu doktorus, augstākās kvalifikācijas pētniekus un speciālistus, dodot nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības un uzņēmumu attīstībā Latvijā un Eiropā. 


Kopīgā doktora studiju programma “Biznesa vadība” ir pirmā Latvijā kopīgā doktora studiju programma (dibināta 2006. gadā). Šajā periodā ir uzkrāta unikāla kopīgās programmas vadīšanas  pieredze, gatavojot jaunos zinātņu doktorus. 
Kopīgā doktora programma “Biznesa vadība” ir vienīgā atvērtā tipa programma, kurā kā zinātniskie vadītāji un viesprofesori tiek piesaistīti eksperti no dažādām valstīm. Periodā no 2013. līdz 2018. gadam programmas īstenošanā tika iesaistīti 50 zinātniskie vadītāji no septiņām valstīm: Igaunija, Latvija, Lielbritānija, Nīderlande, Polija, Somija un Vācija. Vieslekcijas un seminārus vadīja 20 viesprofesori no 13 valstīm. Piemēram, 2019.gada seminārus vadīja profesori no 10 valstīm: Dānija, Igaunija, Kanāda, Krievija, Ķīna, Lielbritānija, Polija, Somija, Šveice, Zviedrija.
Programmas stiprās puses ir tās atbilstība ES un Latvijas izvirzītajiem uzņēmējdarbības attīstības mērķiem, kā arī efektīva zināšanu apmaiņa starp augstāko izglītību, uzņēmējdarbības vidi un sabiedrību. Programma no citām Baltijas valstīs īstenotajām programmām atšķiras arī ar to, ka visi programmas teorētiskās daļa studiju kursi ir fokusēti uz pētniecību. 


Programma tiek īstenota gan latviešu, gan angļu valodā, kas ļauj piesaistīt ārzemju studentus un radīt studentiem starptautisku zinātnisko vidi. Turklāt studijas angļu valodā tiek organizētas sesiju veidā (trīs sesijas gadā), ļaujot ārzemju doktorantiem turpināt profesionālo darbību mājas valstī, apvienojot tās ar studijām Latvijā. Ārzemju studenti var izmantot arī iespēju piedalīties programmas sēdēs attālināti (Moodle, Skype, Zoom u.c.) un apspriest promocijas darbu dažādos tā izstrādes posmos. 


Ņemot vērā izsludināto valstī ārkārtas situāciju, saistībā ar COVID-19 izplatību, studijas jaunajā studiju gadā (2021.gada septembra uzņemšana) tiks organizētas attālināti. 
 

Studiju virziens Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Iegūstamais grāds Zinātniskais doktora grāds - zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā
KP 120 KP
Akreditēta līdz  Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma ir akreditēta līdz 2020. gada 31. decembrim
Studiju forma Pilna un nepilna laika studijas/ klātiene
Valoda Latviešu vai angļu
Studiju maksa Studijas latviešu valodā: 4000 EUR/ gadā (12000 EUR)
Studijas angļu valodā:
ES rezidentiem 4500 EUR/ gadā (13500 EUR)
Ne-ES rezidentiem 5000 EUR/gadā (15000 EUR)

Vairāk informācijas - http://www.jointphd.eu/

 

Programmas direktors

Prof. emeritus, Dr.habil.oec. Vulfs Kozlinskis

Doktorantūras administratore
Anna Strazda 

Tālr.: +371 67807234, +371 25619870 
E-pasts: [email protected]

 

Programmas saturs*

1. studiju gads 2. studiju gads

Obligātie studiju kursi (A daļa):
•    Stratēģiskā vadīšana
•    Mūsdienu pētījumi biznesā dažādās nozarēs 
•    Pētījuma dizains
•    Mūsdienu pētījumi finanšu nozarē
Pētnieciskais darbs (D daļa): 
•    Promocijas darba tēmas pieteikuma un pētījuma dizaina izstrāde un aizstāvēšana; 
•    Publikācija vai dalība konferencē
 

Obligātie studiju kursi (A daļa): 
•    Pētījumu teorētiskā daļa
•    Datu analīze
Brīvās izvēles studiju kursi (B daļā):
•    Organizāciju efektivitātes vadīšana
•    Cilvēkresursu vadīšana
•    Inovāciju vadīšana
•    Jauno zinātnieku laboratorija
•    Psiholoģija vadīšanā
•    Starptautisko zinātnisko rakstu izstrāde
Brīvās izvēles studiju kursi (C daļa):
•    Lietišķā svešvaloda
•    Aktualitātes biznesa un uzņēmējdarbības pētniecībā
•    Brīvās izvēles kurss citā augstskolā
Pētnieciskais darbs (D daļa);
•    Promocijas darba teorētiskās daļas izstrāde;
•    Publikācija vai dalība konferencē.

3.studiju gads pilna laika studijās (4.studiju gads nepilna laika studijās)

 

Pētnieciskais darbs (D daļa);
•    Doktorantu semināri
•    Publikācija
•    Dalība konferencē
•    Promocijas darba izstrāde un aizstāvēšana

 

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Studiju metodes

Studiju kursu īstenošanā tiek izmantotas lekcijas, semināri, diskusijas, vieslekcijas, doktorantu patstāvīgo darbu analīze grupās un praktiskās nodarbības, tai skaitā darbs, izmantojot programmatūru.
Studiju kursu īstenošanā tiek ievēroti arī studentcentrētās pieejas principi, pastāvīgi nodrošinot zinātnisko vidi gan semināros, gan padomēs, aicinot piedalīties diskusijās citu kursu doktorantus, docētājus un gan zinātniskos vadītājus, tai skaitā no citām Latvijas un ārvalstu augstskolām.
Studentiem ir iespēja ietekmēt arī studiju kursu saturu, izvēloties sev aktuālās tēmas, vai izvēlēties tādu problēmu apspriešanai, kas visvairāk atbilst tieši viņa pētnieciskajām interesēm. 
Studiju kursu docētāji ņem vērā un respektē studentu dažādību un viņu vajadzību daudzveidību, izmantojot dažādus programmas īstenošanas veidus, atbilstoši studentu iespējām. Studentiem ir iespēja studēt dažādās studiju formās – pilna laika, nepilna laika, tālmācībā, kā arī pāriet no vienas studiju formas uz citu, vai no vienas studiju programmas uz citu. 
Studiju kursi tiek apgūti studentu un mācībspēku sadarbības procesā, kur atbilstoši situācijai tiek pielietotas dažādas mācīšanas metodes: monoloģiskā – lekcijas un demonstrējumi; dialoģiskā – konstruktīvas sarunas, diskusijas, lomu spēles. Tiek izmantotas dažādas darba formas – grupu darbs, individuālais darbs, patstāvīgais darbs.
Studijas balstās uz studējošā patstāvību, vienlaicīgi nodrošinot mācībspēka  vadību un atbalstu. Docētāji tiek mudināti regulāri novērtēt un uzlabot pasniegšanas veidus un metodes, viņi saņem augstskolas atbalstu savu prasmju pilnveidošanai šajā jomā.
Mācībspēku un studentu savstarpējās attiecībās tiek veicināta studējošo un mācībspēku savstarpējā cieņa, veidojot pozitīvu emocionālo fonu un radošo sadarbību. Augstskolā darbojas Ētikas komisija, kur nepieciešamības gadījumā tiek izskatītas ētiska rakstura jautājumi.
 

Karjeras iespējas

Doktora studijas ir augstākais iespējamais izglītības līmenis, un programmas absolventi ir nodarbināti augstākās līmeņa amatos valsts pārvaldē un uzņēmējdarbībā, akadēmiskajā vidē – vadošie pētnieki, profesori un Latvijas Zinātnes padomes eksperti. Liela daļa no absolventiem paši ir darba devēji. 

 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2020/2021. studiju gadam

 

Godātie doktorantūras reflektanti un studenti!

Lūgums pievērst uzmanību, ka doktorantūrai ir atsevišķs norēķinu konts. Visi maksājumi, kas attiecas uz doktorantūras studijām (reģistrācijas maksa un studiju maksa) ir jāveic uz AS “Swedbank”, konts Nr. LV03HABA0551024208544!

SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"”
Vienotais reģistrācija nr.40003090010
SWIFT: HABALV22
Konts: LV03HABA0551024208544
Juridiskā adrese: Rīga, Meža iela 3, LV-1048

 

Adrese: Meža iela 3, Rīga, LV-1048 
Tālrunis: + 371 67 500 265 
Mob: + 371 26465351
E-pasts: [email protected]
Skype: riseba_info

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png