Doktorantūras studijas

PIETEIKTIES

Par programmu

Programmas mērķis ir sagatavot zinātņu doktorus, augstākās kvalifikācijas pētniekus un speciālistus, dodot nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības un uzņēmumu attīstībā Latvijā un Eiropā.

Kopīgā doktora studiju programma “Biznesa vadība” ir pirmā Latvijā kopīgā doktora studiju programma (dibināta 2006. gadā). Šajā periodā sadarbībā ar Banku augstskolu ir uzkrāta unikāla kopīgās programmas vadīšanas  pieredze, gatavojot jaunos zinātņu doktorus.
Kopīgā doktora programma “Biznesa vadība” ir vienīgā atvērtā tipa programma, kurā kā zinātniskie vadītāji un viesprofesori tiek piesaistīti eksperti no dažādām valstīm. Periodā no 2013. gada programmas īstenošanā tika iesaistīti 50 zinātniskie vadītāji no septiņām valstīm: Igaunija, Latvija, Lielbritānija, Nīderlande, Polija, Somija un Vācija. Vieslekcijas un seminārus vadīja 20 viesprofesori no 13 valstīm, tajā skaitā no ASV, Dānijas, Igaunijas, Kanādas, Krievijas, Ķīnas, Lielbritānijas, Polijas, Somijas, Šveices, Zviedrijas u.c.
Programmas stiprās puses ir tās atbilstība ES un Latvijas izvirzītajiem uzņēmējdarbības attīstības mērķiem, kā arī efektīva zināšanu apmaiņa starp augstāko izglītību, uzņēmējdarbības vidi un sabiedrību. Programma no citām Baltijas valstīs īstenotajām programmām atšķiras arī ar to, ka visi programmas teorētiskās daļa studiju kursi ir fokusēti uz pētniecību.

Programma tiek īstenota gan latviešu, gan angļu valodā, kas ļauj piesaistīt ārzemju studentus un radīt studentiem starptautisku zinātnisko vidi. Turklāt studijas angļu valodā tiek organizētas sesiju veidā (trīs sesijas gadā), ļaujot ārzemju doktorantiem turpināt profesionālo darbību mājas valstī, apvienojot tās ar studijām Latvijā. Ārzemju studenti var izmantot arī iespēju piedalīties programmas sēdēs attālināti (Moodle, Skype, Zoom u.c.) un apspriest promocijas darbu dažādos tā izstrādes posmos.

Ņemot vērā izsludināto valstī ārkārtas situāciju, saistībā ar COVID-19 izplatību, studijas jaunajā studiju gadā (2020.gada septembra uzņemšana) tiks organizētas attālināti. 
 

Studiju virziens Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Iegūstamais grāds Zinātniskais doktora grāds - zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā
KP 120 KP
   
Studiju forma Pilna un nepilna laika studijas/ klātiene
Valoda Latviešu vai angļu
Studiju maksa Studijas latviešu valodā: 4000 EUR/ gadā (12000 EUR)
Studijas angļu valodā:
ES rezidentiem 4500 EUR/ gadā (13500 EUR)
Ne-ES rezidentiem 5000 EUR/gadā (15000 EUR)

Vairāk informācijas - http://www.jointphd.eu/

 

Programmas saturs*

Studiju grafiks, latviešu plūsma, 1.kurss

Studiju grafiks, angļu plūsma, 1.kurss

Studiju grafiks, angļu plūsma, 2.kurss

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Studiju metodes

Studiju kursu īstenošanā tiek izmantotas lekcijas, semināri, diskusijas, vieslekcijas, doktorantu patstāvīgo darbu analīze grupās un praktiskās nodarbības, tai skaitā darbs, izmantojot programmatūru.
Studiju kursu īstenošanā tiek ievēroti arī studentcentrētās pieejas principi, pastāvīgi nodrošinot zinātnisko vidi gan semināros, gan padomēs, aicinot piedalīties diskusijās citu kursu doktorantus, docētājus un gan zinātniskos vadītājus, tai skaitā no citām Latvijas un ārvalstu augstskolām.
Studentiem ir iespēja ietekmēt arī studiju kursu saturu, izvēloties sev aktuālās tēmas, vai izvēlēties tādu problēmu apspriešanai, kas visvairāk atbilst tieši viņa pētnieciskajām interesēm. 
Studiju kursu docētāji ņem vērā un respektē studentu dažādību un viņu vajadzību daudzveidību, izmantojot dažādus programmas īstenošanas veidus, atbilstoši studentu iespējām. Studentiem ir iespēja studēt dažādās studiju formās – pilna laika, nepilna laika, tālmācībā, kā arī pāriet no vienas studiju formas uz citu, vai no vienas studiju programmas uz citu. 
Studiju kursi tiek apgūti studentu un mācībspēku sadarbības procesā, kur atbilstoši situācijai tiek pielietotas dažādas mācīšanas metodes: monoloģiskā – lekcijas un demonstrējumi; dialoģiskā – konstruktīvas sarunas, diskusijas, lomu spēles. Tiek izmantotas dažādas darba formas – grupu darbs, individuālais darbs, patstāvīgais darbs.
Studijas balstās uz studējošā patstāvību, vienlaicīgi nodrošinot mācībspēka  vadību un atbalstu. Docētāji tiek mudināti regulāri novērtēt un uzlabot pasniegšanas veidus un metodes, viņi saņem augstskolas atbalstu savu prasmju pilnveidošanai šajā jomā.
Mācībspēku un studentu savstarpējās attiecībās tiek veicināta studējošo un mācībspēku savstarpējā cieņa, veidojot pozitīvu emocionālo fonu un radošo sadarbību. Augstskolā darbojas Ētikas komisija, kur nepieciešamības gadījumā tiek izskatītas ētiska rakstura jautājumi.
 

Karjeras iespējas

Doktora studijas ir augstākais iespējamais izglītības līmenis, un programmas absolventi ir nodarbināti augstākās līmeņa amatos valsts pārvaldē un uzņēmējdarbībā, akadēmiskajā vidē – vadošie pētnieki, profesori un Latvijas Zinātnes padomes eksperti. Liela daļa no absolventiem paši ir darba devēji. 

 

Starptautiskās iespējas

Augstskolā RISEBA piedāvā iepējas doktorantiem piedalīties ERASMUS+ programmās. Erasmus+ (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) ir viena no populārākajām studentu un mācībspēku mūžizglītības apmaiņas programmām, kas veicina augstskolu attīstību vienotā Eiropas Savienības (ES) augstākās izglītības telpā. Tā ir iespēja profesionālās un augstākās izglītības personālam, audzēkņiem un studentiem iegūt pieredzi ārvalstīs, dodoties uz kādu no Erasmus+ programmas valstīm, augstākajā izglītībā, vai arī uz kādu no Erasmus+ partnervalstīm. Vairāk informācijas šeit.

 

Doktora studiju programmas "Biznesa vadība" pašnovērtējuma ziņojumi

2016./17.

2017./18.

2018./19. LV

2018./19. ENG

2019./20. LV

2019./20. ENG

 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2020/2021. studiju gadam

 

Aizstāvētie promocijas darbi

Plānotās aizstāvēšanas

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png