Biznesa vadība

Biznesa vadība

Pieteikties

Atbalsts doktorantūras studiju programmas "Biznesa vadība" kandidātiem: 30% atlaide studiju maksai

 

Par programmu

Programmas mērķis ir sagatavot zinātņu doktorus, augstākās kvalifikācijas pētniekus un speciālistus, dodot nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības un uzņēmumu attīstībā Latvijā un Eiropā.

Kopīgā doktora studiju programma "Biznesa vadība" ir pirmā Latvijā kopīgā doktora studiju programma (dibināta 2006. gadā). Šajā periodā sadarbībā ar Banku augstskolu ir uzkrāta unikāla kopīgās programmas vadīšanas  pieredze, gatavojot jaunos zinātņu doktorus.
Kopīgā doktora programma “Biznesa vadība” ir vienīgā atvērtā tipa programma, kurā kā zinātniskie vadītāji un viesprofesori tiek piesaistīti eksperti no dažādām valstīm. Periodā no 2013. gada programmas īstenošanā tika iesaistīti 50 zinātniskie vadītāji no septiņām valstīm: Igaunija, Latvija, Lielbritānija, Nīderlande, Polija, Somija un Vācija. Vieslekcijas un seminārus vadīja 20 viesprofesori no 13 valstīm, tajā skaitā no ASV, Dānijas, Igaunijas, Kanādas, Krievijas, Ķīnas, Lielbritānijas, Polijas, Somijas, Šveices, Zviedrijas u.c.
Programmas stiprās puses ir tās atbilstība ES un Latvijas izvirzītajiem uzņēmējdarbības attīstības mērķiem, kā arī efektīva zināšanu apmaiņa starp augstāko izglītību, uzņēmējdarbības vidi un sabiedrību. Programma no citām Baltijas valstīs īstenotajām programmām atšķiras arī ar to, ka visi programmas teorētiskās daļa studiju kursi ir fokusēti uz pētniecību.

Programma tiek īstenota gan latviešu, gan angļu valodā, kas ļauj piesaistīt ārzemju studentus un radīt studentiem starptautisku zinātnisko vidi. Turklāt studijas angļu valodā tiek organizētas sesiju veidā (trīs sesijas gadā), ļaujot ārzemju doktorantiem turpināt profesionālo darbību mājas valstī, apvienojot tās ar studijām Latvijā. Ārzemju studenti var izmantot arī iespēju piedalīties programmas sēdēs attālināti (Moodle, Skype, Zoom u.c.) un apspriest promocijas darbu dažādos tā izstrādes posmos.

Iegūstamais grāds

Zinātniskais doktora grāds: zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā

 

KP

 

120 KP

 

Studiju forma

 

Pilna un nepilna laika studijas / klātiene

 

Valoda

 

Latviešu vai angļu

Studiju maksa gadā

 

 

5000 EUR ( studijas latviešu valodā)

5640 EUR ( studijas angļu valodā)

 

Izmanto 30% atlaidi studiju maksai!

 

Vairāk informācijas – ŠEIT

Lekciju grafiki

LV 1. Kurss

LV 2. Kurss

ENG 1. Kurss, 2 Modulis

ENG 2. Kurss, 2 Modulis

ENG 1. Kurss, 3 Modulis

ENG 2. Kurss, 3 Modulis

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Studiju metodes

Studiju kursu īstenošanā tiek izmantotas lekcijas, semināri, diskusijas, vieslekcijas, doktorantu patstāvīgo darbu analīze grupās un praktiskās nodarbības, tai skaitā darbs, izmantojot programmatūru.
Studiju kursu īstenošanā tiek ievēroti arī studentcentrētās pieejas principi, pastāvīgi nodrošinot zinātnisko vidi gan semināros, gan padomēs, aicinot piedalīties diskusijās citu kursu doktorantus, docētājus un gan zinātniskos vadītājus, tai skaitā no citām Latvijas un ārvalstu augstskolām.
Studentiem ir iespēja ietekmēt arī studiju kursu saturu, izvēloties sev aktuālās tēmas, vai izvēlēties tādu problēmu apspriešanai, kas visvairāk atbilst tieši viņa pētnieciskajām interesēm. 
Studiju kursu docētāji ņem vērā un respektē studentu dažādību un viņu vajadzību daudzveidību, izmantojot dažādus programmas īstenošanas veidus, atbilstoši studentu iespējām. Studentiem ir iespēja studēt dažādās studiju formās – pilna laika, nepilna laika, tālmācībā, kā arī pāriet no vienas studiju formas uz citu, vai no vienas studiju programmas uz citu. 
Studiju kursi tiek apgūti studentu un mācībspēku sadarbības procesā, kur atbilstoši situācijai tiek pielietotas dažādas mācīšanas metodes: monoloģiskā – lekcijas un demonstrējumi; dialoģiskā – konstruktīvas sarunas, diskusijas, lomu spēles. Tiek izmantotas dažādas darba formas – grupu darbs, individuālais darbs, patstāvīgais darbs.
Studijas balstās uz studējošā patstāvību, vienlaicīgi nodrošinot mācībspēka  vadību un atbalstu. Docētāji tiek mudināti regulāri novērtēt un uzlabot pasniegšanas veidus un metodes, viņi saņem augstskolas atbalstu savu prasmju pilnveidošanai šajā jomā.
Mācībspēku un studentu savstarpējās attiecībās tiek veicināta studējošo un mācībspēku savstarpējā cieņa, veidojot pozitīvu emocionālo fonu un radošo sadarbību. Augstskolā darbojas Ētikas komisija, kur nepieciešamības gadījumā tiek izskatītas ētiska rakstura jautājumi.

Karjeras iespējas

Doktora studijas ir augstākais iespējamais izglītības līmenis, un programmas absolventi ir nodarbināti augstākās līmeņa amatos valsts pārvaldē un uzņēmējdarbībā, akadēmiskajā vidē – vadošie pētnieki, profesori un Latvijas Zinātnes padomes eksperti. Liela daļa no absolventiem paši ir darba devēji. 

Starptautiskās iespējas

Augstskola RISEBA piedāvā doktorantiem piedalīties ERASMUS+ programmās. Erasmus+ (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) ir viena no populārākajām studentu un mācībspēku mūžizglītības apmaiņas programmām, kas veicina augstskolu attīstību vienotā Eiropas Savienības (ES) augstākās izglītības telpā. Tā ir iespēja profesionālās un augstākās izglītības personālam, audzēkņiem un studentiem iegūt pieredzi ārvalstīs, dodoties uz kādu no Erasmus+ programmas valstīm, augstākajā izglītībā, vai arī uz kādu no Erasmus+ partnervalstīm. Vairāk informācijas šeit.

Doktora studiju programmas "Biznesa vadība" pašnovērtējuma ziņojumi

2016./17. 

2017./18. 

2018./19. LV

2018./19. ENG

2019./20. LV

2019./20. ENG 

2020./21. LV

2021./22 LV

Uzņemšanas noteikumi 2023./2024. studiju gadam

Aizstāvētie promocijas darbi

 Plānotās promocijas darbu aizstāvēšanas

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png