Biznesa stratēģiskā vadība

PIETEIKTIES

Par programmu

Iespēja iegūt Maģistra grādu gada laikā!

Studiju programmas apguve paredzēta personām, kuras ir ieguvušas augstāko profilējošo (uzņēmējdarbības, ekonomikas vai līdzīgā jomā) izglītību un kuru bakalaura studiju ilgums ir bijis vismaz 4 gadi.

Studiju virziens Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē
KP 42 KP
Studiju forma Pilna laika klātiene un nepilna laika klātiene
Valoda Latviešu vai angļu
Studiju maksa  

 

Programmas direktors

 

Kurovs.jpg

 

 

 

 

 

 

 


Jevgenijs Kurovs, Dr.oec.
Tālr: +371 26478976
E - pasts: [email protected]

 

Programmas saturs*

Biznesa stratēģija un modeļi modulis Efektīva vadītāja prasmes modulis

Biznesa stratēģija un konkurētspēja starptautiskā vidē

Biznesa modeļi

Organizācijas dizains

Korporatīvā pārvaldība un biznesa ilgtspēja

Mūsdienu organizācijas un vadības psiholoģija

Biznesa pārrunu prasmes

Mākslā pamatotas pieejas organizācijas vadīšanai

Koučings, mentoring un supervīzija

Personāla, informācijas un zināšanu vadīšana modulis

Globalizācija, tirgi un finanses modulis

Personāla un pārmaiņu vadība

Inovācija un intelektuāla īpašuma aizsardzība

IT biznesa efektivitātes paaugstināšanai

Globalizācijas procesi un tirgzinības

Finanšu tirgi un institūcijas

Praktiskie projekti un pētniecība modulis Maģistra darbs

Pētniecības loģika un metodoloģija

Projektu laboratorija

Praktisks projekts.

 

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Studiju metodes

Studiju programmas moduļi ir veidoti tā, lai tie pārklātu visas biznesa uzņēmuma pamatfunkcijas tādejādi sniedzot studējošajiem (potenciālajiem vadītājiem) stratēģisku skatījumu uz organizāciju un tās vadību. Īpaša uzmanība tiek vērsta uz studējošā personības attīstību un biznesa komunikācijas prasmju pilnveidošanu, jo tieši šīs prasmes darba devēji novērtē, kā visnozīmīgākās biznesa vidē.

 

Karjeras iespējas

Absolventi var strādāt uzņēmējdarbības vadībā gan vadot savu uzņēmumu, gan kādu no uzņēmuma struktūrvienībām, tāpat arī veikt citu organizāciju vadītāja pienākumus. 

 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2020/2021. studiju gadam

 

Iespējams studēt tālāk

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā.

 

 

Adrese: Meža iela 3, Rīga, LV-1048 
Tālrunis: + 371 67 500 265 
Mob: + 371 26465351
E-pasts: [email protected]
Skype: riseba_info

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png