Projekta vadība

PIETEIKTIES

Par programmu

Maģistra studiju programma “Projekta vadība” ir veidota saskaņā projekta vadītāja profesijas standartu, starptautiskām projektu vadības vadlīnijām un projektu vadības attīstības tendencēm pasaulē.
Studiju programmas mērķis ir mērķis ir attīstīt studējošiem padziļinātas teorētiskās zināšanas projektu vadībā, vadībzinībās un, nodrošinot to praktisku pielietojumu, sagatavot kompetentus projektu vadītājus praktiska-jam, jaunrades un pētnieciskajam darbam dažādu organizāciju projektos.
Programma attīsta prasmi noteikt faktorus, kas visvairāk ietekmē projektu veiksmi, un izskaidro projektu vadības profesijas piemērotību stratēģiju īstenošanai, lai vadītu koordinētu sarežģītu un dinamisku projektu realizēšanu.
Studiju programma ir vērsta ne tikai uz zināšanu ieguvi, bet lielākoties uz profesionālo prasmju pilnveidi un kompetenču attīstīšanu projektu vadībā, kas nodrošina iespēju vadīt dažāda veida projektus dažādās nozarēs un sektoros.

Studiju virziens Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Iegūstamais grāds Profesionālais maģistra grāds projekta vadībā un projekta vadītāja kvalifikācija
KP/ECTS 60KP (90ECTS) (studējošiem ar iepriekšējo profilējošo izglītību)
80KP (120 ECTS) (studējošiem ar iepriekšējo profilējošo izglītību)
Akreditēta līdz  Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma ir akreditēta līdz 2021. gada 30. jūnijam
Studiju forma Pilna laika un nepilna laika
Valoda Latviešu 

 

Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Šā procesa noslēgumā spēkā stāsies jauns akreditācijas termiņš.
Studiju maksa  

 

Programmas direktors

 I.S.

Inese Slūka
Tālr: +371 67600688
Mob. tālr: +371 25773358
E - pasts: [email protected]

 

Programmas saturs*

1.gads 2.gads

Projekta pārvaldības procesi 
Projekta dokumentācija un informācijas vide
Vadības psiholoģija un sociālā atbildība
Atvērtā inovācija un kreativitāte profesionālajā darbībā
Projektu vadības rīki
Projekta komandas vadība
Finanšu menedžments un projektu izmaksu vadība
Projekta komunikācijas vadība
Projekta kvalitātes un izmaiņu vadība
Projekta iepirkumu un līgumu vadība
Projektu vadības metodoloģijas
Projektu vadība starptautiskā vidē
Projekta risku vadība
Stratēģiskā vadīšana
Mūsdienu tendences projektu vadībā
Personības attīstība un publiskā komunikācija
Prakse "Projektu laboratorija"
Prakse "Simulācija" (tikai 80 KP programmā)

Pētījumu metodoloģija
Programmu un portfeļu vadība
Prakse “Projektu vadības vide” (tikai 80 KP programmā)
Maģistra darbs 

Pretendentiem ar iepriekšējo neprofilējošo izglītību, papildu pamatprogrammai, tiek piedāvāts apgūt ievadmoduli tālmācības formā (par papildus maksu 1 KP - 50 EUR):

 

Ievadmodulis:

Ekonomikas teorētiskie aspekti (2 KP)
Grāmatvedība un finanses (2 KP)
Analīze un statistika uzņēmējdarbībā (2 KP)
Stratēģisko vadībzinību pamati (2 KP)
Uzņēmējdarbības un mārketinga pamati, tendences un iespējas (2 KP)

 

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Studiju metodes

Studiju procesā tiek izmantotas dažādas simulācijas spēles, gadījumu studijas, problēmu risināšana un analītiski pētniecisks darbs. Projektu vadība ir komandas darbs, spēja veicamās aktivitātes strukturēt un pasniegt, tādēļ kursos ir iekļauti dažādi grupu darbi, komunikācijas un sadarbības uzdevumi. 
Nodarbības vada gan mācībspēki no akadēmiskās vides, gan nozares profesionāļi, tādējādi sekmējot teorijas un prakses sasaisti. Studiju laikā tiek nodrošinātas dažādas nozares uzņēmumu pārstāvju vieslekcijas. 
Studiju laikā studentiem ir iespēja piedalīties starptautiskos projektu vadības konkursos, attīstīt savas biznesa vai projektu idejas RISEBA radošajā biznesa inkubatorā, sagatavot projektu pietiekumus finansējuma piesaistei. 
Studentiem tiek veidota prasme analizēt esošo projektu vadības vidi, saskatīt profesijas attīstības tendences un izstrādāt priekšlikumus organizācijas projektu vadības attīstībai, neaizmirstot arī par projekta komandas kompetenču attīstību. 
Studijas notiek pirmdienās, otrdienās, trešdienās un katru otro vai trešo ceturtdienas vakaru no 18.00 līdz 21.10.

 

Karjeras iespējas

Absolventi var strādāt projekta vadītāja profesijā, būt projekta komandas dalībnieki vai pašnodarbināti projektu vadītāji dažādās nozarēs. 

 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2020/2021. studiju gadam

 

Iespējams studēt tālāk

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā vai pilnveidojot profesionālo kvalifikāciju - kārtot IPMA starptautisko projekta vadītāja sertifikāciju.

 

Adrese: Meža iela 3, Rīga, LV-1048 
Tālrunis: + 371 67 500 265 
Mob: + 371 26465351
E-pasts: [email protected]
Skype: riseba_info

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png