SPORTA VADĪBA

Sporta vadība

Piesakies

 

Par programmu

RISEBA piedāvā apgūt maģistra studiju programmu "Sporta vadība" kas ir vienīgā šāda programma Baltijas valstīs. Tā sniedz iespēju apgūt sporta vadības teorētiskās zināšanas saistībā ar to praktisku pielietojumu, balstoties uz eiropeisku un starptautisku pieeju sporta sistēmu vadībā, kā arī iegūt profesionālās, un vadības zināšanas gan sporta nozarē strādājošajiem, gan tiem, kas tikai plāno savu darbību saistīt ar sportavadību. Apgūstot studiju programmu students iegūtās zināšanas spēs izmantot sporta nozares politikas izstrādē un analīzē. Valsts un privāto iestāžu vadībā, finanšu un cilvēkresursu plānošanā kā arī ekonomikas metožu izmantošanā.

Iegūstamais grāds / kvalifikācija

Licencēta

Profesionālais maģistra grāds sporta vadībā 

Specializācija -organizācijas vadītājs

 

Līdz 2027. gadam

KP / ECTS 60 KP / 90 ECTS vai 80 KP / 120 ECTS
Studiju forma Pilna laika klātiene
Valoda Angļu
Studiju maksa gadā 4460 EUR (cena ar atlaidi 3345 EUR)

Studiju ilgums

1,5 gads (60 KP)

2 gadi (80 KP)

Atšķirības studiju programmas apjomā ir balstītas uz reflektantu iepriekšējo izglītību

Programmas direktore

Anna Vorončuka

Mg.sc.soc. Anna Vorončuka

+371 29452104, [email protected]

Programmas saturs

1. modulis: SPORTA OPERACIONĀLĀ VADĪBA    2. modulis: CILVĒKU VADĪBA SPORTA ORGANIZĀCIJĀS

Sporta projektu vadība un pasākumu organizācija 

Riska vadība sportā   

Sporta infrastruktūras pārvaldība un drošība sporta objektos un pasākumos  

Cilvēku resursu vadība 

Līderība un efektīva vadītāju prasmju attīstīšana 

Emocionālā inteliģence, sporta psiholoģija un ētika sporta organizācijās  

3. modulis: EKONOMIKA UN FINANŠU VADĪBA SPORTA NOZARĒ   4. modulis: VISPĀRĒJA VADĪBA SPORTA ORGANIZĀCIJĀS 

Investīcijas un sponsorēšana sporta nozarē 

Finanšu vadība un lēmumu pieņemšana                

Biznesa modelēšana un inovācijas vadīšana

Sporta analītika 

Stratēģiskā vadīšana un sporta nozares pārvaldība 

5. modulis: SPORTA MĀRKETINGS UN KOMUNIKĀCIJA 6. modulis: SPORTA NOZARES ATTĪSTĪBA

Publiskās komunikācijas teorija un metodes 

Mārketinga vadība sporta nozarē 

Sports jaunajā digitālāja pasaulē un medijos 

Darbsemināri: Jaunākās tendences sporta vadībā 

7. modulis: JURIDISKIE ASPEKTI SPORTĀ UN TĀS PĀRVALDĪBA 8. modulis: Prakse un Maģistra darbs
Tiesiskais regulējums sportā

Profesionālā prakse

Maģistra darbs

Studiju programmas plāns

Studiju metodes

Profesionālā augstākas izglītības  maģistra studiju programma "Sporta vadība" ir moduļsistēmas programmas un tā ietver arī studentu individuālo zinātniski pētniecisko darbu (zinātnisku rakstu publikācijas, uzstāšanos zinātniskās konferencēs), piedalīšanos LZP, RISEBA un Biznesa un Ekonomikas fakultātes pētnieciskajos projektos.

Programma izstrādāta, konsultējoties un sadarbojoties ar darba devēju pārstāvjiem – Latvijas Valsts Olimpisko komiteju, dažādām sporta asociācijām un federācijām, kā arī ar radniecīgām studiju programmām ārvalstu augstskolās.

Programmu īsteno akadēmiskais personāls ar pieredzi gan pasniegšanā (arī ārvalstu augstskolās), gan starptautiskos zinātniskos pētījumos, kā arī vieslektori un mācībspēki, kas savā pamatdarbā ir saistīti ar stratēģijas izstrādi, lēmumu pieņemšanu un to īstenošanu sporta federācijās un institūcijās.

Karjeras iespējas

Programma ir orientēta uz augstākā līmeņa vadītāju, ekspertu un speciālistu sagatavošanu sporta pārvaldei un tās kvalitātes paaugstināšanu. Balstoties uz programmā iesaistīto docētāju kvalifikāciju un zinātniskā darba pieredzi, iesaistot studentus aktuālu sporta darba kārtības jautājumu risināšanā, programma nodrošina iespēju apgūt padziļinātas zināšanas un prasmes sekmīgam darbam visu līmeņu sporta struktūrās, ieskaitot vietējās, Eiropas Savienības un citas starptautiskās institūcijās. Pēc sekmīgas programmas prasību izpildes un maģistra darba aizstāvēšanas programmas absolventiem tiek piešķirts profesionālais maģistra grāds sporta vadībā un kvalifikācija "Organizācijas vadītājs". 

Programmas mācību spēki

Raitis Keselis Agita Ābele

 

Raitis Keselis - LOK, juridiskā dienesta vadītājs

"Lai arī pirms programmas īstenošanas uzsākšanas grūti spriest par tās patieso efektivitāti, no manas pieredzes skatu punkta raugoties, programma satur visus būtiskākos sporta vadības elementus, kas, pienācīgi apgūti, ļaus neizpalikt arī turpmākiem absolventu panākumiem. Pasniedzēju komandā ir patiesi spēcīgi spēlētāji, taču nākamās virsotnes būs jāiekaro tieši jums." 

Agita Ābele - Latvijas universitātes sporta federācijas prezidente, profesore

''Iesaku studēt šajā programmā, jo kustības un sports ir būtiska un neatņemama sociāli aktīvas un atbildīgas personības daļa. Mūsu sabiedrībā ar katru gadu aizvien būtiskāka nozīme ir zināšanām un kompetencēm kā par savas fiziskās sagatavotības un intelektuālo darbaspēju balansa veidošanas iespējām, tā arī par visas sabiedrības aktīvas un veselīgas dzīves menedžmentu.''

 Ivars Godmanis

 

 Edgars Šneps

 

Ivars Godmanis - RISEBA Goda profesors

Sports ir kļuvis par vienu no vislielākajiem biznesiem pasaulē: ar vislielāko patērētāju skaitu un vislabāk pelnošiem ražotājiem – sportistiem. Un šim biznesam visur ir nepieciešams profesionāls menedžments, ko iespējams apgūt RISEBA augstskolā! 

Edgars Šneps - Latvijas basketbola savienības padomes loceklis

Sporta, aktīva dzīves veida un preventīvās veselības nozīme sabiedrībā aug un turpinās pieaugt. Lai šo nozari pārvaldītu un attīstītu būs nepieciešami kvalitatīvi menedžeri, kuru deficītu izjūtam jau šodien. RISEBA jaunā programma ir ilgi gaidīta rīcība šī deficīta mazināšanai. 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2022./2023. studiju gadam

Iespēja studēt tālāk

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā

Starptautiskās iespējas

Erasmus+ studiju mobilitāte

* Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš maģistra programmas "Sporta vadība" pilna laika students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu. 

* Students var doties studēt uz 1 vai 2 mācību semestriem kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši

* Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas. 

* Erasmus+ Prakses mobilitāte paredz, ka students var  iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.

Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

 

RISEBA galvenā ēka: Meža iela 3, Rīga, LV-1048, tālr. +371 67500265, [email protected]

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png