Vadības psiholoģija un supervīzija

"Supervīzija ir konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību. Supervīzija ir konsultēšanas veids, kurš tiek izmantots organizāciju darbā. Supervīzija uzņēmējdarbībā ir nepieciešama ikvienai organizācijai, jo ar tās palīdzību var sasniegt savus finanšu un biznesa attīstības mērķus un izcilību klientu apkalpošanā."

supervizija.lv

 

Citas atsauksmes.


Par programmu

Studiju programma sniedz studējošiem padziļinātas zināšanas vadības psiholoģijā un vadībzinībās, nodrošina teorētisko atziņu praktisko pielietojumu, sagatavo izglītotus un kvalificētus speciālistus jaunrades un pētnieciskajam darbam valsts un privātajās uzņēmējdarbības struktūrās Latvijā. Nākotnē absolvents var strādāt kā supervizors jeb konsultants/koučs ar organizāciju vadītājiem un personālu.

Programma sagatavos augsti kvalificētus un Latvijā un ārpus tās konkurētspējīgus speciālistus supervizorus/konsultantus, kuriem pēc absolvēšanas būtu gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskās iemaņas un kompetence, lai piedāvātu kvalificētu supervīzijas pakalpojumu / konsultētu dažādu profesiju pārstāvjus, kā arī, atbilstoši kompetencei, veiksmīgi darboties gan privātā, gan publiskā sektora organizācijās un uzņēmumos, uzņemoties atbildību par savu darbu un sekmējot organizācijas un tās darbinieku attīstību / izaugsmi.

 

Iegūstamais grāds: 

maģistra grāds vadībzinībās 

(studiju virzienu akdreditācijas lapa)

Profesionālā kvalifikācija: supervizors/konsultants
Studiju valoda: latviešu
Kredītpunkti: 80
ECTS: 120
EKI: 7

Studiju forma un maksa

 Pieteikties studijām  


 

katalogam Riseba liela.jpg

Programmas direktore
Maija Zakriževska-Belogrudova, Dr. psych., sc.sal., asoc. prof.

Mob. tālr.: +371 29438435
[email protected]

 


Kas ir supervīzija?

„Supervīzija ir konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību”. Supervīzija ir konsultēšanas veids, kurš tiek izmantots organizāciju darbā. Supervīzija uzņēmējdarbībā ir nepieciešama ikvienai organizācijai, jo ar tās palīdzību var sasniegt savus finanšu un biznesa attīstības mērķus un izcilību klientu apkalpošanā (supervizija.lv).

Programmas saturs

1. Modulis

Supervizora profesionālā darbība un ētika 
Konsultēšanas un supervīzijas teorijas 
Pieaugušo mācīšanās mūsdienu metodes (koučings, mentorings, fasilitācija)

2. Modulis

Kovīzija kā profesionālā izaugsme un kompetence
Individuālā supervīzija
Supervīzija grupā un komandā
Supervīzijas metodes un tehnikas: teorija un prakse
Koučings biznesā

3. Modulis

Biznesa stratēģiskā vadīšana un konkurētspēja starptautiskā vidē
Riska pārvaldība
Mūsdienu pasaules attīstības tendences
Korporatīvā sociālā atbildība un vides ekoloģija

4. Modulis

Inovācija un organizāciju attīstība
Personāla vadība un pārmaiņu vadība

Dažādības vadība

Publiskā komunikācija

5. Modulis

Mūsdienu vadības un organizāciju psiholoģija
Mākslā pamatotas pieejas organizācijas vadīšanai
Pārrunu vadība un konfliktu risināšana

Personības teorijas
Organizāciju uzvedība 

6. Modulis

Prakse I (individuālā supervīzija)
Prakse II (grupas un komandas supervīzija)
Prakse projektu vadībā (projektu laboratorija)
Prakse IV (kvalifikācijas prakse)

7. Modulis

Pētniecības loģika un metodoloģija

8. Modulis

Maģistra darbs

Studiju virzienu akdreditācijas lapa

Studiju programmas pašnovērtējums par 2017./2018. studiju gadu

Studijas notiek katru otro nedēļas nogali: piektdien no 18.00 līdz 21.10, sestdien un svētdien no 9.00 līdz 17.30 vai 19:10.

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png