Veselības vadība

"Studiju programmas „Veselības vadība” mērķi atbilst veselības nozares prasībām un ir vērsti uz augstākā līmeņa vadītāju sagatavošanu atbilstoši starptautiskām prasībām. Studiju programmas saturs ietver nepieciešamās teorētiskās zināšanas un ir virzīts uz praktisku iemaņu apgū- šanu, kas palīdzētu vadītājiem veselības aprūpes sistēmā atbilstoši veikt personāla, biznesa procesu, finanšu un projektu vadību."

Ingrīda Circene bijusī LR Veselības ministre

Ingrīda Circene

Vairāk atsauksmju par programmu šeit.


Par programmu

Eduniversal Ranking 2015RSU Medicīnas fakultātes un RISEBA realizētā maģistra studiju programmai Veselības vadība ir vienīgā šāda programma Latvijā un Baltijas valstīs. Tā sniedz iespēju apgūt veselības vadības teorētiskās zināšanas saistībā ar to praktisku pielietojumu, balstoties uz eiropeisku un starptautisku pieeju veselības sistēmu vadībā, kā arī paaugstināt profesionālās, un vadības zināšanas gan veselības nozarē strādājošajiem, gan tiem, kas tikai plāno savu darbību saistīt ar veselības aprūpes sistēmu. Studiju programmas apguves rezultātā studējošie iegūtās zināšanas spēs izmantot veselības nozares politikas izstrādē un analīzē, valsts un privāto iestāžu vadībā, finanšu un cilvēkresursu plānošanā, veselības ekonomikas metožu izmantošanā, veselības sistēmas procesu veidošanā.

Programma tiek īstenota sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti un ir pirmā dubultdiploma programma Latvijā.

Veselības vadība” ir viena no labākajām maģistra studiju programmām pēc starptautiskās novērtēšanas un reitinga sistēmas "Eduniversal Ranking 2015" vērtējuma! Vairāk informācijas šeit.

Veselības vadība” – 63. vieta TOP 200 labāko Austrumeiropas maģistra studiju programmu "Eduniversal Ranking 2015" vērtējumā.

 

Programma ir veidota, lai:

• attīstītu ekonomikas un vadības zināšanas, kas nepieciešamas efektīvai organizācijas un uzņēmuma vadībai veselības aprūpes sektorā,
• sagatavotu augsti kvalificētus speciālistus profesionālam vadītāja darbam veselības vadības jomā,
• atbalstītu praktisku attīstības un pārmaiņu projektu realizāciju veselības jomas organizācijās un uzņēmumos.

Iegūstamais grāds:             profesionālais maģistra grāds veselības vadībā (studiju virzienu akdreditācijas lapa)

Profesionālā kvalifikācija:  uzņēmumu un iestāžu vadītājs

Studiju valoda:                    angļu, latviešu

Starptautiskās iespējas:     viena semestra studijas ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros

Kredītpunkti: 60 vai 80

ECTS: 90 vai 120

EKI: 70
 

Studiju forma un maksa

 Pieteikties studijām 


iveta_ludviga.jpg  

Programmas direktore
Iveta Ludviga, Dr.sc.administr., assoc.prof.

Tālr:+371 67600688
Mob. tālr.: +371 29244831
[email protected]

 


Programmas priekšrocības

• iegūsiet padziļinātas teorētiskās zināšanas ekonomikā un vadības zinībās un spēsiet rast risinājumus šo zināšanu pielietojumam veselības jomā,
• iegūsiet zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai organizācijas/uzņēmuma operacionālajai un cilvēkresursu vadībai,
• spēsiet izprast izaicinājumus un iespējas veselības politikas veidošanas jomā, kas atstāj pozitīvu iespaidu uz pacientiem un pakalpojumu nodrošinājumu,
• attīstīsiet un stiprināsiet līderim būtiskas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas uzņēmumu un organizāciju vadībā veselības jomā, tai skaitā pārmaiņu procesu un projektu vadīšanā,
• attīstīsiet iemaņas un prasmes pētījumiem nepieciešamo kvantitatīvo un kvalitatīvo datu ievākšanā, apstrādē un analīzē,
• praktiski strādāsiet ar attīstības, pētniecības un pārmaiņu projektiem uzņēmumos un organizācijās veselības aprūpes jomā, tai skaitā starptautiskā vidē.

Programma tiek īstenota sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti.

Programmas saturs

Ievadkurss: Ekonomikas pamati (tikai pretendentiem, ar neprofilējošo pamatizglītību)

1.modulis: Sabiedrības veselība un veselības politika
Sabiedrības veselība un epidemioloģija
Veselības ekonomika

2.modulis: Vadībzinības veselības aprūpē
Biznesa vadība un stratēģija veselības aprūpes organizācijās
Stratēģiskā cilvēku resursu vadība

3.modulis: Veselības sistēmu dizains
Veselības vadības juridiskie aspekti
Veselības sistēmas dizains
Organizācijas darbības efektivitātes un kvalitātes vadīšana veselības aprūpē

4.modulis: Finanšu vadība un līderība veselības aprūpē
Finanšu vadība veselības aprūpes uzņēmumos
Līderība un efektīva vadītāja prasmju attīstīšana

5.modulis: Veselības sistēmu un organizāciju snieguma vadība
Veselības tehnoloģiju novērtējums
Informācijas vadība veselības aprūpē
Sniegumu vadība veselības aprūpē

6.modulis: Veselības vadības marketings un projekti
Mārketinga vadība veselības aprūpē
Projektu vadība veselības aprūpes jomā
Pārmaiņu vadība
Biznesa ilgtspēja un vadības ētika

7.modulis: Profesionālā izvēle, prakse
Farmācijas ekonomika un politika
Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes
Profesionālā prakse
Maģistra darbs

IESKATIES maģistra programmas "Veselības vadība" e-brošūrā.

Studiju virzienu akdreditācijas lapa

Studiju programmas raksturojums 2016/2017

 

Iesniedzamie dokumenti

  • Reflektanta anketa (uz veidlapas),
  • pases kopija (oriģināls jāuzrāda),
  • divas vienādas fotokartītes (3x4 cm),
  • bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda),
  • dzīves gājuma apraksts (CV),
  • dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina mācības kursos, semināros, piedalīšanos (ja tādas ir) konferencēs un kongresos,
  • publikāciju (ja tādas ir) kopijas,
  • dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu,
  • IELTS (vismaz 6.0) vai TOEFL (vismaz 550) sertifikāts, vai kāds cits starptautiski atzīts sertifikāts, kurš pierāda angļu valodas zināšanas. Ja nav attiecīga sertifikāta, jākārto angļu valodas eksāmens,
  • papildu prasības: pamat zināšanas mikroekonomikā un makroekonomikā. Personām ar neprofilējošo pamatizglītību (2.līm.prof.medicīnas jomā) papildus jāapgūst modulis Ekonomika.

Studiju programmas raksturojums par 2017./2018. studiju gadu

Ievadkurss: Ekonomikas pamati

Latviešu valodā - tālmācības formā 

Angļu valodā – klātienes formā (studiju dienas 17, 18, 19 septembrī; eksāmens 26)

Par šo kursu jāslēdz papildus klausītāja līgums.

ATLAIDES

Atlaides

 

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png