Pasniedzēji

IVETA LUDVIGA

Iveta Ludviga

Maģistra studiju programmu „Personāla vadība”, „Projektu Vadība”, „Uzņēmējdarbības vadība”, „Biznesa stratēģiskā vadība”, „Vadības psiholoģija un supervīzija” un „Veselības vadība” direktore

Pasniedz priekšmetus:

Biznesa modeļi

Pētniecības loģika un metodoloģija

Izglītība:

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola – Dr.sc.administr.

University of Salford (UK) - MBA
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija – Mg.sc.eng

Iveta Ludviga ir ieguvusi doktora grādu uzņēmējdarbības vadībā RISEBA. Promocijas darbs veltīts starp-kultūru biznesa stratēģijai un biznesa iespēju identificēšanai.

Ir iegūta daudzu gadu pieredze biznesa uzņēmumu radīšanā un vadīšanā, bijusi uzņēmēja, strādājusi starptautiskā uzņēmumā kā biznesa konsultante. Biedrības „Līdere” biedre un mentore. Vairāk kā 6 gadu pieredze akadēmiskajā sfērā kā studiju programmu direktorei un katedras vadītājai.

Pētnieciskās intereses: starp-kultūru biznesa jautājumi, stratēģija, uzņēmējdarbība. Ir daudzu starptautiskos izdevumos publicētu zinātnisku publikāciju autore.

Mob.: +371 29244831
[email protected]

 

EVIJA APINE

EVIJA APINE

Pasniedz priekšmetus:

Individuālā supervīzija

Supervīzija grupā un komandā

Izglītība:

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolā “Attīstība” Rīgā iegūts Bakalaura grāds Sociālajās zinātnēs (Sociālais darbs) un Diploms par augstāko profesionālo izglītību sociālajā darbā.

Maģistra grāds sociālajā darbā iegūts starptautiskā studiju programmā Vācijā Merseburgas lietišķo zinātņu augstskolā.

Supervizora, kouča un organizāciju konsultanta kvalifikācija iegūta Tallinas Universitātes un Vācijas Supervīzijas institūta „Der Rote Faden” tālākizglītības programmā „Supervīzija – Koučings – Organizāciju attīstīšana”.

Studijas un tālākizglītība turpināta Dānijā, Norvēģijā, ASV un Zviedrijā.

Evija Apine ir uz attīstību orientēta supervizore ar ilggadēju pieredzi individuālo, grupas, komandas un organizāciju supervīziju vadīšanā. Evijas sirdslieta un aizraušanās ir pārmaiņu veicināšana individuālajā, komandas un organizācijas līmenī. Par supervizori strādā kopš 2003.gada, vadot individuālās supervīzijas speciālistiem un vadītājiem, grupas, komandas supervīzijas un pārmaiņu procesus organizācijās. Supervizora darba pieredze ir gan valsts, gan privātajā sektorā. Rīgas pašvaldībā ieviesa un vadīja supervīzijas sociālā darba speciālistiem un veidoja supervīziju nodrošināšanas sistēmu.

Evija Apine ir SIA „MFocus” valdes locekle un supervizore, FranklinCovey sertificēta trenere un konsultante, Pasniedzēja Rīgas Stradiņa Universitātē un Latvijas Universitātē. Ir strādājusi par projektu vadītāju SIA Projektu un kvalitātes vadība un citur. Latvijas Universitātē strādāja par lektori un Sociālā darba profesionālās studiju programmas direktori.

Evija Apine ir Latvijas Supervizoru apvienības dibinātāja un valdes locekle kopš 2006.gada, vairāku publikāciju par supervīziju autore, līdzautore grāmatai „Supervīzija sociālajā darbā: Supervizora rokasgrāmata” (2007), eksperte – konsultante sociālā darba jomas projektos.

[email protected]

Mob. tālr. 29641554

 

Solveiga Blumberga

Solveiga Blumberga

Pasniedz priekšmetus:

Mūsdienu vadības psiholoģija

Korporatīvā sociālā atbildība un ilgtspēja

Izglītība:
Latvijas Universitāte / Daugavpils Universitāte - psiholoģijas doktorantūra
Latvijas Universitāte PPI– Mg. Psych.
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola – B. Psych.
Sanktpēterburgas Akmeoloģijas akadēmija – videotrenera kvalifikācija
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola – psihologa kvalifikācija

Solveiga Blumberga ir RISEBA docente, ilgstoši strādājusi par lektori Rīgas Stradiņa Universitātē, RPIVA, Ventspils augstskolā, Latvijas Jūras akadēmijā, SPPA. Padziļinājusi zināšanas Lietuvā grupu psihoterapijā, kur ieguvusi grupu psihoterapeita sertifikātu.

Stažējusies Stokholmas Universitāte un Sanktpēterburgas Universitātē, lasījusi vieslekcijas Erasmus Programmas : Staff Mobility – Teaching Assignment ietvaros Beļģijas augstskolā Kortrikā - Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen un Francijā, Parīzē - Leonardo da Vinči universitātē.

Pētnieciskās intereses: līderība un autoritāte, sekmīgas uzņēmējdarbības psiholoģisko rādītāju izpēte, korporatīvā sociālā atbildība.

RISEBA Menedžmenta un mārketinga katedras docente
[email protected]
Mob. tālr. +371 26461229

 

JŪLIJA BULATOVA

JŪLIJA BULATOVA

Pasniedz priekšmetus: 
Organizāciju uzvedība

Izglītība:
Mg.psych. 
MBA

 

 

NATĀLIJA DIEVIŅA

NATĀLIJA DIEVIŅA

Pasniedz priekšmetus:

Koučings biznesā

Supervīzijas metodes un tehnikas: teorija un prakse

Izglītība:

Mg.paed.

 

ILZE DREIFELDE 

ILZE DREIFELDE

Pasniedz priekšmetus:

Supervizora profesionālā darbība un ētika

Mākslā pamatotas pieejas organizācijas vadīšanai

Izglītība:
Mg.psych, mg.sc.sal (veselības aprūpe)
Psiholoģijas maģistra grāds – Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
Maģistra grāds veselības aprūpē un mākslas terapeita kvalifikācija.

Ilze Dreifelde ir ieguvusi psiholoģijas maģistra grādu un maģistra grādu veselības aprūpē. Ilgstoši strādājusi par psiholoģi VSAC „Rīga” filiālē „Ezerkrasti”. Savu profesionālo darbību attīstījusi apgūstot mākslas terapeita profesiju, ko realizē darbā privātpraksē. Supervīzore. 
Šobrīd strādā kā viespasniedzēja Rīgas Stradiņa universitātē, RISEBA, kā arī vada izglītojošus kursus Nodarbinātības valsts dienestā ESF projekta ietvaros.

Pētnieciskās intereses saistītas ar stresa un izdegšanas pārvarēšanas iespējām, mākslas metožu izmantošanu dažādu personības aspektu līdzsvarošanai.

E-pasts - [email protected]

 

SANDRA ELKSNE

Pasniedz priekšmetus:

Personāla un pārmaiņu vadība

Izglītība:

Mg.vad.

 

DENISS HANOVS

Pasniedz priekšmetus:

Dažādības vadība

Izglītība:

Dr.art. – Latvijas Kultūras akadēmija

Rīgas Stradiņa universitātes profesors

 

Gundega Lapiņa

Gundega Lapiņa

Biznesa departamenta vadītāja

Pasniedz priekšmetus:

Inovācijas un intelektuālā īpašuma aizsardzība

Izglītība:
Latvijas Universitāte , Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Dr. paed. 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Mg.paed./ izglītības darba vadītāja kvalifikācija
Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, maģistra līmenim atbilstošs diploms, fiziķe, pedagoģe.

Gundega Lapiņa ir RISEBA asociētā profesore.

Kopš 2012.gada decembra - RISEBA Biznesa departamenta vadītāja.
Laikā no 2000. līdz 2012.gadam strādājusi Latvijas Tehnoloģiskajā centrā par starptautisku projektu vadītāju, nodarbojoties gan ar projektu pieteikumu gatavošanu, gan izpildi. Divpadsmit gadus darbojusies Eiropas Biznesa atbalstā tīklā, popularizējot inovāciju Latvijas uzņēmējdarbības vidē, kā arī  veicinot Latvijas uzņēmēju un zinātnieku sadarbību starptautiskā mērogā. Darbojoties starptautiskos   projektos, tikusies ar uzņēmējiem, zinātniekiem un administratīvajiem darbiniekiem, veikusi pētījumus par inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību un atbalstu Latvijā. EK Mūžizglītības programmā G.Lapiņa koordinējusi Leonardo da Vinči projektu un izstrādājusi tālmācības kursus.

Tālr.: 67 893 989
Mob.tālr. 25 619 453
e-pasts [email protected]

 

SANDRA MIHAILOVA

SANDRA MIHAILOVA

Pasniedz:

Konsultēšanas un supervīzijas teorijas

Izglītība:
Mg.biol., Mg.paed., Dr.psych.
Latvijas Universitāte
Mg.sc.sal.
Rīgas Stradiņa universitāte

Sandra Mihailova sākusi strādāt par psihologu 1991.gadā, iegūstot atbilstošu izglītību psihoterapijā, vēlāk saņēmusi arī Eiropas psihoterapeita sertifikātu. Ieguvusi doktora grādu attīstības psiholoģijā, ievēlēta par asociēto profesori Rīgas Stradiņa universitātē.

Sandra Mihailova ir sertificēta mākslas terapeite un dejas un kustību terapeite. Rīgas Stradiņa universitātē sadarbībā ar Belfāstas Karalisko universitāti iegūta supervizora izglītība. Ir 10 gadu praktiskā pieredze akadēmiskā departamenta vadībā. Kopš 2010.gada pasniedz vieslekcijas Augstskolā RISEBA.

Sandra Mihailova regulāri piedalās dažādos Eiropas un Latvijas mēroga izglītības projektos un konferencēs, kā eksperte piedalās arī ESF projektos.

Latvijas Zinātņu padomes eksperte.

Pētnieciskās interesessaistītas ar psiholoģijas atkarību/monetārās uzvedības un naudas psiholoģiju, pašapziņas un sevis koncepciju, dejas un kustību ietekme uz ķermeni, psiholoģisko neauglību.

E-pasts: [email protected]

Tālr.: +371 29144606

 

JĀNIS MIHAILOVS

Pasniedz:
Mūsdienu pasaules attīstības tendences

Izglītība:

Baltijas Starptautiskās akadēmijas profesionālā maģistra studiju programma Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā, profesionālā maģistra grāds un uzņēmumu vadītāja kvalifikācija (Mg. man.)

Mikolas Romeris universitātes Juridiskās fakultātes doktorantūra, sociālo zinātņu doktors tiesībās (Dr. iur.)

Rīgas Stradiņa universitātes Sociālo zinātņu doktorantūra

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultāte Sociālo zinātņu maģistrs tiesību zinātnēs (Mag.iur.)

Latvijas Kultūras akadēmija, humanitāro zinātņu maģistrs mākslās (Mag. art.)

 

Leonīds Pētersons

Leonīds Pētersons

Pasniedz priekšmetus:
Biznesa stratēģiskā vadīšana un konkurētspēja starptautiskā vidē

Izglītība:

Dr.sci.ing.

Leonīds Pētersons ir RISEBA Senāta priekšsēdētājs. 1973. gadā viņš ieguva doktora grādu Maskavas fizikas un tehnikas institūtā, kurš vēlāk, pēc Latvijas neatkarības iegūšanas, Tehniskajā Universitātē tika apstiprināts kā inženierzinātņu doktora grāds. Leonīds Pētersons ir ieguvis arī MBA grādu un asociētā profesora grādu.

Kā RISEBA asociētais profesors, L. Pētersons ir lasīja lekcijas bakalaura un MBA programmas studentiem tādos studiju kursos kā Stratēģiskā vadībzinība un Mārketinga pētījums.

No 1998-2004. gadam viņš veica pētījuma par tālmācības problēmām biznesa augstskolā "Turība", Rīgas biznesa skolā un Tehniskajā Universitātē. Viņš ir sarakstījis vairākus rakstus par tālmācības iespējām, kā arī ir piedalījies vairākās konferencēs.

Laika periodā no 2005. gada līdz 2006. gadam, L. Pētersons piedalījās valsts finansētā projektā "Phare", ar mērķi veicināt Latvija skolu attīstību, kurā viņš bija ekspertu grupas vadītājs. Projekta rezultātā tika izveidots mācību grāmatu saturs Ogres profesionālajai vidusskolai.

Sadarbībā ar Jāni Cauni un Andreju Dzedoni, L. Pētersons ir izdevis grāmatu "Stratēģiskā vadībzinība", kas pēdējo desmit gadu laikā ir kļuvusi par vienu no galvenajām mācību grāmatām Stratēģiskās vadībzinības jomā.

Leonīda Pētersona zinātniskās intereses joma dotajā brīdī galvenokārt ir saistīta ar Latvijas Biznesa vides attīstību, pētot pēc padomju un šā brīža ekonomikas lejupslīdi.

 

ALEKSEJS SAVEĻJEVS

Pasniedz:
Pārrunu vadība un konfliktu risināšana

Konsultāciju pakalpojumu pārdošana un realizēšana

Izglītība:
Latvijas Kultūras akadēmija - Mg.art.

 

TATJANA VASIĻJEVA

Tatjana Vasiļjeva

Pasniedz priekšmetus:
IT Biznesa efektivitātes paaugstināšanai

Izglītība:
Dr.oec. 
Latvijas Universitāte
Ļeņingradas Finanšu-Ekonomiskais Institūts
Latvijas Nacionālā Kvalitātes biedrība
LKA un Institute of Financial Services

Tatjana Vasiļjeva ir ieguvusi doktora grādu matemātisko skaitļošanas metožu pielietošanā ekonomikā, strādājusi Valsts plāna zinātniski pētnieciskajā institūtā. No 1991.g. strādājusi vadošajās Latvijas bankās par Informācijas Tehnoloģiju (IT) vadītāju. Latvijas Nacionālajā kvalitātes biedrībā ieguvusi Kvalitātes vadītāja Sertifikātu, Latvijas Komercbanku asociācijā un Institute of Financial Services (UK) ieguvusi Latvijas banku speciālista Sertifikātu. 
RISEBA strādā no 2011.g. oktobra.

Pētnieciskās intereses: saistītas ar IT  pielietojumu bankas un finanšu institūcijās, IT un Informācijas Sistēmu (IS) pārvaldību, IS Projektu vadību.

2012.g. februārī tika izvēlēta par Eiropas Komisijas alternatīvo ekspertu Informācijas Tehnoloģiju un Komunikāciju Standartizētās Platformas izstrādei (no Latvijas).

Latvijas Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas Asociācijas (LIKTA) individuālais biedrs.

Tālr: +371 67 500 263
Mob.: 29487303
[email protected]

 

MARIJA VĀCIETE

Pasniedz:

Pētniecības loģika un metodoloģija

Izglītība:

Jaroslavļas Valsts pedagoģijas universitāte – psiholoģijas doktorantūra
Daugavpils Universitāte – Mg. Psych.
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola – B. Psych.
Sanktpēterburgas Akmeoloģijas akadēmija – videotrenera kvalifikācija

Marija Vāciete strādā par viesdocentu RISEBA, strādāja par lektori Rīgas Stradiņa universitātē, RPIVA. Latvijas Testu komisijas locekle.
Žurnāla “Psiholoģija Mums” galvenā redaktore un žurnāla “Psiholoģija Ģimenei un Skolai” redaktore.
Pētnieciskās intereses: pētījumu metodiku izstrāde un adaptācija, personības attīstības faktoru izpēte, sekmīgas uzņēmējdarbības psiholoģisko rādītāju izpēte.

[email protected]
Mob. tālr. +371 29552074

 

RAINA VĪRA

Raina Vīra

Pasniedz priekšmetus:

Pieaugušo mācīšanās mūsdienu metodes (koučings, mentorings, fasilitācija)

Izglītība:

Latvijas Universitāte - Dr.paed.

Rīgas politehniskais institūts

Raina Vīra ir RISEBA asociētā profesore un Satversmes Sapulces priekšsēdētāja. 
Ir iegūta darba pieredze dažādās Latvijas augstskolās.
Starptautisko nedēļu ietvaros celta kvalifikācija Fachhochschule Mainz University of Applied Sciences, Tomas Bata University, Zlin, CR , Salfordas Universitātē.

Pētnieciskās intereses saistītas ar personālvadības problēmām Latvijā. Ir vairāku publikāciju autore, kuras ir pieejamas arī EBSCO datu bāzē.

Latvijas Izglītības fonda valdes locekle, bijusi eksperte vairākos ESF projektos.

Paralēli akadēmiskajam darbam tiek vadīti semināri un konsultēti  Latvijas biznesa un valsts pārvaldes vadītāji par aktuāliem organizāciju vadīšanas jautājumiem.

 

MAIJA ZAKRIŽEVSKA

Maija Zakriževska

Pasniedz priekšmetus:

Intervīzija kā profesionālā izaugsme un kompetence

Izglītība:

Dr.psych., Mg.sc.sal.
Daugavpils Universitāte
Rīgas Stradiņa universitāte
Latvijas Universitāte

Maija Zakriževska ir RISEBA asociētā profesore.

Ieguvusi doktora grādu Sociālajā psiholoģijā par zinātniskā darba tēmu „Latvijas iedzīvotāju sociālie priekšstati par ideālo politiķa tēlu”. Rīgas Stradiņa universitātē sadarbībā ar Belfāstas Karalisko universitāti iegūta supervīzora izglītība. Rīgas Pedagoģijas un vadības akadēmijā Kreativitātes Zinātniskajā institūtā ir bijusi ievēlēta kā pētniece. Ir piedalījusies un uzstājusies daudzās starptautiskās konferencēs. Ir publicējusi daudzus zinātniskus un populārzinātniskus rakstus biznesa psiholoģijā, sociālajā psiholoģijā, kreativitātes psiholoģijā un mākslas terapijā. Ir organizējusi daudzas starptautiskas konferences

Pētnieciskās intereses saistītas ar biznesa psiholoģiju un kreativitāti ikdienā, biznesā un izglītībā.

E-pasts- [email protected]
Mob. tālr. + 371 25618687

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png