Maksājumi

Samaksas kārtība:

1. Veikt maksājumus pa semestriem divos maksājumos, līdz katra gada 15. augustam un 15. decembrim.
2. Veikt maksājumus pa mēnešiem līdz katra mēneša 15. datumam, kur gada maksa tiek sadalīta 9 maksājumos, kur pirmais ir maksājums par diviem mēnešiem. Šajā gadījumā studiju gada maksa, tiek palielināta par 5%.*
3. Saskaņā ar grafiku. 

Kā veicami maksājumi?

Maksājuma uzdevuma mērķī nepieciešams norādīt informāciju šādā secībā: 

studējošā vārds uzvārds / personas kods / maksājuma kods 

Piemērs: 
Bērziņš Jānis / 010182-11111 / M01 studiju maksa 
Bērziņš Jānis / 010182-11111 / M06 reģistrācija 

maksajuma_uzdevums.jpg

Maksājumu kodi: 

M01 studiju maksa – par studiju maksu (visām studiju programmām ir vienāds maksājumu kods)
M02 patstāvīgais darbs – par kontroldarbu, prakses atskaiti; kursa darbu utt.
M03 eksāmens – par eksāmenu, kuru kārto pirms vai pēc studiju grafikā noteiktā laika
M04 eksāmens LCCI – par eksāmenu, kuru kārto pirms vai pēc studiju grafikā noteiktā laika
M05 līgumsods – par līgumsodu 0,2% dienā no nokavētā studiju maksas maksājuma summas
M06 reģistrācija – par dokumentu reģistrāciju (visām studiju programmām ir vienāds maksājumu kods)
M08 atjaunošana – par atjaunošanu studijām
M09 studiju kurss – par papildus izvēlētu studiju kursu apmeklēšanu
M10 izziņa – par akadēmiskām un cita veida izziņām
M11 atkārtota aizstāvēšana – par noslēguma darba aizstāvēšanu pēc studiju grafikā noteiktā laika
M12 diploma kopija – par diploma un/vai diploma pielikuma dublikāta/kopijas izsniegšanu
M13 konsultācija – par konsultāciju
M14 atkārtota priekšaizstāvēšana – par noslēguma darba priekšaizstāvēšanu pēc studiju grafikā noteiktā laika
M15 studiju kursa apraksts
M16 Maksa par uzturēšanas atļaujas noformēšanu
M17 Studiju progr.veida / formas maiņa
M18 C daļas studiju kursa maiņa
M19 Iepirekšējo studiju rezultātu atzīšana
M20 Soda nauda - bibliotēka
M23 Drošības nauda
M24 Pasta pakalpojumi
M27 Studiju maksu grafika maiņa
M99 Cits

* Ja students ir izteicisvēlēšanos maksājumu dalīt un veikt atbilstoši mēnešu maksas grafikam, tad ir iepriekš jābrīdīna uzņemšanas komisija, lai maksājumu grafiks tiktu sagatavots jau pie līguma.

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png