TĀLMĀCĪBA

PIETEIKTIES

Esi aizbraucis no Latvijas un strādā ārzemēs?
Esi atvaļinājumā un baudi siltu sauli pie jūras?
Esi mīļa mamma mazulim un pavadi laiku mājās?
Taču Tu esi uzņēmīgs un vēlies turpināt studijas?

TĀLMĀCĪBA jeb E-STUDIJAS Tev būs vispiemērotākais studiju veids!

Pieteikumu iespējams iesniegt klātienē vai elektroniski. Informācija par pieteikšanās procesu un iesniedzamajiem dokumentiem, kā arī iestājeksāmeniem un konsultācijām publicēta sadaļā Maģistra studijas  un Bakalaura studijas.

 

Tālmācības priekšrocības

Ērti

Studē, atrodoties jebkurā pasaules vietā, pats nosakot, kad un kur vēlies to darīt. Veido pats savu studiju grafiku, ērti apvienojot studijas ar darbu, ģimenes dzīvi vai atpūtu. Izvēlies sev piemērotu tempu, atgriežoties pie grūtāk izprotamām tēmām.

Mūsdienīgi

Studē, izmantojot mūsdienīgu saziņas veidu – internetu un studiju materiālus elektroniskā vidē.

Ekonomiski

Studē, ietaupot laiku un finanses! Tev nebūs jāpavada laiks ceļā uz un no lekcijām, Tev nebūs jāmaksā ceļa izdevumi un jādomā, kur palikt pa nakti Rīgā. Turklāt studijas tālmācībā ir letākas kā dienas nodaļā.

Pieejami

Tālmācība ir brīvi pieejama visiem neatkarīgi no vecuma, izglītības, nodarbošanās vai dzīvesvietas. Īpaši aicinām studēt tālmācībā cilvēkus ar ierobežotām mobilitātes iespējām!

Kvalitatīvi

Visas augstskolas RISEBA bakalaura un maģistra studiju programmas ir akreditētas un ekspertu augsti novērtētas. Izvēlies sev piemērotāko no tālmācības klāsta, studē, un tiekamies klātienē tikai noslēguma darba aizstāvēšanā un izlaidumā!

 

Kā mācīties tālmācībā

Tradicionālajās mācībās augstskolā studenti apmeklē lekcijas un kārto ieskaites un eksāmenus atbilstoši plānotajam nodarbību sarakstam. Tradicionālajās mācībās studentiem ir mājas darbi un kontroldarbi, pētnieciskie darbi, kursa darbi, bakalaura un maģistra darbi. Tradicionālajās klātienes mācībās studenti var katrā laikā aiziet pie pasniedzējiem, metodiķiem un noskaidrot gan ar mācību organizāciju, gan saturu saistītos jautājums.

Tālmācībā studenti mācās attālināti, patstāvīgi apgūstot mācību vielu, atbilstoši studiju plāniem kārtojot kontroldarbus, ieskaites un eksāmenus,  vajadzības gadījumā elektroniski sazinoties ar pasniedzējiem un studiju administratoriem. 

Lai realizētu tālmācības studijas,  ir vajadzīgas divas lietas – speciāli tālmācībai sagatavoti mācību materiāli un studiju atbalsta sistēma. Tālmācības materiālus un studiju atbalsta sistēmu piedāvā augstskola. Savukārt, no studentu puses tālmācībai nepieciešams: motivācija, mācīšanās prasmes, laika plānošanas prasme, dators ar interneta pieeju un iemaņas darbā ar datoru. 
Mūsdienās tālmācību realizē, galvenokārt izmantojot elektroniskās  tehnoloģijas. Mācību materiāli pieejami elektroniskā formā augstskolas elektroniskajā mācību sistēmā. Lai piekļūtu studiju materiāliem, nepieciešams internets, kā arī augstskolas piešķirta parole un lietotāja vārds. 

Tālmācība ir patstāvīgas studijas neklātienē, tomēr tā nav pašmācība. Tālmācības materiāli atšķiras no tradicionālajiem mācību materiāliem. Tie ir speciāli tālmācības vajadzībām sagatavoti materiāli – dokumenti, prezentācijas, lekciju videofaili, kuros iestrādāti vingrinājumi paškontrolei, testi,  kā arī uzdevumi mācību vielas apguvei. 

Lai arī studenti studē katrs savā vietā, laikā un tempā, lai organizētu mācības augstskolā, studenti apgūst noteiktus studiju kursus noteiktā secībā un ierobežotā laika periodā.  Tāpat kā klātienes nodarbībās, arī tālmācības studijās studiju programma tiek sadalīta pa gadiem un semestriem, un studenti to apgūst secīgi pēc plāna.

Bakalaura studiju programmmas un maksa šeit

Maģistra studiju programmmas un maksa šeit

Studiju maksa

Maksājumu grafiks ir elastīgs - ar iespēju samaksāt gada studiju maksu dalītajos maksājumos.

Tālmācības norise augstskolā RISEBA

  • Tālmācība noris galvenokārt izmantojot elektroniskās tehnoloģijas: datoru ar interneta pieslēgumu, skype, audio materiālus un video materiālus. Latvijā dzīvojošajiem studentiem tiek piedāvāta papildus iespēja – apmeklēt arī klātienes lekcijas.
  • Katrā studiju kursā tālmācībā studējošais saņem īpaši veidotu elektronisku studiju materiālu, kurā atrodama visa nepieciešamā informācija kursa apguvei gan teksta, gan videolekciju veidā, praktiski uzdevumi, paškontroles jautājumi, ieteicamā literatūra utt.
  • Tālmācības materiālos ir paškontroles testi un kontroluzdevumi. Tie paredzēti studējošo pašpārbaudei, zināšanu un prasmju nostiprināšanai.
  • Konsultācijas tiešsaistē ar mācību spēku noris kā aktīva domu un pieredzes apmaiņa, kas padziļina izpratni un palīdz risināt neskaidros jautājumus.
  • Ieskaites un eksāmenus, studējot tālmācībā, jākārto elektroniski. Studenti kārto kontroldarbus un eksāmenus saskaņā ar studiju plānu.
  • Jebkuru jautājumu risināšanā studējošajiem vienmēr palīdz profesionāli klientu konsultanti – RISEBA Tālmācības centra darbinieki un mācību spēki.

 

Tālmācība ir progresīva izglītības iegūšanas studiju forma, kuras pamatā ir patstāvīgas studijas bez tieša un nepārtraukta kontakta ar mācību spēku. Saskaņā ar LR Izglītības likumu tālmācība definēta kā neklātienes izglītības paveids.

Students e-studiju semestra sakumā saņem mācību materiālus – visu nepieciešamo informāciju, praktiskos uzdevumus, jautājumus paškontrolei un ieteicamās literatūras sarakstu, kā arī piekļuvi e-studiju videolekcijām. Saziņa notiek nepārtraukti tiešsaistes konsultācijās, pasniedzēji stimulē studentus uzdot jautājumus arī rakstiski. Apmācība tālmācības studijās notiek cikliski – piemēram, studenti saņem uzdevumus, nosūta pasniedzējiem atbildes, saņem atzīmes un komentārus, studentiem atkal rodas jautājumi, uz kuriem pasniedzējs atbild un aizsūta jaunu uzdevumu ar komentāriem. Noslēguma pārbaudījums – bakalaura vai maģistra darba aizstāvēšana notiek klātienē.

Sazinieties ar  Vitu Jegorovu un Jekaterinu Ignatoviču par studijām saistītos jautājumos. E-pasts [email protected]

дистанционное обучение
дистанционное обучение
дистанционное обучение

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png