Kopīgā doktorantūras studiju programma

Piesakies

Atbalsts doktorantūras kandidātiem: 30% atlaide studiju maksai

 

Doktorantūras studijas dibinātas 2006.gadā. Kopīgā doktorantūras programma tiek realizēta sadarbībā ar RISEBA Universitāti un Banku augstskolu, galvenie stratēģiskie partneri ir SSE Rīga un Kaiserslauternes universitāte.

Programmas mērķis ir sagatavot zinātņu doktorus, augstākās kvalifikācijas pētniekus un speciālistus, dodot nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības un uzņēmumu attīstībā Latvijā un Eiropā.

Kopīgā doktora studiju programma “Biznesa vadība” ir pirmā Latvijā kopīgā doktora studiju programma (dibināta 2006. gadā). Šajā periodā ir uzkrāta unikāla kopīgās programmas vadīšanas  pieredze, gatavojot jaunos zinātņu doktorus.
Kopīgā doktora programma “Biznesa vadība” ir vienīgā atvērtā tipa programma, kurā kā zinātniskie vadītāji un viesprofesori tiek piesaistīti eksperti no dažādām valstīm. Programmas stiprās puses ir tās atbilstība ES un Latvijas izvirzītajiem uzņēmējdarbības attīstības mērķiem, kā arī efektīva zināšanu apmaiņa starp augstāko izglītību, uzņēmējdarbības vidi un sabiedrību. 

Programma tiek īstenota gan latviešu, gan angļu valodā, kas ļauj piesaistīt ārzemju studentus un radīt studentiem starptautisku zinātnisko vidi. Turklāt studijas angļu valodā tiek organizētas sesiju veidā (trīs sesijas gadā), ļaujot ārzemju doktorantiem turpināt profesionālo darbību mājas valstī, apvienojot tās ar studijām Latvijā. Ārzemju studenti var izmantot arī iespēju piedalīties programmas sēdēs attālināti un apspriest promocijas darbu dažādos tā izstrādes posmos.
Doktora studijas ir augstākais iespējamais izglītības līmenis, un programmas absolventi ir nodarbināti augstākās līmeņa amatos valsts pārvaldē un uzņēmējdarbībā, akadēmiskajā vidē – vadošie pētnieki, profesori un Latvijas Zinātnes padomes eksperti. Liela daļa no absolventiem paši ir darba devēji.

Aplūkot doktorantūras stratēģiju

Doktora studiju programmas nolikums

Vairāk par programmu: www.jointphd.eu 

Pieteikties studijām doktoru programmā: https://www.riseba.lv/lv/studentiem/doktora-studijas

 

Kopīgās doktora studiju programmas padome
Kopīgās ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares (uzņēmējdarbības vadības apakšnozares) doktora studiju programmas „Biznesa vadība” padome ir koleģiāla institūcija, kas darbojas saskaņā ar Padomes nolikumu, Doktora studiju programmu reglamentējošiem dokumentiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Doktora studiju programmu īsteno divas augstskolas: Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA un Banku augstskola.
Padomes apstiprina studiju programmu un tās izmaiņas, pārrauga Doktora studiju programmas īstenošanu, izskata promocijas darbus, virzot tos uz aizstāvēšanu Promocijas padomē, apspriež savstarpēji veicamos finanšu norēķinus un veic citas ar programmas īstenošanu saistītās aktivitātes. 

Padomes priekšsēdētājs:

RISEBA Doktorantūras programmas direktors Prof. emeritus, Dr.hab. oec. Vulfs Kozlinskis

 

Padomes locekļi:

  • RISEBA rektore Prof., Dr.oec. Irina Senņikova
  • RISEBA Zinātņu prorektors Asoc. Prof., Dr.oec. Valters Kaže
  • Banku augstskolas rektore Asoc. Prof., Dr.Sc.Adm. Līga Peiseniece
  • Banku augstskolas Zinātņu prorektors Andris Nātriņš
  • Banku augstskolas profesore Dr.oec. Tatjana Volkova

 

Studējošo pārstāvis: Valērija Kozlova

 

Padomes sekretāre:

RISEBA Zinātnes nodaļas vadītāja Anna Strazda

 

Doktora studiju padomes nolikums

 

Uzzini vairāk par EDAMBA

RISEBA ir vienīgā augstskola Baltijā, kas 2018. gada septembrī ieguva EDAMBA biedra statusu. Augstskolas rektore, profesore Tatjana Vasiļjeva atzīst: „Būt asociācijas izpildkomitejas sastāvā ir liels pagodinājums, tas ir augsts novērtējums arī augstskolai kopumā. Iestāšanās EDAMBA asociācijā bija un turpina būt liels solis RISEBA zinātnes attīstībā. Augstskolas doktorantūras studenti un promocijas darbu vadītāji var būtiski uzlabot pētnieku - partneru tīklu, veikt kopīgos pētnieciskos darbus dažādu starptautisko projektu ietvaros, piedalīties promocijas darbu prestižā ikgadējā konkursā u.c.”.

EDAMBA ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas izveidota 1991. gadā, lai veicinātu ciešāku sadarbību starp doktorantūras programmām, kas specializējas uzņēmējdarbībā, tādējādi
•    piedāvājot platformu zinātniskās informācijas apmaiņai,
•    atbalstot kopējus zinātniskus pētījumus,
•    palīdzot asociācijas dalībaugstskolām uzlabot kvalitāti doktorantūras programmu pētījumiem, saglabājot eiropeisku fokusu, vienlaikus sekmējot dažādību.

Ik gadu EDAMBA saviem biedriem piedāvā arī:
•    EDAMBA ziemas skolas doktorantu studentiem un promocijas darbu vadītājiem;
•    EDAMBA vasaras pētniecības akadēmiju (kopš 1992. gada),
•    EDAMBA doktorantūras pētījumu konkursu (kopš 2003. gada),
•    regulāras tikšanās, pieredzes apmaiņu.

Šobrīd EDAMBA biedri ir augstskolas no 26 pasaules valstīm: http://www.edamba.eu/r/default.asp?iId=GKFHDI 

Vairāk par EDAMBA: http://www.edamba.eu/r/default.asp?iId=GHMKJE 

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png