Profesoru padome

Profesoru padome tiek veidota profesoru un asociēto profesoru vēlēšanām, saskaņā ar spēkā esošo LR Augstskolu likumu. Profesoru un asociēto profesoru vēlēšanas RISEBA, BA, VeA kopīgās profesoru padomes vadībzinātnes un ekonomikas un zinātņu nozarē (turpmāk tekstā – Profesoru padome) notiek saskaņā ar LR Augstskolu likumu un Augstskolu nolikumiem par akadēmiskā personāla vēlēšanām. Profesoru padomi izveido uz pieciem gadiem saskaņā ar LZP apstiprināto Latvijas Zinātņu nozaru un apakšnozaru sarakstu un to apstiprina AIP. Profesoru padomes locekļus apstiprina katras augstskolas Senāti. Profesoru padome ir Triju augstskolu – Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA, Banku augstskolas un Ventspils Augstskolas Vadībzinātnes profesoru padomes tiesību un pienākumu pārņēmēja.

2019.gada 21.oktobrī ar Augstākās izglītības padomes atzinumu tiek apstiprināta Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA, Banku augstskolas un Ventspils Augstskolas kopīgā profesoru padome Ekonomikas un uzņēmējdarbības, t.sk. Vadības zinātnēs, šādā sastāvā:


Padomes priekšsēdētāja: Banku augstskolas Prof. Tatjana Volkova
Padomes locekļi: 
Dr. oec., prof. Andrejs Čirjevskis (RISEBA)
Dr. oec., prof. Elīna Gaile-Sarkane (RTU)
Dr. phys., prof. Sergejs Hiļkevičs (VeA)
Dr. oec., prof. Kārlis Ketners (BA)
Dr. oec., prof. Nataļja Lāce (RTU)
Dr. oec., prof. Irina Senņikova (RISEBA)
Dr. oec., prof. Biruta Sloka (LU)
Dr. oec., prof. Tatjana Vasiļjeva (RISEBA)
Dr. oec., prof. Andra Zvirbule (LLU)
Padomes sekretāre: Banku augstskolas rektorāta referente Ieva Balode

Profesoru padomes nolikums


 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png