RISEBA projekti

nordplus

19.05.2021.

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA kopā ar partneriem no Lietuvas un Islandes piedalās projektā Nord Plus (projekta Nr. NPAD-2019/10011) COP vai “Prakses kopienas, kā pieaugušo izglītības rīks”.

Projekta koordinators ir Mikas Balkevičius no Problem-based learning (PBL) institūta / https://www.pblerasmus.com/

Projekts ir vērsts uz Prakses kopienu (COP) izpēti izglītības nolūkos, tiks pētītas gan neformālās izglītības organizācijas, gan individuāli veidotas Prakses kopienas.

Šī projekta mērķis ir izveidot vadlīnijas, lai atvieglotu prakses kopienu (COP) darbu ar tiešsaistes platformām, kā piemēram Facebook, YouTube un LinkedIn.

Projekta īstenošanas laiks: 01.05.2019. līdz 01.05.2021

Projekta aktivitātes:

1. Veikt pētījumu par prakses kopienām Latvijā:

2. Izveidot mācības pieaugušajiem, tēma,  kā izveidot un vadīt prakses kopienas;

3. Izveidot Prakses kopienu Facebook, YouTube un LinkedIn, balstoties uz izstrādātājām vadlīnijām.

Projekta rezultāts ir vadlīnijas darbam ar prakses kopienām, kā arī YouTube kanāla izveide.

https://www.youtube.com/channel/UC43ho9JoglSWo4X5aNpUOxQ/playlists

Partneri:

Mikas Balkēvičs – PBL institūts (Lietuva);

Torvalds Finnbjornssons, iedvesmojošs; asociācija pētniecības un inovācijas sadarbības jomā (IS-HRIS);

Hansina Bjarnfridur, IS soli pa solim (IS-Sfs radgjof).

-----

RISEBA University of Applied Sciences is participating in Nord Plus project (Project No. NPAD-2019/10011), called C.O.P or Community of Practice as a tool in adult educations, with partners from Lithuania and Iceland.

The project coordinator is Mikas Balkevičius from Problem-based learning (PBL) Institute, https://www.pblerasmus.com/

Project will target individual, organizational and sectoral learning - it will empower adult learners to use communities of practice for educational purposes; Non-formal education organizations will be able to provide online facilitation in COPs. Adult education sector will be enriched with innovative network-based learning opportunities.

The aim of this project is to create and test methodology for facilitating learning activities within Communities of Practice (COP) Community of Practice online learning platform would be based on social network of Facebook and integrated with related audiovisual platforms like YouTube, LinkedIn.

Project time period: 01.05.2019. - 01.05.2021

The main activities are:

1. Research on Communities of Practice functioning at National level:

2. Training of Adults Educators and Facilitators how to create and facilitate COPs

3. Testing of Community of Practice with Adult learners.

Result of this project is methodology for Community of Practice for Adults learning and YouTube channel: COP PROJECT Education

Link: https://www.youtube.com/channel/UC43ho9JoglSWo4X5aNpUOxQ/playlists

Partners:

Mikas Balkevicius - Problem-based learning (PBL) Institute (Lithuania);

Thorvald Finnbjornsson, Is-Inspiring; association on research- and innovation cooperation (IS-HRIS);

Hansina Bjarnfridur, IS-Step by Step (IS-Sfs radgjof);

The project “Community of Practice as a tool in adult educations, with partners from Lithuania and Iceland.”

_____________________________________________

 

Licencēta jauna studiju programma

 

Liepājas Universitāte un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA” saņēmusi licenci jaunas studiju programmas realizēšanai.

Kopīgā doktora studiju programma tiks realizēta kopā ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA” – “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas”. Programma pavērs iespēju iegūt zinātniskā doktora grādu zinātnes doktors/-e (Ph.D.) radošās industrijas zinātnēs. Programmu realizēs angļu valodā. Arī šī programma izstrādāta projektā SAM 8.2.1.0/18/A010 “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU”.

Sagatavots 26.04.2021.

 

_______________________________________

ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU” īstenošana

 

Projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas

stiprināšana LiepU” (SAM 8.2.1.0/18/A/010) ietvaros izstrādāta Liepājas Universitātes (LiepU) un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA (RISEBA) studiju virziena “Mākslas” kopīgā doktora studiju programma “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas”.

17.martā notika Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras Studiju kvalitātes komisijas sēde, kurā pieņemts pozitīvs lēmums par programmas licencēšanu.

Sagatavots 26.03.2021.

__________________________________________

 

intergen

______________________________________________

 

AR ERAF ATBALSTU ĪSTENOTAIS “MOTIVAL” PROJEKTS ĪSTENO DARBA TIRGUS DALĪBNIEKU APTAUJU

Turpinot 2020.gada vasarā projekta ietvaros uzsākto pētījumu virkni prasmju un vērtību pētījumu jomā, projekta grupa 2020.gada decembrī uzsāka darba tirgus dalībnieku aptaujas par tirgū nepieciešamajām prasmēm.

Šobrīd pētījuma ietvaros tiek veikta darba devēju aptauja – aptverot plašu loku Latvijas uzņēmumu, tiek noskaidrotas to skatījumā būtiskākās darba tirgus pieprasītās prasmes. Lai arī projekta gaitā pētnieki spiesti pārvarēt pandēmijas sekas – tostarp, izaicinājumus sasniegt lielu daļu respondentu, kuru uzņēmējdarbību ietekmējusi dīkstāve, intervijas aktīvi turpinās arī 2021.gada sākumā.

Paralēli darba ņēmēju pētījumam projekta grupa ir izstrādes beigu posmā pēdējam būtiskajam IT matricas modulim – darba ņēmēju prasmju testiem. Ir pabeigta IT risinājuma izstrāde, notiek tā testēšana, tulkošana un adaptācija, ko paredzēts veikt janvāra laikā, lai uzsāktu plašu Latvijas darba ņēmēju aptauju.

Darba ņēmēju un devēju pētījumu rezultāti kalpos par pamatu zinātniskām publikācijām, bet respondentu atgriezeniskā saite palīdzēs uzlabot mašīnmācīšanās algoritmus, lai nākotnē darba tirgū prasmju vērtēšanai būtu pieejams inovatīvais Motival risinājums.

Par “Motival” projektu:

Kopš 2019.gada aprīļa pilnsabiedrība PS “Motival Development” sadarbībā ar SIA “Aptauju centrs” un SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"", īsteno ERAF finansētu projektu 1.1.1.1/18/A/151 “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”.

Projekta ietvaros tiek attīstīta unikāla sociālā tehnoloģija – tiek izstrādāts praktisks instruments, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projekta rezultātā radītās tehnoloģijas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā.

Jebkurš interesents jau šobrīd var aizpildīt personības testu un atklāt savas vērtības interneta vietnē: https://tests.motival.life .

Sagatavots: 11.01.2021

________________________________________

 

Jaunā starpdisciplinārā doktorantūras programma iesiegta licencēšanai

https://www.liepu.lv/uploads/atteli/projekti/sam822.png

Projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU” (SAM 8.2.1.0/18/A/010) ietvaros ir sagatavota un iesniegta licencēšanai starpdisciplināra doktorantūras programma “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas.” Jauno studiju programmu realizēs kopīgi divas augstskolas: Liepājas Universitāte un RISEBA.

Tagad projektā notiek darbs pie aprobācijas kārtības izstrādes, lai jaunajā studiju gadā varētu uzsākt studiju programmas “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas” aprobāciju.

Sagatavots 28.12.2020.

__________________________________________

 

“MOTIVAL” PROJEKTS ATSKATĀS UZ IZAICINĀJUMIEM PILNU, BET RAŽĪGU GADU

Ar ERAF atbalstu īstenotā unikālā pētījumu tehnoloģiju projekta “Motival” komanda 2020.gada nogalē ar prieku atskatās uz aizvadīto ražīgo gadu. Kaut pandēmija ietekmēja visas sabiedrības dzīvi – arī projekta gaitu, ierobežojot pētnieku iespējas sasniegt zināmu daļu auditorijas, šis gads projektam ir bijis straujas izaugsmes laiks.

Šī gada vasarā projekts sasniedza būtisku jaunu attīstības fāzi: pēc tehnoloģijas prototipa izstrādes un veiktā pētījuma attēlu un vārdu testu validācijai personīgo vērtību mērīšanas jomā esam ieguvuši vērtīgus datus par sabiedrības vērtībām un pietiekamu daudzumu respondentu, kas nodrošina mašīnmācīšanās algoritma uzlabošanu. Ir sagatavots publikācijai zinātniskais raksts, kas drīz būs lasāms autoritatīvā starptautiskā žurnālā.

Pēc pētījuma vērtību tests ir publiski pieejams un nu jau aptuveni 8000 respondentu uzsākuši testu. Testus turpina aizpildīt ievērojams skaits respondentu, kas uzzinājuši par personības testiem sociālajos tīklos vai no paziņām. Šī papildus respondentu plūsma apliecina projekta rezultātu nozīmīgumu mērķa auditorijai un to augsto interesei.

Motival tehnoloģiju decembrī aprobējām sadarbībā ar pētniekiem no Valsts pētījumu programmas COVID-19 seku mazināšanai, lai vērtētu iedzīvotāju attālinātā darba pieredzi pandēmijas situācijā. Šajā pētījumā notiek rezultātu apkopošana un analīze, kam sekos publikācijas sagatavošana.

Kā nākamo būtisko soli projekta ietvaros esam spēruši  2020.gada decembrī - uzsākta darba tirgus dalībnieku aptaujas par tirgū nepieciešamajām prasmēm. Šobrīd pētījuma ietvaros tiek veikta darba devēju aptauja, bet 2021.gada 1.ceturksnī īstenosim arī darba ņēmēju aptauju. Šo pētījumu rezultāti kalpos par pamatu zinātniskām publikācijām, bet respondentu atgriezeniskā saite palīdzēs uzlabot mašīnmācīšanās algoritmus, lai nākotnē darba tirgū prasmju vērtēšanai būtu pieejams inovatīvais Motival risinājums.

Ar prieku atskatāmies uz neparasto, izaicinājumiem pilno gadu un optimistiski raugāmies nākotnē. Lai mums izdodas sasniegt iecerēto un izdarīt vēl vairāk!

Par “Motival” projektu:

Kopš 2019.gada aprīļa pilnsabiedrība PS “Motival Development” sadarbībā ar SIA “Aptauju centrs” un SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"", īsteno ERAF finansētu projektu 1.1.1.1/18/A/151 “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”.

Projekta ietvaros tiek attīstīta unikāla sociālā tehnoloģija – tiek izstrādāts praktisks instruments, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projekta rezultātā radītās tehnoloģijas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā.

Jebkurš interesents jau šobrīd var aizpildīt personības testu un atklāt savas vērtības interneta vietnē: https://tests.motival.life .

Sagatavots: 21.12.2020

_______________________________________

 

babbat

BoB as a Bate – better adult training (BABBAT) 
Erasmus KA2 adult
Numurs:  2019-1-IS01-KA204-051131

Par projektu:
2019. gada oktobrī mūsu augstskola tika apstiprināta kā partneris Erasmus + partnerības projektā (KA2). Divu gadu projekts, kas vērsts uz pieaugušo izglītību, kopā ar sešiem citiem partneriem no Igaunijas, Čehijas, Lietuvas, Grieķijas, Spānijas un Islandes strādāsim pie pieaugušo apmācības programmām viņu karjeras attīstībai.
 
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir iegūto prasmju izmantošana praksē, motivējot pieaugušos apgūt jau nas zināšanas un prasmes, lai:
•    paaugstinātu savu kvalifikāciju
•    atrastu jaunu darbu
•    veicinātu iekļaušanas (socializācijas) iespējas
•    paaugstinātu savu pašapziņu
 
Projekta koordinators:
Skref fyrir Skref ehf / Soli pa solim / Soli pa solim (Islande)

Projekta mājas lapa:
http://babbat.riseba.lv/
 

_________________________________________

 

Newly established interdisciplinary doctoral program “Media Arts and Creative Technologies”

avmm
 
 “Media Arts and Creative Technologies” is a newly established interdisciplinary doctoral program in Latvia. Two universities, University of Liepāja and RISEBA, will jointly host the new doctoral program. For the first time in Latvia, the new program will offer a doctoral degree in artistic research that combines artist’s creative practice, scientific and technological innovation, and critically analytical research methodology. The program’s graduates will be awarded with a Doctor of Philosophy degree (PhD) in “Other humanities and arts, including creative industries.”
 
Contemporary culture and economy demand versatile, independent, and capable specialists in digital media and audio-visual arts who can work creatively and productively with a wide range of innovative technologies. To prepare such specialists is the goal of the new doctoral program, developed by leading professors from both universities in collaboration with colleagues from other schools in Latvia and abroad.
 
The goal of the new doctoral program is to train competitive professionals – artists who will obtain a versatile skill set, knowledge, and experience in production of innovative media and art works, creative projects management, artistic research, and production of new knowledge.
 
Potential career paths with a degree from the new doctoral program include a successful individual career in the labour market for arts, media, innovative technologies, and creative industries as well as an academic career in higher education. The graduates of the new program will be well-prepared to take part in shaping contemporary culture in the widest sense of the word, including through their potential to work as experts, consultants, policy-makers, project evaluators, and initiators of various innovations in numerous local, national, EU, and international organizations.
 
The new doctoral program aims to become one of the leading innovative and international programs of this kind in northern Europe. The teaching language is English because it allows it to open to international students as well as to employ invited guest professors from abroad. The program is planning collaboration with the Aalto University in Helsinki (Finland), Technological University Dublin (Ireland), Oslo MET (Norway) and others. The collaborative network guarantees that the graduates will be well-versed in the international media art circuit and will be able to give original contributions to the further development of education in media arts and creative technologies.

Rasa Šmite
07.09.2020.

____________________________________

Jauna starpdisciplināra doktorantūras programma

projekts

Projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU” (SAM 8.2.1.0/18/A/010) ietvaros Latvijā atvērta jauna starpdisciplināra doktorantūras programma “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas.” Jauno studiju programmu realizēs kopīgi divas augstskolas: Liepājas Universitāte un RISEBA. Šī ir pirmā akadēmiskā doktorantūras programma Latvijā māksliniecisko pētījumu jomā, kas apvieno mākslinieku radošo darbu, zinātniski tehnoloģiskās inovācijas un kritiski analītiskas pētniecības metodes. Programmas absolventi iegūs zinātnes doktora diplomu (Ph.D.) nozarē “Citas humanitārās un mākslas zinātnes, tai skaitā radošās industrijas zinātnes.”
 
Mūsdienu kultūra un ekonomika pieprasa daudzpusīgi izglītotus, neatkarīgi un oriģināli strādājošus speciālistus digitālo mediju un audiovizuālajā mākslā un inovācijas tehnoloģiju radošā izmantošanā. Tieši šādus speciālistus sagatavos jaunā doktorantūras programma, kuru izstrādājuši abu augstskolu profesori sadarbībā ar kolēģiem Latvijā un ārvalstīs.
 
Programmas mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus profesionāļus – māksliniekus ar daudzpusīgām prasmēm, zināšanām un praktisku pieredzi mākslas darbu un inovatīvu mediju produktu radīšanā, radošu projektu realizēšanā, kā arī zinātniskajā pētniecībā un jaunu zināšanu radīšanā. Iegūtais akadēmiskais grāds ir priekšnoteikums ne tikai veiksmīgai individuālai darbībai mākslas, mediju, inovācijas tehnoloģiju un radošo industriju darba tirgū, bet arī akadēmiskajai karjerai augstākās izglītības iestādēs. Jaunās programmas absolventi būs labi sagatavoti piedalīties mūsdienu kultūras veidošanā visplašākajā izpratnē, darbojoties vietējās, valsts mēroga, Eiropas Savienības un starptautiskās organizācijās kā eksperti, konsultanti, rekomendāciju autori, un projektu vērtētāji, kā arī dažādu inovāciju ierosinātāji caur šīm organizācijām.
 
Programma tiecas kļūt par novatorisku starptautisku programmu Ziemeļeiropā. Programma tiek veidota angļu valodā, lai varētu to atvērt arī ārvalstu studentiem, kā arī piesaistīt ārvalstu pasniedzējus. Jaunajā doktorantūras programmā paredzēta sadarbība ar tādiem partneriem kā Ālto Universitāte Helsinkos (Somija), Dublinas Tehnoloģiju Universitāte (Īrija), Oslo Metropolitēna universitāte (Norvēģija) u.c. Pateicoties šim sadarbības tīklam, absolventi labi orientēsies starptautiskajā mediju mākslas apritē un būs spējīgi sniegt unikālu ieguldījumu turpmākajā mediju mākslas un radošo tehnoloģiju izglītības attīstībā.

Rasa Šmite

Sagatavots 18.06.2020.

___________________________________

ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU” īstenošana

 

esf

 

 

 

Projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU” (SAM 8.2.1.0/18/A/010) ietvaros turpinās darbs pie kopīgās doktora studiju programmas "Jauno mediju māksla" izstrādes sadarbībā ar Liepājas Universitāti.

Darba grupa, kuras sastāvā ir gan Liepājas Universitātes, gan RISEBA eksperti, ir izstrādājuši licencēšanas kopu. Jaunā studiju programma prezentēta Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes domē. Darbs pie jaunās programmas izstrādes tuvojas noslēgumam.

Sagatavots 26.03.2020


ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU” īstenošana 
 

esf

 

 

 

 

Projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU” (SAM 8.2.1.0/18/A/010) ietvaros turpinās darbs pie kopīgās doktora studiju programmas "Jauno mediju māksla" izstrādes sadarbībā ar Liepājas Universitāti.
Oktobrī darba grupā darbu uzsākuši eksperti, kuri sniedz savu ieguldījumu programmu sagatavošanā. Šajā laikā ir izstrādāta jaunās studiju programmas koncepcija un tiek gatavoti studiju kursu apraksti. Notiek aktīvs darbs pie licencēšanas kopas izstrādes, lai pavasarī programmu varētu licencēt.
Sagatavots 11.12.2019.

 

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” studenti, biznesa inkubatora dalībnieki  tiek aicināti līdz 02.11.2018. iesniegt savas biznesa projektu idejas starptautiskajā jauniešu start-up biznesa ideju konkursā. Konkurss norisinās Erasmus KA2 projekta Higher education institutions for youth entrepreneurship (HEIFYE) ietvaros, laika posmā no 12-14.novembrim Erevānā (Armēnija). Interesentus lūdzam aizpildīt dalības anketu un nosūtīt to projektu nodaļas vadītājam Jurim Asarim uz epasta adresi: juris.asars@riseba.lv.

eu_flag_co_funded_pos_%5Brgb%5D_right.jpg
HEIFYE_logo1.png

Programme: Erasmus +

eu_flag_co_funded_pos_%5Brgb%5D_right.jpg
HEIFYE_logo1.png

Key Action 2: Cooperation for Innovation and the exchange of good practices 
Action Type: Capacity Building in the field of youth – Eastern Partnership- 
Project Type: Partnership for Entrepreneurship 
Project Title: Higher education institutions for youth entrepreneurship
Reference Number: 589942-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBY-EP-PE

The Aim of the Project

The idea of the project is intensifying of youth entrepreneurship in the context of European integration both within countries and between the Eastern Partnership countries and the European Union with use of the experience of creating successful business models in the Eastern Partnership countries.

The project aims at:

  • strengthening of transnational cooperation between education, science and business;
  • increasing the international aspect of entrepreneurial education;
  • transferring the best business practices in the context of European integration, as well as the implementation by the business sector of opportunities for European integration in partner countries;
  • improving of competences and entrepreneurial skills among young people in partner countries.

The specific objectives of the project are the following:

  • organization of the network of centers for training and supporting youth entrepreneurship at higher education institutions in the countries of the European Union and the Eastern Partnership;
  • study of the experience of doing business in the partner countries of the project;
  • development of training course on the specifics of doing business in the context of European integration in partner countries and its implementation in the curricula of partner universities, as well as its open presentation in a remote form;
  • creation of an online platform for communication, exchange of the best practices, search for potential business partners between young entrepreneurs and centres for training and supporting youth entrepreneurship at higher education institutions of partner countries;
  • exchange of knowledge, experience and successful practices of youth entrepreneurship in partner countries.

%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_Erasmus_%D0%9A%D1%80%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB_Eng.jpg

Deliverables

Activity 1. Project Management
 
1.1. Coordinating meetings
1.2. Final reporting meeting. Activity and financial reporting

Activity 2. Conducting research on the state of youth entrepreneurship in the partner countries of the project 
2.1. Report on state of youth entrepreneurship
2.2. Scientific articles

Activity 3. Carrying out of working meetings with partners (workshops)

3.1. Aspects of the development of youth entrepreneurship in Ukraine, Belarus, Moldova in the context of European integration processes
3.2. Experience of youth entrepreneurship in the conditions of European integration in the Baltic States
3.3. Problems and prospects of youth entrepreneurship in the countries of Transcaucasia

Activity4. Development of a training course on the specifics of doing business in the context of European integration in partner countries

4.1. Handbook
4.2. Development of the training course

Activity5. Development of online platform 

5.1. Technical development and testing of the online platform
5.2. Content filling of the web platform

Activity 6. Organization of the work of centers for training and supporting youth entrepreneurship

6.1. Organization of centers for training and support of youth entrepreneurship

Activity 7. Conducting of the scientific and practical conferences

7.1. Report by the results of the conference

Activity 8. Holding the International Championship and contest
 

8.1. Report by the results of the championship "Youth and Entrepreneurship"
8.2. Report by the results of the contest of business projects "StartUp-Cooperation"

Activity 9. Conducting of national seminars
  
9.1. Report by the results of the national seminars, roundtables, workshops

Project Partners

Partneri.jpg

Erasmus+ Project Results Platform

December 2017 – Ukraine (Kharkiv)

ukraina


 

 

 

 

 

April 2018 – Belarussia (Gomel)

Belarussia


June 2018 – Latvia (Riga)

Latvia


September 2018 – Georgia (Batumi)

georgia


November 2018 – Armenia (Yerevan)

Yerevan


February 2019 – Latvia (Riga) 

Konference


Scientific Baltic Business Management Conference (ASBBMC 2019)Foreseeing Challenges and Opportunities for Organizations at the Macro and Micro Level”)

 


March 2019 – Moldova (Chisinau)

 

moldova


13.12.2018. in RISEBA has been provided National seminar about Youth and Entrepreneurship for RISEba students – members of RISEBA business incubator.

seminar

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


(27.09.2019.)

Uzsākts projekts jaunu studiju programmu izstrādei

RISEBA sadarbībā ar Liepājas Universitāti ir uzsākusi darbu pie Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansēta projekta „Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU”.
 
Projekta mērķis ir samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu, izveidojot konceptuāli jaunas kvalitātes studiju programmas. Projekta īstenošana atbilst SAM 8.2.1. definētajam specifiskajam atbalsta mērķim un ir saskaņā ar Latvijas augstākās izglītības stratēģiskajiem mērķiem (Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.g.; Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovāciju pamatnostādnes 2014.-2020.g.). Aktuālās tendences izglītības rīcībpolitikas īstenošanā paredz nostiprināt augstskolu stratēģiskās specializācijas jomas, paaugstinot studiju kvalitāti un nodrošinot praksē un pētniecībā balstītas studijas.
Sadarbībā ar Liepājas Universitāti tiks jaunveidota kopīga doktora studiju programma "Jauno mediju māksla".
Projektu paredzēts īstenot līdz 2023. gada 30. septembrim.

 

ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU” īstenošana turpinās

Projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas
stiprināšana LiepU” (SAM 8.2.1.0/18/A/010) ietvaros, sadarbībā ar Liepājas Universitāti, turpinās darbs pie kopīgās doktora studiju programmas "Jauno mediju māksla" izstrādes.
Augustā darba grupā “Jauno mediju māksla” darbu uzsākusi eksperte no mākslas, zinātnes un kultūras inovāciju tīkla RIXC, kura sniedz savu ieguldījumu programmas sagatavošanā. Eksperti gatavojas ārvalstu komandējumiem, kuros tiks apzināta labākās prakses pieredze ārvalstu augstskolās.
Projekta mērķis ir samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu, izveidojot konceptuāli jaunas kvalitātes studiju programmas.

 

ES

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png