Promocijas Padome

2009./2010.ak.g. ir izveidota RISEBA Promocijas padome vadībzinātnē, kuras sastāvā ir Latvijas Zinātnes padomes atzīti eksperti attiecīgajā zinātnes nozarē no vairākām augstskolām (MK 20.07.2010. noteikumi Nr.639).

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA Promocijas padome darbojas ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnes nozarē. Tās darbību regulē Promocijas padomes nolikums, Zinātniskās darbības likums, MK 27.12.2005. Noteikumi Nr. 1001 “Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kritēriji” un MK 27.12.2005. Noteikumi Nr. 1000 “Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām”.
Promocija padome pieņem izskatīšanai promocijas darbus, veic zinātniskā grāda pretendenta akadēmiskās darbības pielīdzināšana doktora studiju programmas prasībām, vērtē promocijas darbus, nodrošina promocijas darbu publiskā aizstāvēšanu un grāda piešķiršanu un nodrošina pēc aizstāvēšanas procedūru.

Padomes priekšsēdētājs: Prof. Andrejs Čirjevskis (RISEBA)

Padomes locekļi: 
Prof. Ingrīda Jakušonoka (LLU)
Prof. Ilmārs Kreituss (RISEBA)
Prof. Iveta Ludviga (RISEBA)

Prof. Svetlana Saksonova (LU)

Prof. Arnis Sauka (SSE Riga)
Prof. Tatjana Vasiļjeva (RISEBA)

Prof. Tatjana Volkova (BA)

Prof. Andra Zvirbule (LLU)


Padomes sekretārs: Prof. emeritus Vulfs Kozlinskis

* Promocijas padomes sastāvā var tikt iekļauti eksperti atbilstoši promocijas darba tēmai ar vienreizējām balss tiesībām.
 

Promocijas padomes nolikums

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png