Zinātniskie virzieni un eksperti

Zinātniski pētnieciskā darbā RISEBA ietilpst: aktīvs darbs zinātniski pētnieciskajos projektos; pētnieku un mācībspēku dalība starptautiskajās zinātniski pētnieciskajās un akadēmiskajās konferencēs, mākslas un arhitektūras simpozijos, izstādēs, konkursos un audiovizuālo darbu festivālos un skatēs Latvijā un ārvalstīs; pētnieku un mācībspēku zinātnisko publikāciju un situāciju analīzes (case study) sagatavošana un to publicēšana augsti kotējamos recenzētos zinātniskos izdevumos, filmu, teātra izrāžu un performanču veidošana.

Augstskola veic zinātniski pētnieciskos darbus virzienos, kas atbilst RISEBA fakultātēm un fakultāšu specializācijai:
•    Biznesa fakultāte – nozare: sociālās zinātnes; apakšnozare: ekonomika un uzņēmējdarbība;
•    Mediju un komunikācijas fakultāte – nozare: sociālās zinātnes; apakšnozare: plašsaziņas līdzekļi un komunikācija; nozare: humanitārās un mākslas zinātnes;        apakšnozare: mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra;
•    Arhitektūras fakultāte – nozare: inženierzinātnes un tehnoloģijas; apakšnozare: būvniecības un transporta inženierzinātnes.

Augstskola veicina intelektuālā ieguldījuma radīšanu:
•    zinātniskās publikācijas starptautiskajā zinātniskajā periodikā;
•    dalība starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, dalība simpozijos, konkursos, skatēs Latvijā un ārvalstīs;
•    Latvijas Zinātnes padomes un citu valsts pētījumu projektu un programmu vadība vai līdzdalība to īstenošanā, tostarp mākslinieciskie un arhitektūras projekti;
•    patenti un licences; 
•    publiski demonstrētie jaunrades darbi.

Augstskola veicina mācībspēku un pētnieku zinātniski pētniecisko un radošo darbību:
•    RISEBA mācībspēku darbība Latvijas Zinātņu padomes ekspertu statusā;
•    promocijas darbu vadīšana un recenzēšana, tajā skaitā ārpus RISEBA;
•    zinātnisko un akadēmisko radošo komisiju vai koleģiālo institūciju vadība vai līdzdalība to darbībā, tajā skaitā ārpus RISEBA;
•    konferenču organizācijas komisijas vadība vai līdzdalība to darbībā;
•    zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadība vai līdzdalība to darbībā;
•    asociāciju (zinātnisko, akadēmisko, profesionālo, radošo) vadība vai līdzdalība to darbībā;
•    darbība masu medijos, popularizējot zinātniski pētnieciskā darba rezultātus.
 

Biznesa mākslas un tehnoloģiju augstkola RISEBA ir EDAMBA (European Doctoral programs Association in Management & Business Administration) jeb  latviski Menedžmenta un biznesa administrācijas doktorantūras programmu asociācija.

EDAMBA ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas izveidota 1991. gadā, lai veicinātu ciešāku sadarbību starp doktorantūras programmām. Tās mērķis:

  • piedāvāt platformu zinātniskās informācijas apmaiņai;
  • atbalstīt kopējus zinātniskus pētījumus;
  • palīdzēt asociācijas dalībaugstskolām uzlabot kvalitāti doktorantūras programmu pētījumiem, saglabājot eiropeisku fokusu, vienlaikus sekmējot dažādību.

RISEBA zinātņu prorektore, Prof. Tatjana Vasiljeva no 2019.gada ir ievēlēta par executive member of EDAMBA.

 

Uzzini vairāk par EURAXESS

RISEBA akadēmiskā personāla pētījumu virzieni

LZP eksperti

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png