Zinātniskie virzieni un eksperti

Augstskola veic zinātniski pētnieciskos darbus virzienos, kas atbilst RISEBA fakultātēm un fakultāšu specializācijai:
•    Biznesa un ekonomikas fakultāte – nozare: sociālās zinātnes; apakšnozare: ekonomika un uzņēmējdarbība;
•    Mediju un radošo tehnoloģiju fakultāte – nozare: sociālās zinātnes; apakšnozare: plašsaziņas līdzekļi un komunikācija; nozare: humanitārās un mākslas zinātnes; apakšnozare: mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra;
•    Arhitektūras un dizaina fakultāte – nozare: inženierzinātnes un tehnoloģijas; apakšnozare: būvniecības un transporta inženierzinātnes.

Zinātniski pētnieciskā darbā RISEBA ietilpst: aktīvs darbs zinātniski pētnieciskajos projektos; pētnieku un mācībspēku dalība starptautiskajās zinātniski pētnieciskajās un akadēmiskajās konferencēs, mākslas un arhitektūras simpozijos, izstādēs, konkursos un audiovizuālo darbu festivālos un skatēs (turpmāk tekstā – zinātniskā darba veicināšanas aktivitātes) Latvijā un ārvalstīs; pētnieku un mācībspēku zinātnisko publikāciju un situāciju analīzes (case study) sagatavošana un to publicēšana augsti kotējamos recenzētos (double-blind peer review) zinātniskos izdevumos, filmu, teātra izrāžu un performanču veidošana.

Augstskola veicina intelektuālā ieguldījuma radīšanu:
•    zinātniskās publikācijas starptautiskajā zinātniskajā periodikā;
•    dalība starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, dalība simpozijos, konkursos, skatēs Latvijā un ārvalstīs;
•    Latvijas Zinātnes padomes un citu valsts pētījumu projektu un programmu vadība vai līdzdalība to īstenošanā, tostarp mākslinieciskie un arhitektūras projekti;
•    patenti un licences; 
•    publiski demonstrētie jaunrades darbi.

Augstskola veicina mācībspēku un pētnieku zinātniski pētniecisko un radošo darbību:
•    RISEBA mācībspēku darbība Latvijas Zinātņu padomes ekspertu statusā;
•    promocijas darbu vadīšana un recenzēšana, tajā skaitā ārpus RISEBA;
•    zinātnisko un akadēmisko radošo komisiju vai koleģiālo institūciju vadība vai līdzdalība to darbībā, tajā skaitā ārpus RISEBA;
•    konferenču organizācijas komisijas vadība vai līdzdalība to darbībā;
•    zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadība vai līdzdalība to darbībā;
•    asociāciju (zinātnisko, akadēmisko, profesionālo, radošo) vadība vai līdzdalība to darbībā;
•    darbība masu medijos, popularizējot zinātniski pētnieciskā darba rezultātus.
 

LZP eksperti

Zinātniski pētnieciskie virzieni

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png