Ražošanas loģistikas darbinieks

Ražošanas loģistikas darbinieks

Vieta: Profesionālā vidusskola “Victoria”, Rīga (Meža iela 3)
Studiju apjoms: 960 stundas
Studiju ilgums: 6 mēneši
Iegūstamais dokuments: profesionālās kvalifikācijas apliecība
Studiju maksa: 122,00 EUR (10% no pilnās studiju maksas 1220 EUR,  90% sedz Eiropas Savienības fondi)

Studiju kursa apraksts  

Programmas mērķis:
Izglītības procesa rezultātā sagatavot ražošanas loģistikas darbiniekus, kuru darbība paredz loģistikas un ražošanas  loģistikas uzdevumu izpildi.
                
Programmas uzdevumi:
Apgūt profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences:
1.    Spēja apzināt ražošanas procesā nepieciešamo materiālu daudzumu atbilstoši ražošanas plānam
2.    Spēja apzināt ražošanas procesā nepieciešamo materiālu daudzumu atbilstoši ražošanas plānam
3.    Spēja apzināt optimālā iepirkuma daudzuma aprēķinos iekļauto rādītāju atbilstību iepirkuma dokumentiem un datu kvalitāti, neatbilstību gadījumā veicot izmaiņas noliktavas uzskaites sistēmā
4.    Spēja plānot un izstrādāt ražošanas materiālu piegādes plānu un komunicēt ar piegādes ķēdē iesaistītajiem dalībniekiem
5.    Spēja organizēt ražošanas materiālu piegādi atbilstoši ražošanas plānam, sabalansējot ražošanas plānu ar piegādes termiņiem.
6.    Spēja uzraudzīt ražošanas materiālu piegādes procesu atbilstoši materiālu piegādes plānam
7.    Spēja apstrādāt ienākošo ražošanas materiālu pavaddokumentus, izvērtējot tajos ietverto informāciju.
8.    Spēja pārbaudīt ienākošo ražošanas materiālu atbilstību pavaddokumentiem, kvalitātei un īpašām piegādes prasībām.
9.    Spēja nodrošināt ražošanas materiālu marķēšanu.
10.    Spēja organizēt ražošanas materiālu izvietošanu noliktavā, lietojot kraušanas tehniku.
11.    Spēja nodrošināt ražošanas procesu ar nepieciešamajiem ražošanas materiāliem atbilstoši plānam.
12.    Spēja noteikt esošo ražošanas materiālu faktisko daudzumu un potenciāli izmantojamos krājumus, pielietojot dažādas metodes.
13.    Spēja inventarizēt ražošanas materiālu atlikumus, ievadot datus atbilstoši uzņēmumā noteiktām krājumu inventarizācijas prasībām
14.    Spēja veikt inventarizācijas procesa laikā atklāto bojāto vai neatbilstošo materiālu uzskaiti atbilstoši uzņēmuma noteiktajam inventarizācijas nolikumam.
15.    Spēja apzināt ražošanas procesā brāķēto produkciju un ražošanas atlikumus, tos apkopojot un uzskaitot
16.    Spēja veikt ražošanas procesā brāķētās produkcijas, norakstīto materiālu un ražošanas materiālu atlikumu savākšanu, izmantojot tehniskos palīglīdzekļus.
17.    Spēja nodot brāķēto un neatbilstošo produkciju utilizēšanai, piemērojot drošus darba paņēmienus un vides aizsardzības prasības
18.    Spēja nodrošināt ražošanas procesā brāķētās produkcijas, norakstīto materiālu un ražošanas materiālu atlikumu utilizācijai nepieciešamo dokumentu veidu sagatavošanu un aizpildīšanu
19.    Spēja nodrošināt ražošanas materiālu uzglabāšanu atbilstoši uzņēmumā izstrādātam uzglabāšanas plānam
20.    Spēja ievērot uzņēmuma iekšējās kārtības un darba drošības noteikumus ražošanas procesu nodrošināšanā.

Kā pieteikties

Pieteikties tagad

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png