Datu analīze un pārskatu sagatavošana finanšu vadības lēmumu pieņemšanā

Kursi

 

Programmas nosaukums Datu analīze un pārskatu sagatavošana finanšu vadības lēmumu pieņemšanā
Programmas galvenās tēmas

1. Būtiskākie nosacījumi finanšu analīzes jomā

2. Datu apstrādes metodes

3. Atskaites sagatavošana

4. Informācijas izmantošana vadības lēmumu pieņemšanā (INTOPIA)

5. Datu analīzes nozīme uzņēmumu vadībā

6. Būtiskākie nosacījumi un nepieciešamie dati mārketinga pētījumu jomā
Materiāltehniskais nodrošinājums Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas, vēlams viedtālrunis ar uzstādītu Whatsapp aplikāciju
Prasības iepriekšējai izglītībai

Vidējā izglītība

Priekšzināšanas Nepieciešamas datorprasmes labā lietotāja līmenī
Mācīšanās rezultāti

Zināšanas

Prasme analizēt iegūtos datus vadības lēmumu pieņemšanā (biznesa idejas veidošanā, uzņēmējdarbības plānošanā, investīcijās, finanšu stāvokļa uzlabošanā).

Zināšanas par uzņēmumu finanšu uzskaiti un analīzi, izmantojot Excel programmu.

Pārzina uzņēmējdarbības vadības principus un likumsakarības attīstības tendences atbilstoši darba tirgus situācijai uz biznesa simulācijas INTOPIA izmantošanas pamata.

Prognozēšanas metodes uzņēmuma ieņēmumu plānošanai, investīciju efektivitātes novērtēšanas un finanšu analīzes metodes.

Prasmes

Spēja analizēt finanšu problēmas, izmantojot uzņēmuma finanšu atskaites un finanšu analīzes metodes.

Spēja sagatavot finanšu analīzes pārskatu un prezentēt iegūtos  datus, izmantojot Microsoft PowerPoint programmu datu vizualizācijai.

Spēja pielietot metodes, lai pamatotu finanšu vadības lēmumu pieņemšanu.

Spēja apstrādāt datus biznesa idejas veidošanai un mārketinga funkciju nodrošināšanai uzņēmumā.

Spēja risināt problēmas uzņēmumā, izmantojot tā struktūrvienību efektīvo vadīšanu, sadarbojoties ar dažādu līmeņu darbiniekiem un vadītājiem, izmantojot Zoom platformu un WhatsApp aplikāciju.

Kompetences

Spēja patstāvīgi, pieņemot lēmumus un risinot aktuālos uzņēmējdarbības un vadības jautājumus, uzņemties atbildību par lēmumu pieņemšanu.

Prasme apstrādāt datus, sadarbības, mijiedarbības, prezentācijas prasmes, izmantojot digitālās tehnoloģijas.
Grafiks Mācības plānotas darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00 vai brīvdienās no 9:00 līdz laikam, kas noteikts atbilstoši grafikam.

Programmas apjoms

(akadēmiskās stundas ilgums – 45 min.)

Programmas apjoms – 160 akadēmiskās stundas, no kurām:

teorija – 80 stundas;

praktiskie darbi – 80 stundas.

Programmas ilgums – 16 nedēļās (4 mēneši).
Pilna mācību maksa EUR 512

Līdzfinansējums 10%

(sedz izglītojamais)
EUR 51,20
Kontaktinformācija

Tālr. 64110888, mc4@riseba.lv

  Kursi  

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png