Datu priekšapstrāde un datu pārvaldīšana ar R

Kursi

 

Studiju kursa nosaukums Datu priekšapstrāde un datu pārvaldīšana ar R
Studiju programmas nosaukums Maģistra studiju programma "Lielo datu analītika"
Studiju kursa galvenās tēmas

1. Datu importēšana: standarta veida datu faili importam un importēšana, izmantojot ODBC savienojumu

2. R integrācija un mijiedarbošanās ar SQL. Situācijas analīze: SQLite datubāzes konfigurācija, izmantojot R

3. Datu tīrīšana un sakārtošana. Situāciju analyze ar R paketi "tidyr"

4. Datu vaicājumi un filtrēšana. Situāciju analīze ar R paketi "data.table"

5. Datu apvienošana. Situāciju analīze ar R paketi "dplyr"

6. Izlecošo vērtību identificēšana viena un vairāku mainīgo gadījumos

7. Darbs ar virknēm – regulārās izteiksmes. Situāciju analīze ar R paketi "stringr"

8. Darbs ar datumiem un laiku. Situāciju analize ar R paketi "lubridate"
Materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar interneta pieslēgums, web kamera, tumbas. Datorgrāmatvedības programmu lietojumu nodrošina mācību iestāde, datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft office.

Prasības iepriekšējai izglītībai Bakalaura, profesionālā bakalaura grāds vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija
Priekšzināšanas Statistikas un datu apstrādes pamati
Mācīšanās rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par datu importu dažādos veidos, par R valodas pielietošanu: datu tīrīšanā, sakārtošanā un analīzē, par datu vaicājumiem un filtrēšanu, datu apvienošanu, par situāciju analīzi.

Prasmes

Prasme izmantot praktiski R valodu datu apstrādē.

Kompetences

Kompetence darbā ar R valodu, apstrādājot datus.
Grafiks Mācības plānotas darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00 vai brīvdienās no 9:00 līdz laikam, kas noteikts atbilstoši grafikam.

Studiju kursa apjoms

(akadēmiskās stundas ilgums – 45 min.)

Studiju kursa apjoms – 80 akadēmiskās stundas, no kurām:

kontaktstundas – 27 stundas;

patstāvīgais darbs – 53 stundas.

Programmas ilgums – 10 nedēļas (2-3 mēneši).
Pilna mācību maksa EUR 360

Līdzfinansējums 10%

(sedz izglītojamais)
EUR 36
Kontaktinformācija

Tālr. 64110888, mc4@riseba.lv

  Kursi  

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png