Datu vizualizācijas metodes

Kursi

 

Studiju kursa nosaukums Datu vizualizācijas metodes
Studiju programmas nosaukums Maģistra studiju programma "Starptautiskās finanses"
Studiju kursa galvenās tēmas 1. Ievads datu vizualizācijā
2. Telpisko, ģeotelpisko un daudzfaktoru datu vizualizācija
3. Vizualizācijas tehnikas datu kokiem, grafu, tīkliem un nestrukturētiem datiem
Materiāltehniskais nodrošinājums Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera un mikrofons, programma "Tableau" un "Microsoft PowerBI"
Prasības iepriekšējai izglītībai Bakalaura, profesionālā bakalaura grāds vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija
Priekšzināšanas Zināšanas datu ieguves metodēs
Mācīšanās rezultāti

Zināšanas

Padziļinātas un kritiskas zināšanas un izpratne atbilstoši starptautisko finanšu jomas jaunākajiem atklājumiem, toskait darbojoties dažādu jomu saskarē.

Prasmes

Spēja patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību, kā arī augsti kvalificētas profesionālas funkcijas.

Kompetences

Spēja patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus, un pēc nepieciešamības veikt papildu analīzi.
Grafiks Mācības plānotas darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00 vai brīvdienās no 9:00 līdz laikam, kas noteikts atbilstoši grafikam.

Studiju kursa apjoms

(akadēmiskās stundas ilgums – 45 min.)

Studiju kursa apjoms – 40 akadēmiskās stundas, no kurām:

kontaktstundas – 15 stundas;

patstāvīgais darbs – 25 stundas.

Programmas ilgums – 10 nedēļās (2-3 mēneši).
Pilna mācību maksa EUR 180

Līdzfinansējums 10%

(sedz izglītojamais)
EUR 18
Kontaktinformācija

Tālr. 64110888, mc4@riseba.lv

  Kursi  

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png