Informācijas tehnoloģiju izmantošana finanšu pārskatu gatavošanai un finanšu plānošanai

Kursi

 

Programmas nosaukums Informācijas tehnoloģiju izmantošana finanšu pārskatu gatavošanai un finanšu plānošanai
Programmas galvenās tēmas

1. Finanšu analīzes un analīžu rīku nozīme uzņēmumu vadībā un finanšu lēmumu pieņemšanā

2. Finanšu analīzes metodes, izmantojot vispārpieejamos datu analīzes rīkus (Excel, Jumis u.tml.)

3. Finanšu analīzes datu novērtēšana un attēlošana lēmumu pieņemšanai Excel un Jumis datorprogrammās

4. Finanšu pārvaldība

5. Izmaksu klasifikācija produkta pašizmaksas noteikšanā, veiksmīgu finanšu lēmumu pieņemšanai

6. Uzņēmuma budžeta plānošanas pamatprincipi un mūsdienu tehnoloģiju pielietojumus plānošanas procesā

7. Kritiskā punkta analīzes izmantošana finanšu lēmumu pieņemšanā

8. Lēmumu pieņemšana nenoteiktības apstākļos

9. Finanšu pārskata informācijas kvalitāte (bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins)

10. Būtiskākie rosarium finanšu plānošanā
Materiāltehniskais nodrošinājums Dators ar interneta pieslēgums, web kamera, tumbas. Datorgrāmatvedības programmu lietojumu nodrošina mācību iestāde. Datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft operating system.
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Priekšzināšanas Nav nepieciešamas priekšzināšanas 
Mācīšanās rezultāti

Zināšanas

Pārzina un izprot finanšu pārskatu datus un to izmantošanu finanšu plānošanai.

Prasmes

Prot analizēt finanšu pārskatos iekļauto informāciju, izmantojot Excel un datorizētās uzskaites sistēmas "Jumis" un "Hansa".

Kompetences

Spēj izmantot sagatavoto finanšu pārskatu informāciju un analīzē iegūtos datus finanšu plānošanā un iegūto datu vizualizācijā.
Grafiks Mācības plānotas darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00 vai brīvdienās no 9:00 līdz laikam, kas noteikts atbilstoši grafikam.

Programmas apjoms

(akadēmiskās stundas ilgums – 45 min.)

Programmas apjoms – 160 akadēmiskās stundas, no kurām:

teorija – 60 stundas;

praktiskie darbi – 100 stundas.

Programmas ilgums – 16 nedēļās (4 mēneši).
Pilna mācību maksa EUR 512

Līdzfinansējums 10%

(sedz izglītojamais)

EUR 51,20
Kontaktinformācija

Tālr. 64110888, mc4@riseba.lv

  Kursi  

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png