Informācijpratība

Kursi

 

Studiju kursa nosaukums Informācijpratība
Studiju programmas nosaukums Bakalaura studiju programma "Biznesa psiholoģija"
Studiju kursa galvenās tēmas

1. Informācijas meklēšana interneta tīklā. Informācijas meklēšana abonējamās un brīvpieejas zinātniskajās datu bāzēs. Meklēšanas vaicājuma veidošana, izmantojot meklētāju iespējas. Atrastās informācijas kopēšana un saglabāšana turpmākam pielietojumam. Grāmatzīmes un to lietošana.

2. Lielu strukturētu dokumentu veidošana ar teksta apstrādes lietojumprogrammu "MS Word"
3. Teksta stili, lietošanas priekšrocības. Jauna stila veidošana.

4. Dokumenta struktūras veidošana. Dokumenta satura rādītāja veidošana. Darbs ar dokumenta struktūru.

5. Attēlu un tabulu ievietošana dokumentā. Automātiskas numerācijas veidošana, atsauču ievietošana dokumentā.

6. Dokumenta literatūras avotu veidošana, atsauču ievietošana tekstā.

7. Prezentāciju veidošana ar MS PowerPoint. Veidņu veidošana. Satura, attēlu, diagrammu un citu objektu ievietošana slaidos. Prezentācijas sagatavošana prezentēšanai.

8. Biznesa datu apstrādes pamati ar MS Excel. Datu šķirošana, filtrēšana un grupēšana.

9. Grupētu datu prezentēšana un pārskatu veidošana ar šķērsgriezuma tabulām.

Materiāltehniskais nodrošinājums Dators ar interneta pieslēgumu (mikrofons, web kamera, austiņas vai tumbiņas), Biroja programma (Word, Excel, PowerPoint vai to analogi), interneta pārlūks.
Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanas Priekšzināšanas nav nepieciešamas
Mācīšanās rezultāti

Zināšanas

Pārzina informācijas meklēšanas paņēmienus interneta tīklā.

Pārzina dokumentu strukturēšanas principus un noformēšanas prasības.

Pārzina biznesa datu apstrādes un prezentēšanas metodes.

Prasmes

Spēja sameklēt interneta tīklā nepieciešamo informāciju. Spēja saglabāt vajadzīgajā formātā.

Prasme veidot strukturētus dokumentus, spēja noformēt atbilstīgi augstskolas prasībām.

Prasme veidot prezentāciju par noteiktu tēmu. Spēja sagatavot saturu un ilustrācijas prezentācijai.

Spēja apstrādāt un prezentēt biznesa datus.

Kompetences

Argumentēti demonstrē savu viedokli, meklējot informāciju interneta tīklā, veidojot dokumenta struktūru un tā saturu, veidojot biznesa datu pārskatus.

Radoši veic prezentāciju satura sagatavošanu un dizaina izstrādi.

Demonstrē augstu atbildību lēmumu pieņemšanā un to realizēšanā individuālajā un grupas darbā.
Grafiks Mācības plānotas darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00 vai brīvdienās no 9:00 līdz laikam, kas noteikts atbilstoši grafikam.

Studiju kursa apjoms

(akadēmiskās stundas ilgums – 45 min.)

Studiju kursa apjoms – 80 akadēmiskās stundas, no kurām:

kontaktstundas – 35 stundas;

patstāvīgais darbs – 45 stundas.

Programmas ilgums – 10 nedēļās (2-3 mēneši).
Pilna mācību maksa EUR 360

Līdzfinansējums 10%

(sedz izglītojamais)
EUR 36
Kontaktinformācija

Tālr. 64110888, mc4@riseba.lv

  Kursi  

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png