Jaunās informācijas (mediju) tehnoloģijas

Kursi

 

Studiju kursa nosaukums Jaunās informācijas (mediju) tehnoloģijas
Studiju programmas nosaukums Profesionālā bakalaura studiju programma "Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments"
Studiju kursa galvenās tēmas

1. Ievads informācijas tehnoloģijās, mediju tehnoloģijās un jauno mediju tehnoloģijās, to pielietojums uzņēmumā un tā komunikācijā

2. Komunikācijas elementi (autors, ziņa, medijs, saņēmējs) un to transformācija digitālajā vidē

3. Internets kā medijs un tā īpašības, ietekme uz uzņēmuma komunikāciju

4. Uzņēmuma digitālā klātbūtne: owned media, earned media, bought media

5. Uzņēmuma komunikācijas platformas digitālajā vidē, īpašības un auditorijas

6. Mājaslapa kā komunikācijas platforma

7. Blogs un podkāsts kā komunikācijas platforma

8. Sociālie mediji kā komunikācijas platforma

9. E-pasti kā komunikācijas platforma

10. Interneta meklētāji kā komunikācijas platforma

11. Uzņēmuma digitālo komunikācijas platformu pienesuma novērtēšana
Materiāltehniskais nodrošinājums Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas
Prasības iepriekšējai izglītībai Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanas Pamatzināšanas sabiedriskajās attiecībās un mārketingā
Mācīšanās rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par sabiedrības attīstības un vadības, komunikācijas un vadības pamatprincipiem, plašsaziņas līdzekļu darba organizāciju un dienas kārtību.

Prasmes

Spēja pieņemt lēmumus, radoši un inovatīvi īstenot komunikatīvus risinājumus nestandarta apstākļos, izmantojot multimedijus un modernās tehnoloģijas komunikācijā.

Kompetences

Spēja iegūt, apkopot, analizēt, sagatavot un sniegt informāciju ieinteresētajām pusēm un to izmantot profesionālās darbības veikšanai.
Grafiks Mācības plānotas darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00 vai brīvdienās no 9:00 līdz laikam, kas noteikts atbilstoši grafikam.

Studiju kursa apjoms

(akadēmiskās stundas ilgums – 45 min.)

Studiju kursa apjoms – 80 akadēmiskās stundas, no kurām:

kontaktstundas – 35 stundas;

patstāvīgais darbs – 45 stundas.

Programmas ilgums – 10 nedēļās (2-3 mēneši).
Pilna mācību maksa EUR 360

Līdzfinansējums 10%

(sedz izglītojamais)
EUR 36
Kontaktinformācija

Tālr. 64110888, mc4@riseba.lv

  Kursi  

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png